COVID-19: informacje dla społeczności UMK
Wyniki konkursu - ID-Ekspert

Wyniki konkursu - ID-Ekspert

 Wyniki konkursu - ID-Ekspert

Konkursy skierowane były wyłącznie do nauczycieli akademickich, co najmniej ze stopniem naukowym doktora, zatrudnionych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, którzy zrealizowali oraz poprawnie rozliczyli co najmniej jeden grant uzyskany w konkursach organizowanych przez NCN, NCBiR, NPRH, NAWA, FNP oraz w ramach programów EU. Jego celem jest stworzenie systemu wsparcia merytorycznego ze strony bardziej doświadczonych badaczy dla nauczycieli akademickich i doktorantów UMK przygotowujących wnioski o granty naukowe z funduszy zewnętrznych oraz mentoringu na początkowym etapie realizacji grantu.

Do konkursu wpłynęło 13 zgłoszeń spełniających wymogi formalne: 7 zgłoszeń do rady HS, 4 zgłoszenia do rady ST oraz 2 zgłoszenia do rady NZ. Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki. Należy nadmienić, że część ekspertów prowadzi badania interdyscyplinarne, stąd trudności z jednoznacznym przypisaniem ich do jednej dziedziny.

W wyniku oceny nadesłanych wniosków oraz dyskusji przeprowadzonej zdalnie 8 kwietnia 2020 r., sporządzona została lista laureatów pierwszego konkursu w ramach programu "Inicjatywa Doskonałości - Ekspert (ID-Ekspert)" UMK. Laureatami zostali:

W dziedzinie Nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce:

 1. prof. dr hab. Roman Bäcker
 2. dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK
 3. dr hab. Justyna Chodkowska-Miszczuk
 4. dr Karolina Finc
 5. dr hab. Arkadiusz Gut, prof. UMK
 6. dr Aleksandra Lewandowska
 7. dr hab. Sławomir Wacewicz, prof. UMK

W dziedzinie Nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych:

 1. dr hab. Katharina Bogusławski, prof. UMK
 2. dr Piotr Kolenderski
 3. prof. dr hab. Rajmund Przybylak
 4. dr Katarzyna Siudzińska
 5. dr hab. Michał Zieliński, prof. UMK

W dziedzinie Nauk o życiu:

 1. dr hab. Artur Słomka, prof. UMK

Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna w składzie:

Rada nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce (HS):

Rada nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych (ST):

Rada nauk o życiu (NZ):