Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Oferty pracy

Jednostka: Wydział Nauk Historycznych

Miasto: Toruń

Stanowisko: adiunkt - grupa badawcza

Dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk humanistycznych - historia,

Data ogłoszenia: 2022-09-02

Termin składania ofert: 2022-10-01

Slowa kluczowe: historia maist, kartografia historyczna

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Ukończone studia wyższe na kierunku historia.
2. Posiadanie stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia uzyskanego poza Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu nie wcześniej niż 1 października 2015 r.
3. Bardzo dobra znajomość języka niemieckiego.
4. Dobra znajomość języka angielskiego.
5. Dobra znajomość języka polskiego.
6. Bardzo dobra znajomość paleografii i neografii gotyckiej.
7. Preferowane obszary badawcze: historia miast w średniowieczu i w okresie nowożytnym; kartografia historyczna.
8. Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie badań nad historią miast.
9. Udokumentowane aktywne uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym życiu naukowym, współpraca z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami naukowymi.
10. Uczestnictwo w projektach badawczych.

Opis zadań:
1. Kwerendy archiwalne i biblioteczne niezbędne do realizacji projektu.
2. Opracowanie części historycznej i map Atlasu Historycznego Olsztyna.
3. Wykonywanie innych zadań badawczych zleconych przez kierownika projektu związanych z opracowaniem naukowym i edytorskim Atlasu Historycznego Olsztyna.

Wymagane dokumenty:
  • podanie
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
  • życiorys zawodowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • odpis dyplomu doktorskiego
  • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
  • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

Dodatkowe informacje: Warunki zatrudnienia: Pełen etat na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych (Post-Doc). Zatrudnienie na okres 12 miesięcy w ramach realizacji grantu NCN (2020/39/G/HS3/02731, „Historyczne mapy pomiarowe i badania porównawcze nad funkcjonalnością i morfologią przestrzeni miejskiej. Standaryzacja - opracowanie cyfrowe - badania”). Wynagrodzenie miesięczne: ok. 7 700 PLN brutto (łączny koszt zatrudnienia: 120 tys. PLN/rok) Procedura konkursowa: etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami, której tematem może być w szczególności kompetencje i doświadczenie niezbędne do realizacji projektu Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.10.2022 Planowane zatrudnienie od dnia 01.11.2022 Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


Powrót do wyszukiwarki
Informacja RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji

English version