Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Oferty pracy

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Miasto: Toruń

Stanowisko: adiunkt

Dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk fizycznych - astronomia,

Data ogłoszenia: 2019-03-08

Termin składania ofert: 2019-04-15

Slowa kluczowe: astronomia, astrofizyka, gwiazdy, pozasłoneczne układy planetarne, ośrodek międzygwiazdowy

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
• Stopień doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki lub astronomii oraz dobrą znajomość języka angielskiego.
• Udokumentowane, znaczące międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych z dziedziny astronomii i astrofizyki.
• Specjalizacja w zakresie astrofizyki gwiazdowej i/lub pozasłonecznych układów planetarnych i/lub ośrodka międzygwiazdowego.
• Przygotowanie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim.
• Gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach technicznych.

Opis:
Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza światowej klasy naukowców do aplikowania o zatrudnienie na stanowisku adiunkta, na dwa etaty naukowo-dydaktyczne typu „tenure track”.
Zachęcamy w szczególności teoretyków i obserwatorów specjalizujących się w dziedzinach astrofizyki gwiazdowej, pozasłonecznych układów planetarnych lub ośrodka międzygwiazdowego. Jesteśmy również otwarci na oferty specjalistów innych dziedzin astronomii i astrofizyki.

Zadaniem nowych pracowników będzie uczestnictwo w strategicznych przedsięwzięciach Centrum Astronomii UMK (CA) oraz osiąganie doskonałości w badaniach, nauczaniu akademickim, oraz innych obowiązkach zawodowych.
Będziemy oczekiwali aktywności w aplikowaniu o granty badawcze, prowadzeniu projektów naukowych oraz w opiece nad studentami i doktorantami.
Centrum Astronomii UMK jest częścią Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Głównym instrumentem badawczym CA jest największy w Europie środkowo-wschodniej 32-metrowy radioteleskop. W CA znajdują się również teleskopy optyczne. CA jest wyposażone w klaster komputerowy HYDRA symulacji astrofizycznych oraz analizy danych w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach pod Toruniem.

Warunki zatrudnienia:
Proponujemy zatrudnienie na etacie typu tenure-track.
Wynagrodzenie osoby zatrudnionej będzie porównywalne z wynagrodzeniem naukowców zatrudnionych w Polsce na tym samym etapie kariery naukowej. Przewidujemy możliwość negocjacji dodatkowych warunków zatrudnienia.

Wymagane dokumenty:
 • podanie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejscem pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
 • Plan badań
 • Przynajmniej 2 (maksymalnie 3) listy rekomendacyjne

Dodatkowe informacje: Dokumenty oraz ewentualne zapytania należy wysłać na adres e-mail: dyrekcja.ca [at] umk.pl w terminie do 15 kwietnia 2019. Zgłoszenia wysłane po tym terminie będą rozważane do momentu obsadzenia wyżej wymienionych etatów. W przypadku wygrania konkursu zatrudnienie rozpocznie się pomiędzy 1 czerwca i 1 września 2019. Wnioski o zatrudnienie powinny być adresowane do Prof. Andrzeja Tretyna, Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Po wstępnej selekcji osoby z krótkiej listy kandydatów spełniających kryteria formalne będą zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną osobiście lub środkami komunikacji internetowej. Na podaniu należy umieścić symbol konkursu: WFAiIS-2/CA/2019.


Powrót do wyszukiwarki
Informacja RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji

English version