COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Oferty pracy
Strona główna > Oferty pracy

Oferty pracy

Strona główna > Oferty pracy

 Oferty pracy

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Miasto: Toruń

Stanowisko: adiunkt naukowy

Dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - nauki fizyczne,

Data ogłoszenia: 2021-03-26

Termin składania ofert: 2021-04-25

Slowa kluczowe: spektroskopia molekularna, spektroskopia we wnęce optycznej, kształty linii widmowych, fizyka molekularna

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
1. Wymagane: doktorat z fizyki, chemii lub dziedziny pokrewnej
2. Wymagane: istotny dorobek publikacyjny z zakresu spektroskopii molekularnej lub technik eksperymentalnych wykorzystujących wnęki optyczne
3. Wymagane: doświadczenie w spektroskopii laserowej
4. Wymagane: umiejętność programowania i doświadczenie w zakresie metod numerycznych
5. Preferowane: doświadczenie w zakresie technik eksperymentalnych wykorzystujących wnęki optyczne, badaniach kształtu linii widmowych, znajomość teorii zderzeń molekularnych
6. Wymagane: dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie
7. Umiejętność pracy w zespole i silna motywacja do pracy badawczej

Oferujemy zatrudnienie na stanowisku postdoca w grancie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) w ramach konkursu Sonata Bis 8. Kandydat musi spełniać wymagania stawiane postdocom przez NCN, w szczególności posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie (okres ten może zostać wydłużony w przypadku występowania przerw w karierze naukowej określonych przez NCN). Osoba zatrudniona na stanowisku postdoca nie może być jednocześnie zatrudniona na podstawie innej umowy o pracę.
Kierownik projektu: dr Katarzyna Bielska

Tytuł projektu: Precyzyjna i dokładna spektroskopia słabych linii molekularnych gazów atmosferycznych

Podstawowym zadaniem osoby zatrudnionej w projekcie będzie prowadzenie pomiarów spektroskopowych w zakresie spektroskopii małych cząsteczek, takich jak tlen, tlenek i dwutlenek węgla, przy użyciu technik pomiarowych wykorzystujących wnęki optyczne: spektroskopia strat we wnęce (CRDS), spektroskopia szerokości modów wnęki (CMWS) oraz spektroskopia dyspersyjna we wnęce rezonansowej (CMDS). Zatrudniona osoba będzie również odpowiedzialna za przeprowadzenie analizy uzyskanych danych przy użyciu zaawansowanych profili linii widmowych. Do jej obowiązków będzie należało prowadzenie prac nad rozwojem technik spektroskopowych, przygotowanie publikacji naukowych oraz prezentacja uzyskanych wyników podczas konferencji naukowych.

Oferujemy:
• Pracę w profesjonalnym, dynamicznie rozwijającym się zespole, rozpoznawalnym w swojej dziedzinie badań.
• Możliwości wyjazdów konferencyjnych.
• Współpracę z najlepszymi grupami zajmującymi się spektroskopią molekularną
• Brak obowiązków dydaktycznych.

Kwota wynagrodzenia:
10 000 zł/miesiąc brutto brutto (pełne koszty wynagrodzenia, pełne ubezpieczenie socjalne i zdrowotne). Orientacyjna kwota wynagrodzenia netto 5 750 zł/miesiąc.

Zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu
Okres zatrudnienia: od 12 do 42 miesięcy.
Data rozpoczęcia pracy: lipiec 2021

Kierownik projektu zastrzega możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

Wymagane dokumenty:
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
  • życiorys zawodowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • odpis dyplomu doktorskiego
  • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
  • Co najmniej jeden list polecający (maksymalnie trzy)
  • List motywacyjny zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Sokali, Rektora UMK

Dodatkowe informacje: Prosimy o wysyłanie wyżej wymienionych dokumentów na adres kbielska@umk.pl z adnotacją w temacie wiadomości: „Postdoc Sonata Bis 2021.04”. Termin nadsyłania zgłoszeń: 25.04.2021. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Uczelnia zastrzega prawo do niewybrania żadnego kandydata.


Powrót do wyszukiwarki
Informacja RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji

English version