COVID-19: zajęcia zdalne od 11 grudnia do 9 stycznia

1. Metaboliczne choroby cywilizacyjne - obejmuje następujące obszary: układy sercowe i sercowo-naczyniowe, endokrynologię i metabolizm oraz diagnostykę laboratoryjną. Kierownikiem jest prof. dr hab. Jacek Kubica

Obszar współpracy badawczej dotyczącej chorób, których podłożem jest miażdżyca naczyń, łączy przedstawicieli trzech wydziałów CM UMK. Miażdżyca jest chorobą cywilizacyjną, która jest najczęstszą przyczyną zgonów w krajach rozwiniętych. U podłoża tej choroby leżą czynniki ryzyka, które współwystępując są określane jako zespół metaboliczny. Celem tej współpracy jest tworzenie nowych strategii leczenia zarówno osób z zaburzeniami metabolicznymi determinującymi wysokie ryzyko miażdżycy, jaki i osób, u których już wystąpiły powikłania tej choroby, w tym w szczególności zawał serca i niewydolność serca.

Prowadzona aktualnie i planowana na przyszłość aktywność naukowa opiera się o badania obserwacyjne, randomizowane badania kliniczne oraz meta-analizy. Realizując nasze projekty współpracujemy z naukowcami z Austrii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Grecji, Finlandii, Litwy, Niemiec, Kanady i USA w ramach sieci COPERNICUS RESEARCH GROUP, której doroczne spotkania odbywają się w Bydgoszczy w ramach International Cardiovascular Research Meetings. Naszą współpracę opieramy o zarządzaną przez nas platformę SIRIO MEDICINE – Research Network (https://siriomedicine.com).

Prof. dr hab. Jacek Kubica

Fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Jacek Kubica – lider, Kierownik Katedry Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CM UMK, Członek Rady Naukowej RECARDIO, San Francisco, USA. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku w 1987 roku podjął pracę na tej uczelni. Od 2000 roku pracuje w Bydgoszczy. Posiada specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych (I i II stopnia) i kardiologii. W 1992 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 1999 roku stopień doktora habilitowanego; jego praca habilitacyjna została nagrodzona przez Premiera RP. Tytuł profesora otrzymał w 2006 roku. Od 2007 roku jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. W Collegium Medicum UMK pełnił ważne funkcje administracyjne: był dziekanem Wydziału Lekarskiego.
Prof. Kubica zajmuje się kardiologią interwencyjną, leczeniem chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi oraz niewydolnością serca. Jest autorem licznych publikacji naukowych z tego zakresu. Kilkukrotnie jego publikacje miały wpływ na formułowanie zaleceń terapeutycznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Współpracuje naukowo z licznymi ośrodkami zagranicznymi w USA, Włoszech, Niemczech, Austrii i Korei Południowej. Prof. Kubica był beneficjentem prestiżowych stypendiów (im. Jana Pawła II Instytutu Kultury Chrześcijańskiej, Uniwersytetu w Pavii, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz stypendium sponsorowanego przez Knoll Italia), dzięki którym ponad 3 lata przebywał na zagranicznych uczelniach: we Włoszech, Holandii i USA. Wypromował 21 doktorów, był recenzentem wielu przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz recenzentem w postępowaniach o nadanie tytułu naukowego profesora. Prof. Jacek Kubica pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii w województwie elbląskim oraz kujawsko-pomorskim. Od 2009 roku przewodniczy Państwowej Komisji Egzaminacyjnej prowadzającej egzaminy ustne wchodzące w skład Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego z zakresu kardiologii. Jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika Folia Cardiologica, pełnił lub pełni funkcję członka rad naukowych kilku czasopism, działa także w wielu towarzystwach naukowych. Jacek Kubica jest żonaty i ma dwie córki.

 

2. Ekologia i bioróżnorodność – obejmuje następujące obszary: ekologię, ochrona bioróżnorodności i biologię ewolucyjną. Kierownikiem jest prof. dr hab. Krzysztof Szpila

Ekologia jest nauką zajmującą się badaniem procesów, które wpływają na rozmieszczenie i liczebność organizmów w różnej skali przestrzennej i czasowej. Za tą definicją stoją dwie ważne idee. Pierwsza, że ekologia to dyscyplina naukowa, a zatem podlega wszelkim krytycznym, analitycznym, ale także etycznym standardom współczesnych badań naukowych. Obowiązkiem naukowców jest więc próba wytłumaczenia otaczającego nas świata i przekazania tej wiedzy następnym pokoleniom. W przypadku ekologii niezmiernie ważna jest także dbałość o obiekt badań. Dlatego też zagadnienia ochrony przyrody i ekologii jako dyscypliny podstawowej są ściśle ze sobą związane. Drugą ważną implikacją wypływającą z definicji jest multidyscyplinarność. Pierwsi naukowcy zajmujący się zagadnieniami ekologicznymi byli z wykształcenia taksonomami, ewolucjonistami, biogeografami. To podejście jest widoczne także w naszym emerging field. Programy badawcze realizowane przez członków zespołu związane są z taksonomią, biogeografią, biologią ewolucyjną, hydrobiologią, makroekologią i statystyką stosowaną. U podstawy wszystkich tych badań jest jednak pytanie o procesy ekologiczne i ewolucyjne, które prowadzą do tak spektakularnej różnorodności organizmów jaką widzimy obecnie. Nasze podejście wymaga realizacji dużych projektów, które we współczesnej nauce nie mogą być realizowane bez współpracy międzynarodowej. Członkowie zespołu „ecology & biodiversity” współpracują z licznymi instytucjami naukowymi z niemal wszystkich kontynentów. Mamy nadzieję, że takie podejście zbliży nas do odpowiedzi na wiele pytań, które trapią naukowców od stuleci.

W naszej pracy wykorzystujemy wiele narzędzi i koncepcji współczesnej biologii, aby badać różnorodność biologiczną w różnej skali czasowej i przestrzennej oraz interakcje między organizmami oraz środowiskiem, w którym występują i ewoluują. Badania wykonujemy na organizmach lądowych i wodnych, roślinnych i zwierzęcych, z wykorzystaniem najnowszych metod molekularnych, geograficznych (GIS), wizualizacyjnych (SEM, mikroskopia 3D, mikroskopia sił atomowych AFM, cyfrowa analiza obrazu), eksperymentalnych, badań podwodnych, bioinformatycznych i statystycznych. Pośród poruszanych zagadnień można wymienić: ekologię behawioralną, filogenetykę molekularną i jej wykorzystanie w badaniach ekologicznych i ewolucyjnych, klasyczną i użytkową taksonomię organizmów żywych, hydrobiologię, teoretyczną i ewolucyjną makroekologię, fizjologię ekologiczną i ewolucyjną, inwazje biologiczne, praktyczną ochronę przyrody.

Prof. dr hab. Krzysztof Szpila

Fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Krzysztof Szpila – jest kierownikiem Katedry Ekologii i Biogeografii na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK. Jego zainteresowania badawcze dotyczą morfologii, systematyki i filogenezy muchówek wyższych ze szczególnym uwzględnieniem grup o znaczeniu medycznym i weterynaryjnym. Szczególne miejsce w jego dorobku zajmuje tematyka dotycząca morfologii i ewolucji stadiów larwalnych. Uzyskał dotychczas finansowanie dla sześciu krajowych projektów badawczych (KBN: 1999; MNiSW: 2005, 2010; NCN: 2013, 2016, 2019), które zrealizował bądź nadal realizuje z dużą skutecznością publikacyjną. Wielokrotnie pełnił funkcję członka panelu w postępowaniach konkursowych organizowanych przez NCN. Był zaangażowany także w kilku projektach międzynarodowych realizowanych z udziałem szerokiego grona badaczy i instytucji naukowych. Stałą współpracę prowadzi z University of Copenhagen (Natural History Museum of Denmark), Natural History Museum w Londynie, North Carolina State University, Tehran University of Medical Sciences, University of Wollongong. Jest aktywnym członkiem European Association for Forensic Entomology, gdzie w latach 2010-13 pełnił funkcję członka zarządu. Realizował badania terenowe w Australii (x3), Hiszpanii, Iranie (x4), Izraelu (x3), Namibii, Rosji, Uzbekistanie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Ukrainie (x2). Od dziesięciu lat jest organizatorem cieszących się dużą popularnością międzynarodowych warsztatów z identyfikacji gatunkowej muchówek istotnych dla celów medyczno-sądowej (uczestnicy z większości krajów europejskich ale także z Australii, Brazylii, Indii, Iranu, Kamerunu, Korei Południowej, Nigerii, RPA, USA). Dwóch wypromowanych przez niego doktorantów (dr Andrzej Grzywacz, dr Radosław Puchałka) z dużymi sukcesami kontynuuje swoje kariery naukowe. Krzysztof Szpila jest także wiceprezesem toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Autyzmem oraz wieloletnim członkiem Klubu Maratońskiego UMK.

 

3. Wieloczynnikowe molekularno-behawioralne profilowanie nowotworów. Kierownikiem jest dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK.

Choroby nowotworowe należą do najważniejszych medycznych problemów społeczeństw, w szczególności krajów wysoko rozwiniętych, w których odsetek zachorowań ma stałą tendencję wzrostową. Sukcesy w walce z chorobą nowotworową, oparte na systemowym leczeniu populacyjnym, którego podstawą są leki o bardzo szerokim spektrum działania onkologicznego, wydają się zbliżać do granicy skuteczności. Krokiem w kierunku większej skuteczności terapii onkologicznej jest ukierunkowanie leczenia, które w większym stopniu uwzględnia biologiczną charakterystykę nowotworu, ale także kondycję pacjenta. Ukierunkowanie leczenia zakłada stratyfikację guzów nowotworowych, w zależności od ich cech biologicznych, ocenianych wieloparametrycznie.

W ramach naszego zespołu badawczego, prace prowadzone są w dwóch grupach: (1) zajmuje się charakterystyką guza na poziomie makro- i mikroskopowym oraz molekularnym, tj. na poziomie tkankowo-komórkowych białek strukturalnych, szlaków metabolicznych i ścieżek sygnalizacyjnych oraz na poziomie genetycznym; (2) zajmuje się zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej psychoonkologii. Szczegółowa charakterystyka biologicznej natury guza nowotworowego, w tym jego mikro-i makrośrodowiska, pozwala wskazywać nowe cele terapeutyczne, a tym samym kierunki poszukiwania skutecznych terapii onkologicznych. Już dziś pierwsze ukierunkowane terapie skutecznie wspomagają pacjentów w walce z chorobą nowotworową w sytuacjach, w których populacyjne leczenie systemowe nie jest skuteczne. Te badania posiadają także głęboki walor poznawczy, dający lepsze rozumienie procesu nowotworowego - jego powstawania, rozwoju i wpływu na żywy organizm. Zadania badawcze realizowane są w ramach współpracy dwóch wydziałów: Wydziału Nauk o Zdrowiu i Wydziału Lekarskiego. Działania mające na celu umiędzynarodowienie wyników naszych badań, podejmujemy z partnerami zagranicznymi, związanymi z ośrodkami naukowymi w USA i Hiszpanii. Wierzymy, że będą one pomocne w budowaniu skutecznych standardów postępowania onkologicznego.

Dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK

Fot. Łukasz Pochylski

Dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK - jest kierownikiem Zakładu Patologii Nowotworów i Patomorfologii w Katedrze Onkologii na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK. Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Bydgoszczy w 1987 roku. Po stażu podyplomowym podjął pracę w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej AMB. Specjalizację I i II stopnia z patomorfologii uzyskał odpowiedni w roku 1991 i 1996. W roku 2005 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a stopień doktora habilitowanego w roku 2017. Jego najważniejsze zainteresowania wiążą się z badaniem kształtowania biologicznej złośliwości guza nowotworowego oraz poszukiwaniem nowych czynników prognostycznych i predykcyjnych. Podejmował także współpracę w ramach innych programów badawczych, takich jak rola endokrynnego systemu witaminy D (receptora witaminy D3, enzymów metabolizujących witaminę D) oraz melanogenezy w patogenezie czerniaka złośliwego. Wynkiki prowadzonych badań są przedmiotem licznych publikacji. Brał udział w przedsięwzięciach mających na celu zdefiniowanie standardów i strategii oznaczania mutacji somatycznych w genach KRAS, NRAS i EGFR w rakach jelita grubego, płuc, a także w kilku naukowych projektach międzynarodowych, realizowanych we współpracy z University of Alabama w Birmingham. W latach 2017-2019 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Rozwoju Naukowego i Poprawy Jakości Leczenia w Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Od roku 2020 pełni funcję Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie patomorfologii w województwie kujawsko-pomorskim.

 

 

4. Choroby chroniczne - kierownikiem jest prof. dr hab. Justyna Rogalska

Choroby przewlekłe stanowią jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych, z którymi przede wszystkim mierzą się społeczeństwa krajów rozwiniętych. Jak dotąd w znacznej mierze choroby te stanowią grupę schorzeń nieuleczalnych. Z tego powodu niezbędne jest prowadzenie szeroko zakrojonych badań zmierzających do wyjaśnienia ich patomechanizmów. Efekty tych prac badawczych będą mogły w przyszłości doprowadzić do opracowania skutecznych metod prewencji i efektywnych metod leczenia.

Grupa badawcza "Chronic Diseases Research Group" składa się z sześciu współistniejących ze sobą zespołów. Ich liderami są:

  • prof. dr hab. Justyna Rogalska - neurobiolog, fizjolog;
  • dr hab. Anna Brożyna, prof. UMK - biolog medyczny;
  • dr hab. Sylwia Wrotek, prof. UMK - immunolog;
  • prof. dr hab. Alina Woźniak - biolog medyczny;
  • dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK - lekarz weterynarii, fizjolog;
  • dr hab. Maciej Harat, prof. UMK - lekarz medycyny, onkolog radioterapeuta.

We współpracy z zagranicznymi i krajowymi partnerami badamy różnorodne choroby przewlekłe, w tym nowotwory, zapalenie stawów, choroby neurodegeneracyjne, zapalenie wątroby i zaburzenia pigmentacyjne. Skupiamy się na badaniu szerokiego spektrum aspektów związanych ze schorzeniami chronicznymi - od czynników zwiększających ryzyko zachorowania (np. niedotlenienie, pole elektromagnetyczne, dysbioza), poprzez diagnostykę (identyfikacja nowych markerów, ulepszanie analizy obrazowania), do leczenia (innowacyjne terapie regeneracyjne, bioaktywne substancje pochodzenia naturalnego).

W naszych badaniach stosujemy różne metody laboratoryjne, takie jak np. techniki molekularne (wyciszanie genów, sekwencjonowanie DNA, qRT-PCR, CRISPR, Western Blot, ELISA, testy immunologiczne Bio-Plex Multiplex, cytometria przepływowa), analizy biochemiczne i techniki spektrofotochemiczne; techniki hodowli komórkowej (w tym dwuwymiarowe i trójwymiarowe modele hodowli komórkowej); techniki eksperymentalne na zwierzętach (chirurgia zwierząt, testy behawioralne, analiza temperatury ciała i aktywności ruchowej, elektrofizjologia, analiza krwi); mikroskopia (konfokalna, fluorescencyjna, optyczna, TEM); techniki obrazowania takiej jak PET/CT, PET/MR. W naszych badaniach pracujemy na materiale ludzkim jak i zwierzęcym. Przeprowadzane procedury lecznicze obejmują chirurgię, radioterapię, farmakoterapię, terapie biologiczne (mikrobiologiczne i komórki macierzyste).

Nasze hipotezy badawcze testujemy stosując różne podejścia: (a) in vivo - modele zwierzęce i zwierzęta gospodarskie, (b) ex vivo - komórki izolowane od pacjentów i zwierząt, (c) in vitro - w tym modele hodowli komórkowej 2D i 3D, (d) in situ - tkanki ludzkie i zwierzęce, (e) in silico - bazy danych i (f) badania kohortowe i ludzi.

 

Prof. dr hab. Justyna Rogalska

Fot. Andrzej Romański

Prof. dr hab. Justyna Rogalska - jest pracownikiem Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK. Kieruje Katedrą Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii. Urodziła się w 1971 roku w Grudziądzu. W 1995 r. ukończyła studia biologiczne na ówczesnym Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, a w 1996 r. - studia podyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK: Zarządzanie Finansami i Marketing. W 1996 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK. W 2000 roku obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. "Anapireksja jako reakcja obrony przed skutkami niedotlenienia okołoporodowego u szczurząt" napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Caputy i rozpoczęła pracę w Zakładzie Fizjologii Zwierząt. Odbyła staże naukowe w Institute of Neurobiology, Slovak Academy of Sciences in Košice, Slovak Republic i w Endocrinology Unit, Centre for Cardiovascular Science, The Queen's Medical Research in Endiburgh, University of Endiburgh, UK. W 2011 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy pt. "Rola temperatury ciała i hiperferremii podczas symulowanego niedotlenienia porodowego w etiologii zaburzeń reakcji stresowych w cyklu życiowym szczura". W 2016 r. została zatrudniona na etacie profesora nadzwyczajnego, a w 2017 r. objęła funkcję kierownika Zakładu Fizjologii Zwierząt (od 2019 - Katedra Fizjologii Zwierząt i Neurobiologii). W latach 2012-2016 sprawowała funkcję prodziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska, a od 2019 r. jest zastępcą dyrektora Instytutu Biologii na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych. Od 2017 r. jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacyjnej (zespół nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: nauki biologiczne). Zainteresownia badawcze prof. Rogalskiej dotyczą mechanizmów obrony przed niedotlenieniem u noworodków ssaków (obrona antyoksydacyjna, plastyczność mózgowa). W prowadzonych badaniach koncentruje się na korelacji pomiędzy wartością okołoporodowej temperatury ciała podczas ekspozycji na niedotlenienie a następczymi zaburzeniami rozwoju. Prof. Rogalska kierowała projektami badawczymi, w tym finansowanymi ze środków Narodowego Centrum Nauki. Pięciokrotnie otrzymała nagrodę Rektora UMK za osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Etologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego i Federation of European Neuroscience Societies. Jest recenzentem wniosków badawczych w konkursach organizowanych przez Netherlands Organisation for Health Research and Development, Slovak Research and Development Agency i Czech Science Foundation. W ramach działalności dydaktycznej prowadzonej przez prof. Rogalską na uwagę zasługuje jej praca nad nowymi programami studiów jako Członka Wydziałowych Podkomisji ds. Efektów Kształcenia - dla kierunku biologia (przewodniczący), chemia medyczna oraz sport i wellness. Prowadzi specjalistyczne wykłady m.in. z neurobiologii, fizjologii stresu czy modeli zwierzęcych chorób psychicznych i neurodegeneracyjnych. Obecnie nowym kierunkiem badań Pani Profesor jest długoterminowy wpływ pola elektromagnetycznego na układ nerwowy. Jest kierownikiem grantu badawczego NCN OPUS zatytułowanego "Nowe spojrzenie na wpływ pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości na reakcje stresowe (50Hz) i plastyczność mózgową - efekt hormezy".