Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Konkursy 2020

 

Harmonogram naborów i konkursów w ramach programu IDUB UMK. Szczegółowe informacje na temat konkursów znajdują się pod tabelą.

 

Nazwa konkursuOgłoszenieZakończenie naboruRozstrzygnięcieWsparcie merytoryczneKontakt
Nabór na członków zespołów roboczych (studenci i doktoranci) 22.11.2019/ 4.12.2019 3/11.12.2019 12/14.12.2019

A. Kola

J. Łaskowska

amkola@umk.pl

aip@umk.pl

Konkurs na wyłaniające się pola badawcze (HS, NZ) 17.12.2019 20.01.2020 10.02.2020 J. Rakoczy ef@umk.pl
Publikacje 23.12.2019 nabór ciągły  nabór ciągły J. Rakoczy publikacje@umk.pl
Aparatura 23.12.2019 20.03.2020 17.04.2020 J. Rakoczy idub@umk.pl
Inicjatywa Doskonałości - Debiuty

23.12.2019

17.04.2020

24.01.2020

1.06.2020

19.02.2020

30.06.2020

N. Proń-Nowak debiuty@umk.pl
Mobilności dla pracowników

3.01.2020

15.10.2020

27.01.2020

12.11.2020

14.02.2020

grudzień 2020

P. Żywiczyński mobilnosci@umk.pl
Nabór na opiekunów studentów wakacyjnych 3.02.2020 22.02.2020 / 1.03.2020 15.03.2020 A. Kola tssp@umk.pl
Moja firma - mój startup 24.01.2020 23.02.2020 28.02.2020 J. Łaskowska karinap@umk.pl
Gran­ts4­NCUStu­dents

23.01.2020

30.10.2020*

28.02.2020

20.11.2020*

7.04.2020

11.12.2020*

A. Kola grants4ncustudents@umk.pl
Mobilności dla doktorantów z wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields)

3.03.2020

30.10.2020*

3.04.2020

20.11.2020*

4.05.2020

11.12.2020*

A. Kola mobilnosci@umk.pl
Mobilności dla doktorantów

4.03.2020

30.10.2020*

4.04.2020

20.11.2020*

4.05.2020

11.12.2020*

A. Kola mobilnosci@umk.pl
Mobilności dla studentów na studia za granicą

4.03.2020

30.10.2020*

20.03.2020

20.11.2020*

brak zgłoszeń

11.12.2020*

A. Kola mobilnosci@umk.pl
Inicjatywa Doskonałości - Ekspert 10.03.2020 6.04.2020 10.04.2020 N. Proń-Nowak ekspert@umk.pl
Konkurs na badania związane z COVID-19 (NZ, ST) 10.04.2020 23.04.2020 7.05.2020

I. Grabowski

idub@umk.pl
Konkurs CRUSH - badania nad COVID-19 (HS) 10.04.2020 23.04.2020 7.05.2020

P. Żywiczyński

idub@umk.pl
Konkurs "Inter disciplinas excellentia" (HS, NZ) 17.04.2020 19.06.2020 30.06.2020 N. Proń-Nowak interdyscyplinarnosc@umk.pl
Nabór na szkolenia z TRIZ 11.05.2020 22.05.2020 25.05.2020 J. Łaskowska aip@umk.pl
Konkurs na kursy e-learningowe "BELL: Best E-Learning Lecturer" 27.05.2020 20.06.2020 10.07.2020 A. Kola elearning_idub@umk.pl
Konkurs na mikrogranty 29.06.2020 29.07.2020 23.09.2020 J. Łaskowska aip@umk.pl
Konkurs dla pracowników INNOWATOR UMK 17.08.2020 24.09.2020 21.10.2020 J. Łaskowska aleksandraszumska@umk.pl
Nabór na szkolenia z umiejętności miękkich 21.10.2020 30.10.2020 9.11.2020 N. Proń-Nowak szkoleniaidub@umk.pl

 *Nabór do II edycji konkursu zostaje wstrzymany do odwołania. Uprzejmie  prosimy o śledzenie informacji dotyczących  ww. konkursów na stronie IDUB.

  

Mobilności dla pracowników (II edycja)

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 12 listopada 2020 roku. Formularze zgłoszeniowe oraz wszystkie regulaminy i niezbędne załączniki znajdują się również w zakładce MOBILNOŚCI.

Konkurs dla stażystów po doktoracie wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” - Celem konkursu jest umożliwienie młodym naukowcom zatrudnionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację staży podoktorskich w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział osoba, która uzyskała stopień doktora w okresie do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat) przed złożeniem wniosku i jest zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w grupie pracowników badawczych albo badawczo-dydaktycznych. W uzasadnionych przypadkach w konkursie może wziąć osoba, w stosunku do której uruchomiono procedurę nadania stopnia doktora przed złożeniem wniosku i która spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu.

Konkurs dla stażystów po doktoracie wizytujących UMK w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” -Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez realizację staży podoktorskich młodych naukowców z zagranicy. W konkursie może wziąć udział osoba, która uzyskała stopień doktora w zagranicznej instytucji naukowej w okresie do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 5 lat) przed złożeniem wniosku. W uzasadnionych przypadkach w konkursie może wziąć osoba, w stosunku do której uruchomiono procedurę nadania stopnia doktora przed złożeniem wniosku i która spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu.

Konkurs dla doświadczonych pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych wyjeżdżających do ośrodków zagranicznych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” - Celem konkursu jest umożliwienie doświadczonym naukowcom zatrudnionym na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział osoba zatrudniona na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika na stanowisku profesora lub profesora uczelni oraz asystenta lub adiunkta, jeśli uzyskała stopień doktora w okresie powyżej trzech lat od złożenia wniosku i spełnia inne warunki przystąpienia do konkursu.

Konkurs dla profesorów wizytujących UMK w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” -Celem konkursu jest umiędzynarodowienie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu poprzez realizację krótkoterminowych wizyt wybitnych naukowców z zagranicy. W konkursie może wziąć udział osoba zatrudniona w zagranicznej instytucji naukowej na stanowisku Assistant Professor, Researcher, Associate Professor, Full Professor albo Reader (bądź na ekwiwalentnych stanowiskach).

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.

Załącznik: Aneks do regulaminów (GDPR statement)

 

 

KONKURS "LIDERZY INNOWACJI POMORZA I KUJAW" oraz "INNOWATOR UMK"

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK wraz z Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają do wzięcia udziału w XII edycji konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw. W konkursie mogą wziąć udział mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z  regionu, przedsiębiorstwa akademickie oraz jednostki naukowe/zespoły badawcze, które mogą poszczycić się sukcesami w opracowaniu lub wdrożeniu innowacyjnej technologii, produktu lub usługi. W konkursie oceniane są projekty nie starsze niż 2 pełne lata kalendarzowe poprzedzające dzień zgłoszenia do konkursu. Laureaci konkursu otrzymają tytuł "Lidera Innowacji Pomorza i Kujaw" oraz inne nagrody ufundowane przez organizatorów konkursu.

Spośród zgłoszeń do konkursu Liderzy Innowacji Pomorza i Kujaw zostanie wyłoniony innowacyjny zespół badawczy pracowników UMK oraz przyznana Nagroda Specjalna JM Rektora UMK Innowator UMK, w wysokości 5 tys. zł, finansowana z projektu Inicjatywa Doskonałości - Uniwersytet Badawczy UMK, zadanie 6 "Innowacje i współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym".

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą do 24 września 2020 roku.

Wnioski konkursowe należy składać poprzez formularz zgłoszeniowy: https://liderzy.tarr.org.pl/zgloszenia/

Ogłoszeniu wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 21 października 2020 roku podczas Uroczystej Gali w ramach Regionalnego Forum Innowacji - Forum Przedsiębiorczości Akademickiej.

Regulamin konkursu

 

INCOOP - konkurs mikrograntów

Celem konkursu jest rozwijanie potencjału pracowników naukowych, doktorantów i studentów poprzez inicjowanie oraz wspieranie współpracy pomiędzy Uniwersytetem Mikołaja Kopernika a otoczeniem społeczno-gospodarczym. O finansowanie mogą ubiegać się zespoły, w skład których wejdą co najmniej dwie osoby: pracownik naukowy będący liderem zespołu (deklaracja wg formularza), doktorant i/lub student (zgodnie z definicją Beneficjenta, uszczegółowioną w warunkach konkursu zawartych w regulaminie. Zespół jest zobligowany do zgłoszenia partnera z otoczenia społeczno-gospodarczego, który jest zainteresowany współpracą lub wdrożeniem wyników prac zrealizowanych w ramach mikrograntu. Organizatorem konkursu jest Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK.

UWAGA!
W ramach przedmiotowego naboru wniosków konieczne jest wykazanie jako partnera podmiotu z otoczenia społeczno – gospodarczego (np. podmiot gospodarczy, publiczny, społeczny), który jest zainteresowany współpracą lub wdrożeniem wyników prac zrealizowanych w ramach mikrograntu. Wyłączone z tego katalogu są spółki spin-off.

Wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym przez Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UMK wyłącznie jako skan  dokumentów  na  adres  e-mail: aip@umk.pl do wyczerpania środków, w ogłaszanych rundach. Runda I to nabór trwający od  29.06.2020  r.  do 29.07.2020 r. Kolejna runda zostanie ogłoszona po upublicznieniu listy rankingowej projektów zakończonej rundy. Kontakt w sprawie udziału w konkursie: aip@umk.pl.

W dniu 22 lipca zmienił się wzór załącznika nr 2 w zakresie Deklaracji doktoranta/studenta. Zmiana dotyczy wprowadzenia brakującej deklaracji Studenta, zgodnie z zapisami Regulaminu: "Oświadczam, że wyniki badań przeprowadzonych w ramach mikrograntu zostaną uwzględnione w pracy dyplomowej (będą podstawą do napisania pracy) w okresie 12 miesięcy od rozliczenia mikrograntu."

Z uwagi na liczbę wniosków, która znacząco przewyższa limit alokacji środków w konkursie, informujemy o wydłużeniu terminu rozpatrywania wniosków do 23.09.2020 r.

Harmonogram pracy Rady Inwestycji:
- 19.08 – 11.09.2020 – weryfikacja merytoryczna wniosków konkursowych
- 15.09.2020 – pierwsze posiedzenie Rady Inwestycji (online)
- 21.09.2020 – drugie posiedzenie Rady Inwestycji (online), po uwzględnieniu uzupełnień, zgodnie z punktem 4 części Ocena Regulaminu konkursu
- do 23.09.2020 – ogłoszenie listy rankingowej

Skład Rady Inwestycji:
1. prof. dr hab. Włodzimierz Jaskólski – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społecznym i Gospodarczym
2. dr hab. Wojciech Kujawski, prof. UMK – Przewodniczący Rady Wdrożeń i Innowacji UMK
3. Łukasz Rycharski – Pełnomocnik Zarządu Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego sp. z o.o. Toruń
4. Marta Olszewska – Dyrektor Biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu
5. Zespół AIP UMK – mgr Justyna Łaskowska, mgr Aleksandra Kalocińska-Szumska, mgr Karina Pokorska

 

BELL: Best E-Learning Lecturer

Celem konkursu jest stworzenie oferty zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na potrzeby kształcenia zdalnego na Uniwersytecie w formie kursu e-learningowego. Konkurs ma charakter indywidualny lub zespołowy. W konkursie mogą brać udział nauczyciele akademiccy i doktoranci Uniwersytetu.

Konkurs zakłada finansowanie projektów obejmujących przygotowanie: (a) kursów e-learningowych w języku polskim lub angielskim, realizowanych na kierunkach przypisanych do dyscyplin związanych z priorytetowymi obszarami badawczymi, (b) kursów e-learningowych w języku angielskim, stanowiących ofertę dla studentów Uniwersytetu oraz uczelni wchodzących w skład sieci Young Universities for the Future of Europe (YUFE), których główny temat realizuje zagadnienia związane z priorytetowymi obszarami YUFE.

 

Szkolenie TRIZ

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji z zakresu zarządzania procesem tworzenia innowacji poprzez zapoznanie się z narzędziami metodyki TRIZ - metodologią rozwiązywania problemów, która dostarcza jej użytkownikom powtarzalność i przewidywalność w dostarczaniu pomysłów i tworzeniu kreatywnych rozwiązań, oraz która pomaga tworzyć optymalne rozwiązania problemów poprzez udoskonalenie istniejących rozwiązań.

Szkolenie skierowane jest do studentów, doktorantów i pracowników naukowo-dydaktycznych UMK. Pilotażowa edycja szkolenia zakłada realizację programu dla dwóch grup: pracowników naukowo-dydaktycznych (15 osób) oraz studentów i doktorantów (15 osób).

 

Inicjatywa Doskonałości - Debiuty (II edycja)

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one wszelkiego rodzaju badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze, czynny udział w konferencjach naukowych lub wyjazdy konsultacyjne.

Konkurs jest skierowany do badaczy i badaczek Uniwersytetu, w szczególności młodych, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych pochodzących z Narodowego Centrum Nauki (NCN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) lub Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

CRUSH - badania nad pandemią Covid-19 Realizowane na UMK przez przedstawicieli nauk Społecznych i Humanistycznych

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy na temat pandemii wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 i jej skutków z perspektywy nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. W szczególności konkurs ma na celu podjęcie wyzwań – społecznych, edukacyjnych, psychologicznych i ekonomicznych – spowodowanych pandemią. W konkursie mogą wziąć udział nauczyciele akademiccy oraz doktoranci i studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Do konkursu można zgłaszać zarówno wnioski indywidualne, jak i zespołowe. Projekty konkursowe mogą zakładać współpracę z reprezentantami otoczenia społeczno-gospodarczego, takimi jak przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje pozarządowe.

Zgłoszenia do konkursu w postaci pliku w formacie PDF, przygotowane w języku angielskim lub polskim, zgodnie z formularzem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, należy wysłać bezpośrednio do sekretariatu IDUB (e-mail: idub@umk.pl) do 23 kwietnia 2020 r. W konkursie rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia zawierające wszystkie wymagane informacje. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres idub@umk.pl.

 

Konkurs na realizację badań związanych z epidemią COVID 19 w dziedzinie nauk technicznych i ścisłych oraz nauk o zdrowiu

Celem konkursu jest wsparcie finansowe zespołów naukowych zgłaszających oryginalny pomysł badawczy w zakresie badań podstawowych i/lub aplikacyjnych z potencjałem wdrożeniowym nad COVID-19, a w szczególności obejmujący poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania i zakażania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy, szybkiego i wiarygodnego testowania, leczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby, w tym szeroko rozumianej ochrony medycznej, sposobami ochrony pracowników służby zdrowia, a także wykorzystania narzędzi informatycznych w ww. tematyce.

Konkurs skierowany jest do pracowników UMK posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. Zgłoszenia do konkursu w postaci pliku w formacie PDF, przygotowane w języku angielskim lub polskim, zgodnie ze formularzem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy wysłać bezpośrednio do sekretariatu IDUB (e-mail: idub@umk.pl). W konkursie rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia zawierające wszystkie wymagane informacje. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres idub@umk.pl.

 

Inter disciplinas excellentia

Celem konkursu jest wyłonienie interdyscyplinarnych zespołów badawczych oraz wspieranie rozwoju ich działań naukowych wpisujących się w cztery najważniejsze cele Uniwersytetu jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Konkurs adresowany jest do pracowników Uniwersytetu, którzy w okresie ostatnich 3 lat wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową (m.in. publikacje, monografie, organizacja konferencji i warsztatów). Wśród zgłaszanych zespołów mogą znajdować się zespoły już istniejące (w jednej lub więcej niż jednej jednostce organizacyjnej Uniwersytetu) lub nowe zespoły, których pracownicy planują interdyscyplinarną współpracę naukową. Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres interdyscyplinarnosc@umk.pl.

 

Inicjatywa Doskonałości - Ekspert

Celem programu Inicjatywa Doskonałości – Ekspert (ID - Ekspert) jest stworzenie systemu wsparcia merytorycznego ze strony bardziej doświadczonych badaczy dla nauczycieli akademickich i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu przygotowujących wnioski o granty naukowe z funduszy zewnętrznych oraz mentoringu na początkowym etapie realizacji grantu. Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie nauczyciele akademiccy, co najmniej ze stopniem naukowym doktora, zatrudnieni na UMK, którzy zrealizowali oraz poprawnie rozliczyli co najmniej jeden grant uzyskany w konkursach organizowanych przez NCN, NCBiR, NPRH, NAWA, FNP oraz w ramach programów EU. Lista wyłonionych ekspertów zostanie ogłoszona na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczenia Badawcza w zakładce "Wyniki konkursów" najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2020 r., a osoby zgłaszające zostaną poinformowane o rozstrzygnięciu konkursu drogą mailową na adres, z którego zostało przesłane zgłoszenie. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres ekspert@umk.pl.

 

Mobilności dla studentów:

Celem konkursu jest umożliwienie studentom Uniwersytetu zdobycia międzynarodowego doświadczenia dydaktycznego poprzez realizację wyjazdów do zagranicznych uczelni, z którymi Uniwersytet podpisał umowę partnerską w ramach programu YUFE lub w ramach partnerstw międzyuczelnianych realizowanych przez Centra Doskonałości i Emerging Fields. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie finansowego wsparcia trwającej jeden semestr wizyty w zagranicznej instytucji naukowej w postaci zwiększenia stypendium na wyjazd uzyskanego w ramach programu Erasmus+. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.

 

Mobilności dla doktorantów:

Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom Uniwersytetu spoza Centrów Doskonałości oraz wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields) zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych. W konkursie może wziąć udział doktorant Uniwersytetu niebędący członkiem zespołu w ramach Centrum Doskonałości ani Emerging Field. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie sfinansowania trwającej od 2 do 4 tygodni wizyty (zwanej dalej stażem) w zagranicznej instytucji naukowej. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.

 

Mobilności dla doktorantów z wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields):

Celem konkursu jest umożliwienie doktorantom z Emerging Fields Uniwersytetu zdobycia międzynarodowego doświadczenia badawczego poprzez realizację krótkoterminowych wizyt w uznanych zagranicznych instytucjach naukowych oraz udział w zagranicznych konferencjach naukowych. W konkursie może wziąć doktorant Uniwersytetu będący członkiem zespołu w ramach Emerging Fields. Zgłoszenia do konkursu należy wysłać pocztą elektroniczną do dnia 3 kwietnia 2020 roku. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.

 

Grants4NCUStudents:

Celem konkursu „Grants4NCUStudents” jest wspieranie inicjatyw naukowych studentów i doktorantów, wpisujących się w cztery najważniejsze cele UMK jako uczelni badawczej (4xI@NCU), którymi są: internacjonalizacja, interdyscyplinarność, innowacyjność i integralność. Obejmują one przede wszystkim badania wstępne, rozpoznawcze, pilotażowe, kwerendy, wyjazdy badawcze czy zakup materiałów oraz wyjazdy na zagraniczne konferencje międzynarodowe i udział w konkursach. Konkurs jest skierowany do studentów UMK, Studenckich Kół Naukowych UMK i doktorantów UMK (z wyłączeniem doktorantów będących członkami zespołów w ramach Centrów Doskonałości oraz Emerging Fields). Pytania dotyczące projektu można kierować na adres Grants4NCUStudents@umk.pl.

Lista laureatów konkursu zostanie ogłoszona na stronie IDUB. Decyzje wraz z kartą oceny, stanowiącej Załącznik nr 2 (attachment 2), zostaną przesłane drogą mailową na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

 

Moja firma - mój startup:

Konkurs skierowany jest do studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, którzy prowadzą innowacyjny startup (planują założenie firmy) lub posiadają rejestrację swojej działalności nie dłużej niż 24 miesięcy (prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, lub są wspólnikami w spółce cywilnej lub są wspólnikami spółki kapitałowej spin-off UMK i posiadają w niej przynajmniej 20% udziałów). Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 23 lutego 2020 r. na adres aip@umk.pl. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres karinap@umk.pl.

 

Mobilności:

Formularze zgłoszeniowe oraz wszystkie regulaminy i niezbędne załączniki znajdują się w zakładce MOBILNOŚCI.

Pytania dotyczące projektu można kierować na adres mobilnosci@umk.pl.

Załącznik: Aneks do regulaminów (GDPR statement)

WYNIKI KONKURSU

English versions:

Questions about mobility projects can be directed to mobilnosci@umk.pl.

Attachment: Annex to the rules (GDPR statement)

CONTEST RESULTS

 

Debiuty:

  • Regulamin konkursu Inicjatywa Doskonałości – Debiuty Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - Konkurs Inicjatywa Doskonałości – Debiuty jest skierowany do badaczy i badaczek UMK, w szczególności młodych, którzy aktualnie nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych. Wnioskodawcy nie mogą być członkami Centrów Doskonałości ani wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields) utworzonych na UMK w ramach IDUB. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres debiuty@umk.pl.

Zgłoszenia do konkursu ID – Debiuty zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu należy wysłać przy wykorzystaniu dedykowanego formularza internetowego w terminie do 27.01.2020 r. Formularz jest dostępny w odnośniku "Formularz zgłoszeniowy", który jest zamieszczony poniżej. Do zgłoszenia należy dołączyć także podpisane oświadczenie z załącznika nr 2.

English version: Rules of the Call for proposals "Excellence Initiative - Debuts" Nicolaus Copernicus University in Toruń

Attachment: Annex to the rules (GDPR statement)

WYNIKI KONKURSU

 

Aparatura:

Zgłoszenia do konkursu, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy wysłać przy wykorzystaniu dedykowanego formularza internetowego, który zostanie udostępniony na początku stycznia na stronie www.umk.pl/idub w terminie do 20.03.2020 r. W przypadku wymogu formalnego (wnioskowane kwoty, kompletność wniosku, przynależność Wnioskodawcy do CD, EF) obowiązuje zasada „spełnia/nie spełnia”, natomiast na potrzeby oceny merytorycznej przyjęta zostaje punktacja określona w Załączniku 2.

Formularz zgłoszeniowy

Załącznik: Aneks do regulaminów (GDPR statement)

English version: Rules of the Call for Proposals for investments in apparatus under the "Excellence Initiative - Research University" programme

Application form

Attachment: Annex to the rules (GDPR statement)

 

Publikacje:

 

Formularz zgłoszeniowy

Załącznik: Aneks do regulaminów (GDPR statement)

English version: Rules for funding of publication costs under the "Excellence Initiative - Research University" programme

Attachment: Annex to the rules (GDPR statement

 

 

Wyłaniające się pola badawcze (Emerging Fields):

Regulamin konkursu na wybór nowych wyłaniających się pól badawczych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Konkurs adresowany jest do pracowników UMK, którzy w okresie ostatnich 5 lat wykazywali się znaczącą, udokumentowaną aktywnością naukową, aktywnością na polu pozyskiwania funduszy na badania naukowe i rozwoju kadr oraz aktywnością w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia UMK. Wśród zgłaszanych zespołów mogą znajdować się zespoły już istniejące (w jednej lub więcej niż jednej jednostce UMK) lub całkowicie nowe zespoły, których pracownicy planują ścisłą współpracę naukową (w tym interdyscyplinarne, niezależnie od struktury organizacyjnej uniwersytetu).

Celem konkursu jest identyfikacja i wybór czterech wyłaniających się pól badawczych (Emerging Fields): dwóch w dziedzinie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce oraz dwóch w dziedzinie Nauk o Życiu. Wybrane w ramach konkursu Emerging Fields otrzymają wsparcie finansowe w ciągu trzech lat ich funkcjonowania, tj. od 1 stycznia 2020 r. do 31.12.2022 r. Zgłoszenie do konkursu wymaga wskazania głównego obszaru badawczego, do którego będzie przypisany EF (dziedzina Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce lub dziedzina Nauk o Życiu), oraz konkretnych, zawężonych tematycznie obszarów badawczych definiujących specyfikę badań prowadzonych w zespole, wybranych z listy tzw. research area z Web of Science. W przypadku, gdy choć jedno research area pokrywa się z tymi, które są przypisane do priorytetowych obszarów badawczych (POB) lub wyłonionych już EF, należy wyjaśnić w jaki sposób nowy EF będzie uzupełniał dotychczasowe badania wspierane na UMK w tym obszarze i czy planowana jest współpraca pomiędzy dwoma EF lub EF i POB.

Zgłoszenia do konkursu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy wysyłać do 20.01.2020 r. przy wykorzystaniu dedykowanego formularza internetowego. Do zgłoszenia należy dołączyć także podpisane oświadczenie z załącznika nr 2. Pytania dotyczące projektu można kierować na adres ef@umk.pl.

English version: Rules of the Call for proposals for the selection of new emerging research fields - Emerging fields under the "Excellence Initiative - Research University" programme

Attachment: Annex to the rules (GDPR statement)

WYNIKI KONKURSU

 

Nabory: