COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19

 Walidacja

Walidacja - potwierdzanie efektów uczenia się.
Formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, z wyłączeniem studiów przygotowujących do zawodu: lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, położnej diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty, ratownika medycznego, lekarza weterynarii (art. 71 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce – Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.)