COVID-19: Wracamy na zajęcia stacjonarne
Szczepienia przeciw COVID-19Szczepienia przeciw COVID-19
Oferty pracy
Strona główna > Oferty pracy

Oferty pracy

Strona główna > Oferty pracy

 Oferty pracy

Jednostka: Wydział Humanistyczny

Miasto: Toruń

Stanowisko: asystent

Dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk humanistycznych - literaturoznawstwo,

Data ogłoszenia: 2020-06-01

Termin składania ofert: 2020-06-26

Slowa kluczowe: literaturoznawstwo, filologia klasyczna

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
- tytuł magistra filologii klasycznej
- stopień doktora nauk humanistycznych lub otwarty przewód doktorski i rozprawa doktorska na zaawansowanym etapie
- obszar badań naukowych wpisujący się w jeden z następujących obszarów:
• literatura starożytnej Grecji i/ lub Rzymu
• literatura wczesnochrześcijańska
• retoryka starożytna
• recepcja kultury starożytnej Grecji i/lub Rzymu

- udokumentowany dorobek naukowy
• publikacje w recenzowanych wydawnictwach i czasopismach, w tym szczególnie w renomowanych wydawnictwach i czasopismach o międzynarodowym zasięgu; należy dołączyć kopie trzech wybranych publikacji
• czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych
• kierowanie projektami grantowymi/realizacja grantów naukowych/składanie wniosków grantowych
• doświadczenie w naukowej współpracy międzynarodowej (np. staże badawcze, stypendia etc.)

- doświadczenie dydaktyczne
• prowadzenie zajęć z zakresu języka łacińskiego/starogreckiego i/lub kultury starożytnej Grecji i Rzymu

- możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych zarówno w języku polskim, jak i w angielskim
- biegła znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie; rozmowa rekrutacyjna z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona w całości lub w części w języku angielskim)

- doświadczenie w popularyzacji kultury starożytnej Grecji i Rzymu

Stanowisko oferowane w Katedrze Filologii Klasycznej, Instytut Literaturoznawstwa UMK

Wymagane dokumenty:
  • podanie
  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
  • życiorys zawodowy
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
  • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
  • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)

Dodatkowe informacje: Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, pokój 121. w terminie do dnia 26.06.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17.07.2020. (Ogłoszenie pierwotnie ogłoszone 26.05.2020, obecnie rozszerzono kryteria kwalifikacyjne dodając "stopień doktora nauk humanistycznych"). Planowane zatrudnienie od dnia 1.10.2020. Uczelnia nie zapewnia mieszkania.


Powrót do wyszukiwarki
Informacja RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji

English version