Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 8 z dnia 28 czerwca 2013
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

OBWIESZCZENIE Nr 4

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 19 czerwca 2013 r.

w sprawie wysokości czesnego za drugi i kolejne lata studiów niestacjonarnych oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014

Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), § 122 ust. 1 i 7 Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 r. (t.j. Biuletyn Prawny UMK z 2011 r. Nr 9, poz. 302), § 8 ust. 3 i 22 uchwały nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat (Biuletyn Prawny z 2012 r. Nr 6, poz. 207),

zarządzenia nr 97 Rektora UMK z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2009/2010 z późn. zm. (Biuletyn Prawny z 2009 r. Nr 7, poz. 201),

zarządzenia nr 83 Rektora UMK z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2010/2011 z późn. zm. (Biuletyn Prawny z 2010 r. Nr 5, poz. 163),

zarządzenia nr 74 Rektora UMK z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2011/2012 z późn. zm. (Biuletyn Prawny z 2011 r. Nr 4, poz. 119),

zarządzenia nr 83 Rektora UMK z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych, podyplomowych i kursach w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2012/2013 z późn. zm. (Biuletyn Prawny z 2012 r. Nr 5, poz. 181),

zarządzenia nr 93 Rektora UMK z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie wysokości czesnego za pierwszy rok studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, wysokości opłat za studia podyplomowe oraz wysokości opłat za jedną godzinę zajęć w części toruńskiej UMK w roku akademickim 2013/2014,

o g ł a s z a   s i ę:

wysokość czesnego za drugi i kolejne lata studiów niestacjonarnych ustaloną zgodnie z § 8 ust. 2 uchwały nr 81 Senatu UMK z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi dydaktyczne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat oraz wysokość opłaty za jedną godzinę zajęć w roku akademickim 2013/2014 na poszczególnych kierunkach i poziomach studiów niestacjonarnych, która wynosi odpowiednio:

lp. wydział /
kierunek /
poziom studiów
rok - edycja wysokość czesnego w systemie płatności (zł) Wysokość
opłaty
za jedną
godzinę
zajęć (zł)
Miesięcznym
(8 rat)
semestralnym rocznym
semestr
zimowy
semestr
letni
I Wydział Biologii i Ochrony Środowiska  
1. ochrona środowiska            
     II stopnia II - edycja 12/13 591 2 148 2 040 4 065 8
II Wydział Chemii 
1. Chemia            
     I stopnia II - edycja 12/13 664 2 489 2 230 4 573 8
III - edycja 11/12 681 2 488 2 325 4 673 8
     II stopnia II - edycja 12/13 638 2 437 2 074 4 376 8
III Wydział Filologiczny 
1. filologia angielska            
     II stopnia II - edycja 12/13 752 2 696 2 644 5 185 7
2. filologia germańska            
     II stopnia II - edycja 12/13 710 2 541 2 489 4 874 7
IV Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej 
1. Fizyka            
     II stopnia - - - - - 8
V Wydział Humanistyczny            
1. Socjologia            
     I stopnia  - - - - - 7
     II stopnia II - edycja 12/13 627 2 281 2 178 4 324 7
VI Wydział Matematyki i Informatyki 
1. Informatyka            
     I stopnia II - edycja 12/13 705 2 541 2 437 4 832 8
III - edycja 11/12 720 2 596 2 488 4 932 8
     II stopnia II - edycja 12/13 773 2 800 2 696 5 330 8
III - edycja 11/12 801 2 920 - - 8
VII Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 
1. finanse i rachunkowość            
     I stopnia II - edycja 12/13 627 2 281 2 178 4 324 7
III - edycja 11/12 654 2 380 2 271 4 510 7
     II stopnia II - edycja 12/13 747 2 696 2 593 5 133 7
2. Zarządzanie            
     I stopnia II - edycja 12/13 627 2 281 2 178 4 324 7
III - edycja 11/12 654 2 380 2 271 4 510 7
     II stopnia II - edycja 12/13 747 2 696 2 593 5 133 7
zarządzanie dla absolwentów studiów nieekonomicznych            
     II stopnia II - edycja 12/13 730 2 593 2 593 5 030 7
III - edycja 11/12 762 2 704 2 704 5 247 7
VIII Wydział Nauk Historycznych
1. archiwistyka i zarządzanie dokumentacją            
     I stopnia II - edycja 12/13 493 1 794 1 688 3 381 7
III - edycja 11/12 513 1 871 1 761 3 526 7
     II stopnia II - edycja 12/13 451 1 649 1 545 3 101 7
2. Historia            
     I stopnia            
spec: ogólnohistoryczna III - edycja 11/12 438 1 611 1 504 3 018 5
spec: nauczycielska II - edycja 12/13 467 1 701 1 597 3 194 5
III - edycja 11/12 486 1 774 1 665 3 331 5
spec: historia w mediach i administracji II - edycja 12/13 451 1 649 1 545 3 101 5
     II stopnia            
spec: nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie II - edycja 12/13 467 1 701 1 597 3 194 4
spec: historia stosowana: krajoznawstwo i turystyka historyczna II - edycja 12/13 451 1 649 1 545 3 101 4
3 informacja naukowa i bibliotekoznawstwo            
       I stopnia III - edycja 11/12 432 1 552 1 497 2 952 7
4. Wojskoznawstwo            
     I stopnia II - edycja 12/13 519 1 867 1 815 3 567 5
III - edycja 11/12 541 1 946 1 893 3 721 5
5. zarządzanie informacją i bibliologia            
     I stopnia II - edycja 12/13 415 1 488 1 435 2 831 7
     II stopnia II - edycja 12/13 415 1 488 1 435 2 831 7
IX Wydział Nauk o Ziemi            
1. Geografia            
     II stopnia II - edycja 12/13 591 2 148 2 040 4 065 8
2. turystyka i rekreacja            
       I stopnia III - edycja 11/12 595 2 163 2 055 4 089 8
X Wydział Nauk Pedagogicznych 
1. Pedagogika            
     I stopnia II - edycja 12/13 679 2 439 2 374 4 667 5
III - edycja 11/12 676 2 422 2 358 4 640 5
     II stopnia II - edycja 12/13 612 2 287 2 069 4 221 4
XI Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych
1. Politologia            
     I stopnia II - edycja 12/13 498 1 815 1 711 3 422 5
III - edycja 11/12 476 1 731 1 623 3 255 5
     II stopnia II - edycja 12/13 482 1 767 1 654 3 318 4
2. stosunki międzynarodowe            
     II stopnia II - edycja 12/13 508 1 856 1 753 3 495 4
3. bezpieczeństwo wewnętrzne            
     I stopnia II - edycja 12/13 529 1 918 1 815 3 619 7
III - edycja 11/12 552 2 001 1 893 3 775 7
4. dziennikarstwo i komunikacja społeczna            
I stopnia II - edycja 12/13 529 1 918 1 815 3 619 5
III - edycja 11/12 579 2 109 2 001 3 980 5
XII Wydział Prawa i Administracji 
1. Prawo            
jednolite magisterskie II - edycja 12/13 705 2 489 2 489 4 832 5
III - edycja 11/12 806 2 964 2 747 5 538 5
IV - edycja 10/11 826 3 040 2 819 5 682 5
V - edycja 09/10 856 3 147 2 917 5 881 5
jednolite magisterskie (wieczorowe) II - edycja 12/13 591 2 100 2 100 4 075 5
III - edycja 11/12 686 2 535 2 319 4 705 5
IV - edycja 10/11 705 2 601 2 380 4 827 5
V - edycja 09/10 729 2 692 2 463 4 996 5
studia niestacjonarne III stopnia            
     III stopnia II - edycja 12/13 1 110 3 941 3 941 7 643  
III - edycja 11/12 1 157 4 110 4 110 7 971  
IV - edycja 10/11 1 187 4 217 4 217 8 179  
2. Administracja            
     I stopnia II - edycja 12/13 544 1 918 1 918 3 723 5
III - edycja 11/12 730 2 695 2 479 5 019 5
     II stopnia II - edycja 12/13 643 2 281 2 281 4 428 4
XIII Wydział Sztuk Pięknych 
1. edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych            
     I stopnia II - edycja 12/13 638 2 281 2 230 4 376 8
III - edycja 11/12 665 2 380 2 325 4 564 8
     II stopnia II - edycja 12/13 638 2 281 2 230 4 376 8
2. Grafika            
     I stopnia III - edycja 11/12 708 2 596 2 434 4 878 8
3. ochrona dóbr kultury            
     I stopnia II - edycja 12/13 601 2 178 2 074 4 127 8
III - edycja 11/12 627 2 271 2 163 4 305 8
     II stopnia II - edycja 12/13 601 2 178 2 074 4 127 8

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Tretyn


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt