Pomoc materialna

Pomoc materialna

 Pomoc materialna

Pomoc materialna oferowana przez UMK

Niezależnie od innych form pomocy materialnej oferowanej studentom przez UMK, studenci niepełnosprawni uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie stypendium specjalnego – na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183).

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na pisemny wniosek studenta. Stypendium specjalne jest przyznawane niezależnie od osiąganych przez studenta dochodów, a dokumentem uprawniającym do jego otrzymania jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Jeśli orzeczenie zostało wydane na czas określony, prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Informacja o orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności musi być zamieszczona w systemie USOS. W tym celu oryginał aktualnego orzeczenia należy dostarczyć do:

- w kampusie toruńskim: Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych

- w Collegium Medicum: Działu Dydaktyki CM

Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego należy wygenerować w systemie USOSweb, a następnie złożyć w wersji papierowej w siedzibie wydziałowej komisji stypendialnej.

Wnioski o przyznanie stypendium należy składać do 10 października (lub 10 lutego, jeżeli studia rozpoczynają się od semestru letniego). W przypadku niezłożenia wniosku w powyższych terminach, wniosek może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłaca się świadczenia. Prawo do otrzymywania stypendium specjalnego ustala się w takim przypadku od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Wysokość przyznanego stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i jest ustalana przed rozpoczęciem roku akademickiego na podstawie przepisów "Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu". Obecnie wysokość stypendium specjalnego kształtuje się następująco:

- w kampusie toruńskim: dla znacznego stopnia niepełnosprawności - 700 zł, umiarkowanego - 400 zł oraz lekkiego - 300 zł;

- w Collegium Medicum: dla znacznego stopnia niepełnosprawności - 300 zł, umiarkowanego - 200 zł oraz lekkiego - 100 zł.

Stypendium specjalne jest przyznawane w danym roku akademickim na okres do dziewięciu miesięcy.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na jednym wybranym przez siebie kierunku studiów.

 

Możliwość ubiegania się o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów kształcenia w ramach programu "Aktywny samorząd".

Studenci niepełnosprawni mogą występować do Powiatowego (Miejskiego) Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania w celu uzyskania środków finansowych na pokrycie kosztów kształcenia , np. opłacenie czesnego, zakup pomocy naukowych, zakup sprzętu odpowiednio dostosowanego do rodzaju posiadanej przez nich niepełnosprawności. Więcej informacji o programie można uzyskać pod adresem http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html.