COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Oferty pracy
Strona główna > Oferty pracy

Oferty pracy

Strona główna > Oferty pracy

 Oferty pracy

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Miasto: Toruń

Stanowisko: asystent naukowy

Dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki fizyczne,

Data ogłoszenia: 2021-04-01

Termin składania ofert: 2021-05-05

Slowa kluczowe: mikroskopia fluorescencyjna, plazmonika, optyka nanostruktur

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Doktor fizyki, biofizyki, chemii fizycznej, lub w dyscyplinie pokrewnej.

2. Udokumentowany dorobek publikacyjny w zakresie:
- oddziaływania białek/molekuł organicznych z nanostrukturami metalicznymi
- optyka nanostruktur hybrydowych,
- mikroskopia fluorescencyjna,
- wzmocnienie plazmonowe.

Planowane zatrudnienie: 1.07.2021 - 26.08.2022.

Oferujemy zatrudnienie w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu OPUS 14.

Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
  • życiorys zawodowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
  • Zaświadczenie potwierdzające nadanie stopnia doktora
  • List motywacyjny (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK)

Dodatkowe informacje: Prosimy o wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres mackowski@fizyka.umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości: „WFAiIS-1/KN/2021”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 5.05.2021. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej do: 31.05.2021. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Uczelnia zastrzega prawo do niewybrania żadnego kandydata.


Powrót do wyszukiwarki
Informacja RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji

English version