COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Wyniki konkursu - Wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields)

Konkurs skierowany był do pracowników UMK, którzy w okresie ostatnich 5 lat wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową, aktywnością na polu pozyskiwania funduszy na badania naukowe i rozwoju kadr oraz aktywnością w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia UMK. Wśród zgłaszanych zespołów (do 30 osób) mogły znajdować się zespoły już istniejące (w jednej lub więcej niż jednej jednostce UMK) lub całkowicie nowe zespoły, których pracownicy planują ścisłą współpracę naukową (w tym interdyscyplinarne, niezależnie od struktury organizacyjnej uniwersytetu).

Wymagania konkursowe oraz tryb zgłoszeń do konkursu zostały określone w regulaminie Konkursu, który stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna. Składy zespołów poszczególnych Rad Dziedzinowych można sprawdzić na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

Do konkursu wpłynęło 6 zgłoszeń do rady HS i 7 zgłoszeń do rady NZ (razem 13 wniosków spełniających wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych oraz dyskusji panelowej w dniu 10 lutego 2020 r., sporządzona została lista laureatów konkursu na nowe, wyłaniające się pola badawcze.

Lista laureatów I naboru w konkursie na nowe wyłaniające się pola badawcze:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

  1. dr hab. Arkadiusz Karwacki, prof. UMK (lider zespołu „Old and New Institutions in the Modern World – Changes and Challenges in a Multidisciplinary Perspective”)
  2. dr Bibianna Bałaj (lider zespołu „Perception, Cognition & Language (PC&L)”)

Nauki o życiu:

  1. dr hab. Wojciech Jóźwicki, prof. UMK (lider zespołu “Multifactorial Molecular-Behavioral Cancer Profiling Team (MMBCP Team)”
  2. Prof. dr hab. Justyna Rogalska (lider zespołu „New insight into chronic diseases: from risk factors, through prevention, diagnosis to treatment”)

JM Rektor UMK postanowił przyznać także grant pomostowy w wysokości 500 tys. zł. na dwa lata (po 250 tys. zł/rok) wnioskowi konkursowemu, który znalazł się tuż za podium konkursu na wyłaniające się pole badawcze w dziedzinie Nauk o życiu, a który wykazuje bardzo duży potencjał i był wysoko oceniany. Projekt prof. dra hab. Tomasza Grzybowskiego "Bioinformatics in medical & forensic genomics" dotyczy badań prowadzonych we współpracy między naukowcami z kampusu bydgoskiego i toruńskiego.

W związku ze zgłoszonym konfliktem interesów, członkowie rady NZ: prof. dr hab. Alina Borkowska, dr hab. Maciej Bieliński, dr hab. Marek Foksiński, prof. UMK, prof. UMK, dr hab. Mariusz Skowroński, prof. UMK oraz członkowie rady HS: dr hab. Radosław Sojak, prof. UMK i dr Adrian Wójcik zostali wyłączeni z rady oceniającej wnioski w konkursie oraz nie brali udziału w dyskusjach panelowych.