Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 6 maja 2013
Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 2

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 2 kwietnia 2013 r.

o stwierdzeniu dokonania wyboru prodziekana na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska oraz wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki do końca kadencji 2012-2016

Na podstawie § 93 oraz § 68 ust. 1 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu z dnia 20 stycznia
2012 r. (Biuletyn Prawny z 2012 r., Nr 1, poz. 3)

K o m i s j a   W y b o r c z a   U n i w e r s y t e t u

s t w i e r d z a   p r a w i d ł o w o ś ć

przeprowadzonych wyborów na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, w wyniku których prodziekanem została wybrana

prof. dr hab. Maria Stankiewicz

oraz przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Wydziału Matematyki i Informatyki (rezygnacja studenta Marcina Karpowicza), w wyniku których do Rady Wydziału został wybrany spośród studentów

Krzysztof Buczyński

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Andrzej Borodo


Spis Biuletynu | Następny Akt