Oferty pracy
Strona główna > Oferty pracy

Oferty pracy

Strona główna > Oferty pracy

 Oferty pracy

Jednostka: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

Miasto: Toruń

Stanowisko: adiunkt naukowy

Dyscyplina naukowa:
dziedzina nauk fizycznych - biofizyka, fizyka,

Data ogłoszenia: 2018-12-11

Termin składania ofert: 2019-01-10

Slowa kluczowe: fizyka, biofizyka, optyka, obrazowanie biomedyczne, rozproszenie i załamanie światła, interferencja, przetwarzanie sygnałów

Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne:
• doktorat w dziedzinie fizyki, biofizyki, inżynierii lub nauce pokrewnej (nie dłużej niż 5 lat po uzyskaniu stopnia doktora),
• udokumentowane doświadczenie naukowe (publikacje, prezentacje podczas konferencji),
• doświadczenie badawcze w jednej z następujących dziedzin: optyka, optyczne obrazowanie biomedyczne, interferometria, mikroskopia optyczna, automatyka lub robotyka,
• znajomość języków programowania (będzie niewątpliwym atutem),
• motywacja i chęci do prowadzenia badań naukowych,
• samodzielność i zainteresowanie tematyką badawczą (optyka, inżynieria optyczna, zastosowanie nowych technologii w okulistyce, przetwarzanie sygnałów),
• znajomość języka angielskiego (znajomość języka polskiego nie jest wymagana),
• umiejętność pracy w zespole.


Stanowisko badawcze dotyczy projektu pn. Lenticular and vitreal light scattering and refraction for tomorrow's eye diagnostics (Załamanie i rozproszenie światła w soczewce i ciele szklistym oka w diagnostyce okulistycznej jutra), finansowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach Programu TEAM ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) 2014-2020. W ramach projektu mamy zamiar opracować i przetestować w warunkach klinicznych nowe optyczne narzędzia diagnostyczne, które umożliwią uzyskanie przestrzennej informacji na temat rozkładu własności optycznych (t.j. rozproszenia i załamania światła) w elementach strukturalnych oka ludzkiego. W trakcie realizacji projektu wykorzystane zostaną nowatorskie podejścia w obrazowaniu okulistycznym oraz najnowsze technologie detekcji sygnałów optycznych i akwizycji obrazów. Projekt o charakterze transdyscyplinarnym zakłada wykorzystanie wiedzy z fizyki, inżynierii optycznej oraz nauki o widzeniu i okulistyki klinicznej. W wyniku realizacji projektu, zademonstrowane zostaną podejścia do obrazowania oka, które pozwolą na otrzymanie całościowej informacji na temat jakości widzenia, poprzez analizę trójwymiarową rozproszenia i załamania światła w oku.
Oferujemy warunki sprzyjające szybkiemu rozwojowi kariery naukowej – atrakcyjną tematykę badań, inspirującą atmosferę badawczą w dynamicznym i młodym zespole badawczym (Zespół Biooptyki i Inżynierii Optycznej) oraz współpracę z wiodącymi ośrodkami w kraju i za granicą. Praca w projekcie oznacza otrzymanie stanowiska adiunkta naukowego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu bez obowiązków dydaktycznych (12 miesięcy z możliwością przedłużenia o kolejne 2 lata). Przewidywane wynagrodzenie miesięczne: 15000 zł (brutto brutto), ok. 11500 zł (brutto).

Wymagane dokumenty:
 • podanie
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania)
 • życiorys zawodowy
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • odpis dyplomu doktorskiego
 • informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym (autoreferat uwzględniający najważniejsze dziedziny badawcze, oraz osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i inne kandydata)
 • wykaz publikacji (z podaniem wydawnictwa, roku opublikowania i ilości stron)
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (Dz. U. UE L 119/1) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie w trybie art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (o niekaralności) (formularz do pobrania)
 • oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu będzie podstawowym miejscem pracy - w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania)
 • list motywacyjny
 • Dane kontaktowe do 2 naukowców, mogących rekomendować kandydata

Dodatkowe informacje: Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu, ul. Grudziądzka 5, pokój 355 w terminie do dnia 10.01.2019 r. Więcej informacji o warunkach zatrudnienia można uzyskać drogą mailową pod adresem (dr hab. Ireneusz Grulkowski, prof. UMK): igrulkowski@fizyka.umk.pl. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 16.01.2019 r. Planowane zatrudnienie od dnia 01.02.2019 r. Rekrutacja obejmuje rozmowę rekrutacyjną w języku angielskim (możliwość telekonferencji). UMK zastrzega sobie prawo niewybrania żadnego kandydata. Na podaniu należy umieścić numer symbol: WFAiIS-7/ZBiFM/2018.


Powrót do wyszukiwarki
Informacja RODO w związku z prowadzeniem rekrutacji

English version