Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

OBWIESZCZENIE Nr 5

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie wysokości czesnego za drugi i kolejne lata studiów niestacjonarnych oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), § 122 ust. 1 pkt 1, 2, 4, i 7 Statutu UMK z dnia 30 maja 2006 r. (j.t. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9 poz. 302), § 6 ust. 1 uchwały nr 57 Senatu UMK z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (Biuletyn Prawny UMK Nr 4 poz. 121) oraz § 8 ust. 3, § 14 ust. 2, § 22 uchwały nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (Biuletyn Prawny UMK Nr 6 poz. 207 z późn. zm.),

zarządzenia nr 77 Rektora UMK z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2008/2009 (Biuletyn Prawny Nr 7 poz. 200),

zarządzenia nr 99 Rektora UMK z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2009/2010 (Biuletyn Prawny Nr 7 poz. 203 z późn. zm.),

zarządzenia nr 84 Rektora UMK z dnia 29 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2010/2011 (Biuletyn Prawny Nr 5 poz. 164),

zarządzenia nr 111 Rektora UMK z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2011/2012 (Biuletyn Prawny Nr 6 poz. 188 z późn. zm.),

zarządzenia nr 116 Rektora UMK z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, i podyplomowych w kampusie bydgoskim UMK w roku akademickim 2012/2013 (Biuletyn Prawny Nr 7 poz. 245 z późn. zm.),

zarządzenia nr 106 Rektora UMK z dnia 22 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części bydgoskiej UMK w roku akademickim 2013/2014

o g ł a s z a   s i ę:

wysokość czesnego za drugi i kolejne lata studiów niestacjonarnych ustaloną zgodnie z § 4 ust. 2 i § 6 ust. 1 uchwały nr 57 Senatu UMK z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat, a także z § 8 ust. 2 uchwały nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz wysokość opłaty za jedną godzinę zajęć w roku akademickim 2013/2014 na poszczególnych kierunkach i poziomach studiów niestacjonarnych, która wynosi odpowiednio:

Lp. Wydział /
kierunek /
poziom studiów
Rok - edycja Wysokość czesnego w systemie płatności (zł) Wysokość
opłaty
za jedną
godzinę
zajęć (zł)
miesięcznym semestralnym rocznym
8 rat semestr
zimowy
semestr
letni
I. Wydział Farmaceutyczny
1. farmacja            
jednolite mgr II - edycja 12/13 2 333 8 244 7 778 15 555 13
III - edycja 11/12 2 261 8 252 7 776 15 543 13
IV - edycja 10/11 2 252 8 245 7 768 15 536 13
V - edycja 09/10 2 217 8 108 7 639 15 276 13
2. analityka medyczna            
jednolite mgr II - edycja 12/13 - - - - 13
III - edycja 11/12 - - - - 13
IV - edycja 10/11 - - - - 13
V - edycja 09/10 - - - - 13
3. kosmetologia (wieczorowe)            
     I stopnia II - edycja 12/13 1 701 6 222 5 859 11 708 13
III - edycja 11/12 1 701 6 222 5 859 11 708 13
4. kosmetologia            
     I stopnia II - edycja 12/13 933 3 360 3 111 6 222 13
III - edycja 11/12 933 3 360 3 111 6 222 13
     II stopnia II - edycja 12/13 1 244 4 532 4 262 8 514 13
II. Wydział Lekarski
1. lekarski            
jednolite mgr II - edycja 12/13 3 189 11 267 10 629 21 259 16
III - edycja 11/12 3 061 11 216 10 545 21 092 16
IV - edycja 10/11 3 057 11 208 10 542 21 084 16
V - edycja 09/10 2 997 10 968 10 337 20 674 16
VI - edycja 08/09 2 776 10 173 9 575 19 149 16
2. biotechnologia            
     I stopnia II - edycja 12/13 1 338 4 727 4 459 8 918 8
III - edycja 11/12 1 298 4 727 4 446 8 880 8
III. Wydział Nauk o Zdrowiu
1. fizjoterapia (wieczorowe)            
     I stopnia II - edycja 12/13 1 341 4 900 4 607 9 215 10
III - edycja 11/12 1 341 4 900 4 607 9 215 10
     II stopnia II - edycja 12/13 1 103 4 013 3 775 7 549 10
2. fizjoterapia            
     I stopnia II - edycja 12/13 974 3 558 3 353 6 706 10
III - edycja 11/12 974 3 558 3 353 6 706 10
     II stopnia II - edycja 12/13 1 255 4 586 4 326 8 653 10
3. zdrowie publiczne            
     II stopnia II - edycja 12/13 713 2 596 2 434 4 868 10
4. elektroradiologia            
     I stopnia II - edycja 12/13 779 2 752 2 597 5 192 10
5. pielęgniarstwo            
     I stopnia II - edycja 12/13 (III semestr) 544 2 178 - - 10
     II stopnia II - edycja 12/13 730 2 580 2 434 4 868 10
6. dietetyka            
     I stopnia III - edycja 11/12 822 3 028 2 812 5 625 10  
7. ratownictwo medyczne            
     I stopnia II - edycja 12/13 898 3 299 3 083 6 165 10
III - edycja 11/12 898 3 299 3 083 6 165 10

Za powtarzanie praktyk w części bydgoskiej UMK ustala się stawkę w wysokości 1 zł za 1 godzinę praktyk, z tym że za powtarzanie półrocznych praktyk na kierunku farmacja ustala się opłatę w wysokości 900 zł.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt