Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 6 z dnia 4 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

PISMO OKÓLNE NR 2

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie tworzenia wydziałowych jednostek organizacyjnych w UMK

W związku z licznie wpływającymi wnioskami nauczycieli akademickich (z poparciem dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów) o utworzenie kolejnych jednostek organizacyjnych na wydziałach np. pracowni, zespołów badawczych itp. informuję, co następuje:

  1. Tworzenie jednostek organizacyjnych lub ich przekształcenie powinno odbywać się w sposób przemyślany, a więc musi mieć ścisły związek z prowadzeniem badań naukowych oraz zapewnieniem właściwej obsady zajęć dydaktycznych.
  2. Wnioski o utworzenie jednostki organizacyjnej na Wydziale muszą wiązać się z zatrudnieniem w tej jednostce nauczycieli akademickich stosownie do odpowiednich przepisów statutowych tj. obsady kadrowej oraz określenia skutków finansowych i lokalowych. Niezbędna jest też opinia rady wydziału.
  3. Tworzenie zespołów badawczych lub dydaktycznych - zgodnie z § 22 ust. 2 Statutu UMK jest uprawnieniem między innymi rektora, dziekanów, dyrektorów instytutów. Rektor powinien jednak powoływać określony zespół, który swym charakterem badawczym obejmuje dwa lub więcej wydziały i ma charakter interdyscyplinarny.
  4. Nie może mieć miejsce sytuacja, w której nauczyciel akademicki występując o grant badawczy, we wniosku określa, że badania będą prowadzone w jednostce, której nie ma, a dopiero po otrzymaniu środków finansowych występuje o powołanie takiej jednostki w strukturze wydziałowej. W takim wniosku powinna być określona jednostka, w której jest zatrudniony wnioskodawca lub katedra, instytut, wydział. Jeżeli jest to niemożliwe, należy uzgodnić przyszłe powołanie jednostki, określonej w grancie badawczym z odpowiednim prorektorem i mieć na to moją zgodę.
  5. Tworzenie dużej ilości jednostek wydziałowych prowadzi do nadmiernego rozdrobnienia wydziałowej struktury organizacyjnej, a co za tym idzie zwiększa koszty wydziałowe.
Proszę zatem wziąć pod uwagę treść powyższego pisma, gdyż wnioski o utworzenie kolejnych szczególnie niewielkich jednostek bez merytorycznego uzasadnienia będą zwracane dziekanom wydziału.R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt