COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne

Oferty pracy

Jednostka: Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

Miasto: Toruń

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki chemiczne,
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych - inżynieria chemiczna,

Data ogłoszenia: 2021-09-09

Termin składania ofert: 2021-10-11

Slowa kluczowe: mikrobiom, skutki radioterapii, nowe obrazowanie mikrobiomu, MALDI-TOF MS, elektroforeza kapilarna, PCR, analiza bioinformatyczna i chemometryczna

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
- stopień doktora (uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie) w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynierii chemicznej lub w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych;
- doświadczenie w zakresie analizy chemometrycznej oraz bioinformatycznej danych spektrometrycznych (przygotowanie danych i ich analiza);
- doświadczenie w wykorzystaniu zaawansowanych chemometrycznych technik statystycznych w szczególności analizy wielowymiarowej, metody sztucznych sieci neuronowych do interpretacji uzyskanych danych z analizy próbek biologicznych;
- praktyczna umiejętność programowania w języku C++ lub R i praktyczna umiejętność pracy z programami opartymi o to środowisko;
- wiedza z zakresu technik elektroforetycznych, technik spektrometrycznych i spektroskopowych;
- samodzielność w przygotowaniu publikacji do anglojęzycznych czasopism naukowych, międzynarodowych wystąpień konferencyjnych;
- samodzielność w prowadzeniu badań eksperymentalnych oraz doskonała organizacja codziennej pracy;
- dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz czynnym udziałem w konferencjach naukowych;
- doświadczenie laboratoryjne nabyte w innych jednostkach naukowych;
- znajomość obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office.

Opis zadań:
Do zadań należeć będzie przeprowadzenie analiz bioinformatycznych i chemometrycznych uzyskanych danych z wykorzystaniem analizy wielowymiarowej i sztucznych sieci neuronowych za pomocą specjalistycznego oprogramowania statystycznego jak Matlab lub Statistica, programowanie w języku C++ lub R. Upowszechnianie wyników w postaci publikacji i prezentacji na konferencjach naukowych.

Zatrudnienie finansowane z projektu: "Nowe podejście do obrazowania i szybkiej identyfikacji mikrobiomu w ocenie skutków radioterapii” NCN Opus 20, 2020/39/B/NZ7/02733

Wymagane dokumenty:
  • podanie
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
  • życiorys zawodowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • odpis dyplomu doktorskiego
  • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
  • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

Dodatkowe informacje: Dokumenty należy składać drogą elektroniczną (e-mail: p.pomastowski@umk.pl) do dnia 11.10.2021 r. Wiadomość proszę zatytułować: „Post-doc - konkurs na realizację projektu Opus 20 "Nowe podejście do obrazowania i szybkiej identyfikacji mikrobiomu w ocenie skutków radioterapii” Planowane zatrudnienie od dnia: 01.11.2021 Warunki zatrudnienia: - Wysokość wynagrodzenia: 10 000,00 zł brutto/brutto miesięcznie (kwota brutto + narzuty pracodawcy) - Kandydat będzie otrzymywał wynagrodzenie w formie w umowy o pracę na cały etat, przez okres 33 miesięcy. Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do powiadomienia o podjętej decyzji jedynie wybranego kandydata. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


Powrót do wyszukiwarki
Informacja RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji

English version