Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Oferty pracy

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Miasto: Toruń

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - astronomia,

Data ogłoszenia: 2021-12-23

Termin składania ofert: 2022-02-28

Slowa kluczowe: astronomia, astrofizyka

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Stopień doktora w dyscyplinie astronomia (z habilitacją lub bez).

2. Znaczącą liczbę publikacji z zakresu astronomii i/lub astrofizyki.

3. Doświadczenie badawcze w co najmniej jednej z poniższych tematyk:
• obszary formowania się gwiazd i młode obiekty gwiazdowe,
• szybkie rozbłyski radiowe,
• rentgenowskie układy podwójne,
• aktywne jądra galaktyk.

4. Doświadczenie w zakresie prowadzenia obserwacji astronomicznych z wykorzystaniem co najmniej jednej z poniższych technik:
• pomiary zmienności strumienia radiowego,
• radiowe obserwacje spektralne,
• polarymetria radiowa,
• obrazowanie przy pomocy interferometrii wielkobazowej.

5. Doświadczenie w zdobywaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych.

6. Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami kierunku astronomia i doktorantami szkół doktorskich.

7. Gotowość do prowadzenia innych zajęć z zakresu fizyki lub programowania na kierunkach prowadzonych przez wydział (fizyka, fizyka techniczna, informatyka stosowana, automatyka i robotyka.

8. Przygotowanie do prowadzenia zajęć w języku angielskim.

9. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.

Wynagrodzenie: 5075 PLN brutto dla doktora i 5500 PLN brutto dla doktora habilitowanego.
Okres zatrudnienia: 29 miesięcy.
Planowane zatrudnienie: od 1.05.2022 r.

Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • odpis dyplomu doktora habilitowanego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
 • List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK).

Dodatkowe informacje: Dokumenty oraz ewentualne zapytania należy wysłać na adres e-mail: juliafor@umk.pl w terminie do 28 lutego 2022 r. Na podaniu należy umieścić symbol konkursu: WFAiIS-2/IA/2022. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.


Powrót do wyszukiwarki
Informacja RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji

English version