Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Oferty pracy

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Miasto: Toruń

Stanowisko: adiunkt - grupa badawcza

Dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki fizyczne,

Data ogłoszenia: 2022-08-04

Termin składania ofert: 2022-09-30

Slowa kluczowe: zimne atomy, zimne molekuły, pułapki atomowe, nowa fizyka, wykres Kinga

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
• doktorat z fizyki albo ze zbliżonej dziedziny, lub oświadczenie o terminie uzyskania dyplomu (wymagane jest uzyskanie stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy),
• dorobek publikacyjny z zakresu optycznych wzorców częstotliwości, spektroskopii optycznej, zimnych atomów lub doświadczalnej fizyki atomowej,
• przynajmniej komunikatywna znajomość języka angielskiego.

Preferowane:
• doświadczenie eksperymentalne w zakresie fizyki atomowej (w szczególności eksperymenty z ultrazimnymi atomami),
• budowa systemów laserowych o wysokiej rozdzielczości,
• budowa systemów wysokiej próżni do wychwytywania i chłodzenia atomów

Oferujemy:
• maksymalny okres umowy: 48 miesięcy,
• wynagrodzenie: wynagrodzenie brutto 120.000,00 PLN/rok (uwzględniając koszty pracodawcy) (10.00,00 PLN/miesiąc),
• możliwość pracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym przy silnym wsparciu grup astronomicznych i fizycznych,
• współpraca z najlepszymi grupami badawczymi na świecie w zakresie wykrywania ciemnej materii za pomocą optycznych zegarów atomowych,
• współpraca międzynarodowa,
• bardzo dobre wynagrodzenie,
• staże międzynarodowe oraz możliwość prezentacji wyników badań na konferencjach międzynarodowych.

Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
 • Co najmniej jeden (maksymalnie trzy) list polecający.
 • list motywacyjny zawierający opis motywacji naukowej, opis zainteresowań badawczych oraz listę publikacji (zaadresowany do prof. dra. hab. Andrzeja Sokali Rektora UMK),
 • Odpis dyplomu doktorskiego lub oświadczenie o terminie uzyskania dyplomu (wymagane jest uzyskanie stopnia doktora przed rozpoczęciem pracy).

Dodatkowe informacje: Prosimy o wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres karolina.kitkowska@umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości: "RbHg molecules 2". Termin nadsyłania zgłoszeń: 30.09.2022. Kierownik projektu zastrzega możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


Powrót do wyszukiwarki
Informacja RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji

English version