COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Wolontariat

Wolontariat

 Wolontariat

Wolontariat to – dobrowolna, bezpłatna, praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko - przyjacielskie.Na początku nie miał ram instytucjonalnych, z czasem zaistniał w organizacjach kościelnych, samopomocowych, a wreszcie w organizacjach pozarządowych. Zasadniczym pojęciem związanym z wolontariatem jest motywacja, tj.

Wolontariat to współcześnie ważna forma zdobywania doświadczeń zawodowych oraz rozwijania kompetencji społecznych, które są definiowane jako konieczne do osiągnięcia efekty kształcenia.

Więcej informacji: