Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Oferty pracy

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Miasto: Toruń

Stanowisko: asystent - grupa badawcza

Dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki fizyczne,

Data ogłoszenia: 2022-08-04

Termin składania ofert: 2022-09-04

Slowa kluczowe: mikroskopia fluorescencyjna, plazmonika, generacja ciepła, up-konwersja, optyka nanostruktur

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Doktor fizyki, biofizyki, chemii fizycznej, lub w dyscyplinie pokrewnej.
2. Udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie:
- oddziaływania nanokryształów up-konwertujących, molekuł, białek z nanostrukturami metalicznymi
- mikroskopia i spektroskopia fluorescencyjna, włącznie z doświadczeniem w budowie unikalnych układów optycznych
- wzmocnienie plazmonowe,
- generacja ciepła w układach nanoskalowych.

Planowane zatrudnienie: 1.10.2022 - 31.12.2023.

Oferujemy zatrudnienie w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Beethoven Classic 3.

Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
  • życiorys zawodowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
  • Zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia doktora
  • List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK).

Dodatkowe informacje: Prosimy o wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres mackowski@fizyka.umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości: "WFAiIS-2/KN/2022". Kierownik projektu zastrzega możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami. Termin nadsyłania zgłoszeń: 4.09.2022. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Uczelnia zastrzega prawo do niewybrania żadnego kandydata.


Powrót do wyszukiwarki
Informacja RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji

English version