Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Oferty pracy

Jednostka: Wydział Humanistyczny

Miasto: Toruń

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk humanistycznych - nauki o kulturze i religii,

Data ogłoszenia: 2021-04-27

Termin składania ofert: 2021-05-26

Slowa kluczowe: kulturoznawstwo, teatrologia, animacja kultury, antropologia widowisk

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
Wymagania:
• stopień doktora nauk humanistycznych;
• udokumentowany dorobek naukowy w zakresie nauk o kulturze i religii, w szczególności dotyczący współczesnych praktyk społeczno-kulturowych, animacji kultury, antropologii widowisk lub medioznawstwa;
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego potwierdzona zagranicznymi publikacjami naukowymi;
• doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć akademickich;
• czynny udział w konferencjach naukowych;

Wymagane dokumenty (dodatkowe informacje):
• CV naukowe (maksymalnie 15 000 znaków) zawierające:
o informacje o wykształceniu;
o dotychczasowy przebieg pracy zawodowej;
o doświadczenia dydaktyczne i organizacyjne;
o krótki opis zainteresowań badawczych;
o wykaz publikacji naukowych (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i liczby stron);
o wykaz innych osiągnięć naukowych (np. granty, stypendia, nagrody, projekty badawcze, udział w konferencjach międzynarodowych);
• kopie dwóch najważniejszych publikacji naukowych z ostatnich pięciu lat (w formie papierowej lub na nośniku cyfrowym).

Wymagane dokumenty:
  • podanie
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
  • życiorys zawodowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • odpis dyplomu doktorskiego
  • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
  • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

Dodatkowe informacje: Procedura konkursowa: etap 1: kwalifikacja kandydatów na podstawie złożonych dokumentów etap 2: rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami prowadzona częściowo w języku obcym. Dokumenty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: Dziekanat_Human@umk.pl Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.06.2021. Planowane zatrudnienie od dnia 1.10.2021. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


Powrót do wyszukiwarki
Informacja RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji

English version