Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 24 stycznia 2013
Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 1

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

z dnia 24 stycznia 2013 r.

w sprawie wyborów uzupełniających do rad wydziałów na kadencję 2012-2016

Na podstawie § 68 ust. 1 Regulaminu Wyborczego Uniwersytetu z dnia 20 stycznia 2012 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2012 r. Nr 1, poz. 3)

K o m i s j a   W y b o r c z a   U n i w e r s y t e t u

s t w i e r d z a   p r a w i d ł o w o ś ć

przeprowadzonych wyborów uzupełniających do rad wydziałów na kadencję 2012-2016, w wyniku których zostali wybrani:
 1. Na Wydziale Humanistycznym
  - spośród nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego lub stopnia doktora habilitowanego:
  dr Agnieszka Furmańska-Maruszak

 2. Na Wydziale Matematyki i Informatyki
  - spośród studentów:
  Łukasz Hordejuk
  Mateusz Wieczorkowski
Czas trwania kadencji studentów w radzie wydziału określa regulamin samorządu studenckiego.

Przewodniczący

Komisji Wyborczej Uniwersytetu

Prof. dr hab. Andrzej Borodo


Spis Biuletynu | Następny Akt