COVID-19: zajęcia hybrydowe do 30 stycznia

Podstawowe informacje

Program „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” (IDUB), wprowadzony ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, stanowi jeden z kluczowych elementów reformy nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce. Celem programu jest podniesienie międzynarodowego znaczenia działalności uczelni poprzez podniesienie poziomu jakości działalności naukowej i poziomu jakości kształcenia.

Priorytetem programu jest wyłonienie i wsparcie najlepszych polskich uczelni, które będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Uczelnie badawcze otrzymają w przez okres 6 lat subwencję wyższą o 10% z przeznaczeniem na działania podnoszące jakość badań i kształcenia. Realizacja planów przedstawionych przez uczelnie w ramach konkursu będzie podlegała ewaluacji. Pierwsza ocena śródokresowa zostanie przeprowadzona w 2023 r., końcowa zaś – w 2026 r.

W pierwszym konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, jako jedna z 10 polskich uczelni, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu uzyskał status uczelni badawczej.

 

 

Podstawowe elementy wniosku Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Opis projektu
Analiza SWOT
Definicje Priorytetowych Obszarów Badawczych
Wskaźniki postępu

 

Dodatkowe informacje

Ramowy budżet projektu
Ilustracje do wniosku w języku angielskim
Wniosek UMK w pigułce