Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Oferty pracy

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Miasto: Toruń

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - astronomia,

Data ogłoszenia: 2019-10-28

Termin składania ofert: 2019-11-27

Slowa kluczowe: astronomia, astrofizyka, radioastronomia, gwiazdy, pozasłoneczne układy planetarne, ośrodek międzygwiazdowy, astronomia pozagalaktyczna

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
· stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii lub fizyki,
· dobra znajomość języka angielskiego,
· udokumentowane, znaczące międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych z dziedziny astronomii i astrofizyki,
· specjalizacja w zakresie astrofizyki i spektroskopii gwiazdowej i/lub pozasłonecznych układów planetarnych i/lub ośrodka międzygwiazdowego i/lub astronomii pozagalaktycznej,
· przygotowanie do prowadzenia zajęć w języku angielskim,
· gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach technicznych.

Instytut Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza doświadczonych naukowców do aplikowania o zatrudnienie na stanowisku adiunkta na etacie badawczo-dydaktycznym.
Zachęcamy w szczególności teoretyków i obserwatorów specjalizujących się w dziedzinach astrofizyki gwiazdowej (spektroskopia), pozasłonecznych układów planetarnych, ośrodka międzygwiazdowego lub astronomii pozagalaktycznej. Jesteśmy również otwarci na oferty specjalistów z innych dziedzin astronomii i astrofizyki.
Zadaniem nowego pracownika będzie uczestnictwo w strategicznych przedsięwzięciach Instytutu Astronomii UMK (IA) oraz osiąganie doskonałości w badaniach, nauczaniu akademickim i innych obowiązkach zawodowych.
Będziemy oczekiwali aktywności w aplikowaniu o granty badawcze, prowadzeniu projektów naukowych oraz w opiece nad studentami i doktorantami.
Instytut Astronomii UMK jest częścią Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Głównym instrumentem badawczym IA jest największy w Europie środkowo-wschodniej 32-metrowy radioteleskop. W IA znajdują się również teleskopy optyczne. IA jest wyposażone w klaster komputerowy HYDRA wykorzystywany do symulacji astrofizycznych i analizy danych.
Warunki zatrudnienia: proponujemy zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych.
Wynagrodzenie osoby zatrudnionej będzie porównywalne z wynagrodzeniem naukowców zatrudnionych w Polsce na tym samym etapie kariery naukowej. Przewidujemy możliwość negocjacji dodatkowych warunków zatrudnienia.

Wymagane dokumenty:
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (o niekaralności) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejsce pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
 • Przynajmniej 2 (maksymalnie 3) listy rekomendacyjne
 • podanie/wniosek o zatrudnienie (zaadresowany do prof. dr. hab. Andrzeja Tretyna, Rektora UMK),

Dodatkowe informacje: Dokumenty oraz ewentualne zapytania należy wysłać na adres e-mail: dyrekcja.ca@umk.pl w terminie do 27 listopada 2019 r. Zgłoszenia wysłane po tym terminie będą rozważane do momentu obsadzenia wyżej wymienionego etatu. W przypadku wygrania konkursu zatrudnienie rozpocznie się 1 lutego 2020 r. Po wstępnej selekcji osoby z krótkiej listy kandydatów spełniających kryteria formalne będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną osobiście lub środkami komunikacji internetowej. Na podaniu należy umieścić́ symbol konkursu: WFAiIS-1/IA/2019. UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata.


Powrót do wyszukiwarki
Informacja RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji

English version