Pomoc materialna

Pomoc materialna

 Pomoc materialna

Pomoc materialna oferowana przez UMK

Niezależnie od innych form pomocy materialnej oferowanej studentom przez UMK, studenci niepełnosprawni uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych – na podstawie art. 86 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85).

Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na pisemny wniosek studenta. Stypendium jest przyznawane niezależnie od osiąganych przez studenta dochodów, a dokumentem uprawniającym do jego otrzymania jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Jeśli orzeczenie zostało wydane na czas określony, prawo do stypendium ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Informacja o orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności musi być zamieszczona w systemie USOS. W tym celu oryginał aktualnego orzeczenia należy dostarczyć do:

- w kampusie toruńskim: Zespołu ds. Studentów Niepełnosprawnych

- w Collegium Medicum: Działu Dydaktyki CM

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych należy wygenerować w systemie USOSweb, a następnie złożyć w wersji papierowej w siedzibie Komisji Stypendialnej na wydziale. Wniosek może być złożony w każdym miesiącu, w którym wypłaca się świadczenia. Prawo do otrzymywania stypendium ustala się od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane w danym roku akademickim na okres do dziewięciu miesięcy, nie dłużej niż do miesiąca czerwca.

Wysokość stypendium uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i jest ustalana na podstawie przepisów "Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu". W roku akademickim 2019/2020 wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych kształtuje się następująco:

- znaczny stopień niepełnosprawności - 800 zł

- umiarkowany stopień niepełnosprawności - 500 zł

- lekki stopień niepełnosprawności - 400 zł

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na jednym wybranym przez siebie kierunku studiów.

 

Możliwość ubiegania się o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów kształcenia w ramach programu "Aktywny samorząd".

Studenci niepełnosprawni mogą występować do Powiatowego (Miejskiego) Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania w celu uzyskania środków finansowych na pokrycie kosztów kształcenia , np. opłacenie czesnego, zakup pomocy naukowych, zakup sprzętu odpowiednio dostosowanego do rodzaju posiadanej przez nich niepełnosprawności. Więcej informacji o programie można uzyskać pod adresem http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html.