COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

Skład Rady Dziedzinowej Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (HS)

Prof. dr hab. Krystyna Bartol

Prof. dr hab. Krystyna Bartolprzewodnicząca Rady Dziedzinowej. Kierownik Zakładu Hellenistyki Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jej zainteresowania naukowe obejmują poezję grecką, zwłaszcza jej aspekty wykonawcze, oraz poklasyczną prozę grecką. Jest autorką ponad 90 artykułów naukowych z zakresu filologii publikowanych w prestiżowych specjalistycznych czasopismach krajowych i zagranicznych (m.in. Eos, The Classical Quarterly, Quaderni Urbinati di Cultura Classica, Hermes, Philologus, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, AION, Paideia, Mnemosyne, Archiv für Papyrusforchung, Antike und Abendland, Mueum Helveticum). W swoim dorobku ma także 8 książek z tej samej dziedziny – w tym uznanej i cytowanej monografii: Greek Elegy and Iambus: Studies in Ancient Literary Sources. W latach 1999-2006 była dyrektorem Instytutu Filologii Klasycznej UAM. Członek Polskiego Towarzystwa Filologicznego (w latach 2008-2013 wiceprezes i członek Zarządu Głównego), członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN – w latach 2012-19 przewodnicząca KNoKA. Od 2017 roku członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności. Członek kolegium redaktorskiego czasopisma Symbolae Philologorum Posnaniensium i członek rady naukowej niemieckiego czasopisma Philologus. Laureatka prestiżowych stypendiów, m.in. subsydium profesorskiego Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Od 2016 członek Rady Narodowego Centrum Nauki, a od 2018 także przewodnicząca Komisji Głównej K-1 Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

Dr Adrian Wójcik

Fot. Andrzej Romański

Dr Adrian Wójcik – zastępca przewodniczącego Rady Dziedzinowej HS, socjolog i psycholog społeczny, prodziekan do spraw badań naukowych i umiędzynarodowienia Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Magisterium i doktorat uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. W pracy doktorskiej analizował relacje między zawartością pamięci społecznej o mniejszości żydowskiej i współczesnymi relacjami międzygrupowymi. Obecnie jego głównym obszarem badawczym jest psychologia zachowań prośrodowiskowych (conservation psychology). Zajmuje się związkiem między postawami i zachowaniami prośrodowiskowymi, a bardziej ogólnymi przekonaniami społeczno-politycznymi (ideologią polityczną, różnymi formami identyfikacji, wartościami). Współpracownik pozarządowych organizacji ekologicznych, dla których prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji prośrodowiskowej. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu analizy danych międzykulturowych w naukach społecznych (European Social Survey, GESIS, SERISS). Członek rady edytorskiej wydawanego w trybie Open Access pisma Social Psychological Bulletin.

Dr hab. Maciej Karwowski, prof. UMK

Dr hab. Maciej Karwowski, prof. UWr – doktor habilitowany, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył pedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej w roku 2002, a dwa lata później socjologię i psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorat z zakresu pedagogiki zdolności obronił w roku 2004, a habilitację z tej samej dziedziny w roku 2010 na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Obecnie kieruje Zakładem Psychologii Twórczości w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego zainteresowania naukowe obejmują psychologię twórczości i edukacji oraz psychometrię i metodologię badań społecznych. Autor ponad 160 artykułów naukowych z zakresu psychologii i pedagogiki. Redaktor lub autor 12 książek z tej samej dziedziny – w tym wydanej w 2017 roku monografii: The Creative Self: Effects of beliefs, self-efficacy, mindset, and identity. San Diego, CA: Academic Press. Wielokrotny przewodniczący paneli recenzenckich NCN w dziedzinie nauk społecznych. Zastępca redaktora naczelnego Journal of Creative Behavior - najstarszego naukowego pisma poświęconego psychologii twórczości, członek rad redakcyjnych: Creativity Research Journal, Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, Thinking Skills and Creativity, Review of General Psychology, Journal of Creativity and Business Innovation oraz Frontiers in Psychology. Współredaktor naczelny wydawanego w trybie Open Access pisma Creativity: Theories-Research-Application.

Prof. dr hab. Joanna Wojdon

Prof. dr hab. Joanna Wojdon – Profesor nadzwyczajny w Zakładzie Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, była stypendystka Fulbrighta i Fundacji Kościuszkowskiej, członkini zarządu International Society for History Didactics i redaktor prowadząca rocznika stowarzyszenia, a także członkini komitetu sterującego Międzynarodowej Federacji Public History (International Federation for Public History). Członek rady redakcyjnej Polish American Studies – czasopisma wydawanego od 1944 r. przez Polish American Historical Association. Członek Prezydium Komitetu Badań nad Migracjami PAN. Członek Międzywydziałowej Komisji Badań Diaspory Polskiej Akademii Umiejętności. Współautorka pierwszego polskiego e-podręcznika do historii. Inicjatorka pierwszych w Polsce studiów magisterskich z zakresu historii w przestrzeni publicznej (public history). Inne obszary jej zainteresowań obejmują nauczanie historii przez rozrywkę, wpływ polityki i propagandy na edukację, zwłaszcza w Polsce Ludowej, oraz historię Polonii amerykańskiej po II wojnie światowej. Autorka sześciu monografii autorskich oraz siedmiu prac pod redakcją poświęconych tym zagadnieniom.

Dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. IS PAN

Dr hab. Ewa Dahlig-Turek, prof. IS PAN – Dyrektor Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, muzykolog, badaczka polskiej muzyki ludowej. Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Nauki w latach 2005-2009. Członek International Council for Traditional Music (przewodnicząca polskiego komitetu narodowego ICTM) i European Seminar in Ethnomusicology. Recenzent wniosków grantowych m.in. w Australian Research Council (expert assessor of international standing od 1997), Israel Science Foundation (od 2001) oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W latach 2008-2013 członek Standing Committee for the Humanities przy European Science Foundation w Strasburgu. Członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych (2011-2019) oraz przewodnicząca Komisji ds. Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych KEJN (2012-2019). Członek International Advisory Board w Instytucie Etnologii Czeskiej Akademii Nauk (od 2019). Główne obszary jej zainteresowań to: zagadnienia ludowej kultury muzycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentarium ludowego oraz problemów rytmiki, komputerowa analiza rytmu, „tańce polskie” w Skandynawii. Na podstawie prowadzonych przez nią badań udało się dokonać rekonstrukcji zapomnianych polskich instrumentów smyczkowych – suki biłgorajskiej i fideli płockiej. Od 2015 realizuje pionierski projekt elektronicznej edycji zapisów muzyki ludowej ze zbiorów Oskara Kolberga w trybie Music Information Retrieval.

Dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ

Dr hab. Łukasz Młyńczyk - pracownik Katedry Teorii Polityki i Myśli Politycznej, Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach dotyczących metodologii badań społecznych, metateorii i teorii polityki. Autor dwóch monografii naukowych Między kreatywnością a próżnowaniem. Polityczność dwóch typów idealnych (2015); Polityka wyznaniowa. Perspektywa Unii Europejskiej (2018 współautor) oraz szeregu artykułów opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych. Publikował m.in. w Szwecji i Stanach Zjednoczonych. Redaktor merytoryczny czasopism naukowych: „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” oraz „Przegląd Narodowościowy – Review of Nationalities”. W latach 2014-19 Zastępca Dyrektora a następnie p.o. Dyrektor Instytutu Politologii UZ. Promotor dysertacji doktorskich. Recenzent w postępowaniach awansowych. Autor recenzji wydawniczych wielu monografii naukowych wydawanych w kraju i zagranicą; czołowych indeksowanych czasopism politologicznych w Polsce. Recenzował zarówno teksty krajowych jak również zagranicznych badaczy społecznych afiliowanych poza polskimi jednostkami naukowymi. Specjalizuje się w ocenie merytorycznej tekstów naukowych z uwzględnieniem i przestrzeganiem reguł metodologicznych w zakresie badań społecznych i humanistycznych, w tym nauk o polityce, polityce publicznej, socjologii, antropologii kultury, filozofii. Ekspert w dziedzinie oceny tekstów politologicznych jako badań sensu stricto naukowych.