Fundusz naukowo-badawczy im. Theodora Korenera
Strona główna > Studenci > Mobilność > Fundusz naukowo-badawczy im. Theodora Korenera

Fundusz naukowo-badawczy im. Theodora Korenera

Strona główna > Studenci > Mobilność > Fundusz naukowo-badawczy im. Theodora Korenera

 Fundusz naukowo-badawczy im. Theodora Korenera

Informacje ogólne

Fundusz naukowo-badawczy im. Theodora Koernera przeznaczony jest na finansowanie grantów na pobyt w Niemczech i skierowany jest do młodych nauczycieli akademickich i studentów studiów doktoranckich (w obu przypadkach do lat 40-tu) w zakresie nauk humanistycznych.

Celem Funduszu jest pomoc finansowa (w formie grantów), szczególnie na pokrycie kosztów podróży i utrzymania (w formie diet), w trakcie pobytu w Niemczech. Granty przeznaczone są prowadzenie badań w archiwach, bibliotekach publicznych, placówkach naukowych i uniwersytetach lub uczestnictwo w seminariach mających na celu intensywną wymianę myśli i badań naukowych.

Procedura aplikacyjna i termin składania podań

Wnioski (w języku polskim lub niemieckim) o przyznanie grantu należy składać do dnia 1 czerwca każdego roku kalendarzowego do prorektora właściwego ds. współpracy z zagranicą. Wniosek powinien zawierać:

  1. życiorys i list motywacyjny,
  2. opis projektu badawczego wraz z podstawową bibliografią,
  3. informację o ewentualnych wcześniejszych kontaktach naukowych z instytucją/instytucjami, w których kandydat zamierza prowadzić badania.

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego ogłaszane są w połowie lipca.

 

Środki finansowe

Rocznie przyznawany jest jeden grant, chyba że środki finansowe Funduszu pozwolą na większą liczbę.

Okres pobytu za granicą nie może przekroczyć 1 miesiąca, a wysokość przyznanych środków na wyjazd to 1200 EUR (wg limitu dewizowego wynoszącego 40 EUR dziennie).

Otrzymany grant nie wyklucza możliwości ponownego ubiegania się o taki grant w latach następnych, jak również nie wyklucza możliwości ubiegania się o inną pomoc ze środków budżetu państwa oraz inne świadczenia przyznawane nauczycielom akademickim i studentom studiów doktoranckich.

W przypadku rezygnacji z pracy w UMK w okresie korzystania z grantu lub skreślenia z listy studentów doktoranckich obowiązuje zwrot przyznanego grantu w całości za ten okres.

Kontakt

Dział Współpracy z Zagranicą
ul. Gagarina 11, 87- Toruń
Rektorat, pok. 510-512
mgr Anna Prykanowska – Kierownik DWZ
e-mail: Anna.Prykanowska@umk.pl
tel. (+48 56) 611 42 29; 42 85