Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko

Uniwersyteckie Centrum Doskonałości w obszarze badawczym
„Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko” (IMSErt – Interacting Minds, Societies, Environments)

Celem Uniwersyteckiego Centrum Doskonałości „Interakcje – umysł, społeczeństwo, środowisko” (IMSErt – Interacting Minds, Societies, Environments) jest przekraczanie granic tradycyjnie, ideograficznie (opisowo) pojętej humanistyki i nauk społecznych w kierunku badań pionierskich, analiz big data, ilościowych i eksperymentalnych badań skupionych na nomotetycznym (tj. dążącym do formułowania prawidłowości i praw) wyjaśnieniu procesów kulturowych.

Działanie Centrum skupia się na tworzeniu projektów prawdziwie interdyscyplinarnych. Myślenie o humanistyce i naukach społecznych we współpracy z naukami przyrodniczymi i ścisłymi, przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii (w tym narzędzi humanistyki cyfrowej i eksperymentalnej), pozwoli na realizację innowacyjnych projektów badawczych. Wśród dyscyplin realizujących badania w Centrum są językoznawstwo, archeologia, psychologia, geografia społeczna, studia środowiskowe, ekonomia, finanse i zarządzanie i inne.

Wyodrębniono pięć tematów wiodących, które będą realizowane w ramach Centrum:

  1. Past Environment, Societies and Cultures – Multidisciplinary Perspective;
  2. People, Space and Environment;
  3. Evolution of Communication Systems;
  4. Knowledge Complexity and Memory;
  5. Sustainable Development and the Society of the Future.

Jedną z inicjatyw, którą Centrum będzie realizowało, jest powołanie Foresight Lab, zajmującego się prognozowaniem przyszłości i bliską współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także szeroką współpracą międzynarodową.

Ważnym elementem funkcjonowania jednostki będzie również zachęcanie pracowników Uniwersytetu, by realizowali swoje projekty we współpracy z Centrum, jak również, by prowadzili projekty niezależne i finansowane ze źródeł zewnętrznych. Ideą Centrum jest krzewienie nowych koncepcji i sposobów uprawiania humanistyki i nauk społecznych, w silnym powiązaniu ze zdobyczami nauki światowej.

Więcej informacji na stronie https://imsert.umk.pl/

 

Dr Adam Kola

Fot. Andrzej Romański

Dr hab. Adam Kola, prof. UMK od września 2016 roku jest Prodziekanem ds. Organizacji i Rozwoju Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, zaś między rokiem 2011 a 2014 był Zastępcą Dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej na tym samym wydziale. Jest adiunktem i kierownikiem Pracowni Badań nad Pamięcią Zbiorową w Postkomunistycznej Europie – POSTCOMER, jak również członkiem Pracowni Komparatystyki Literacko-Kulturowej (od 2011), obu na Wydziale Humanistycznym UMK, jak również – od 2016 roku – visiting scholar w Stevanovich Institute on the Formation of Knowledge na Uniwersytecie Chicagowskim. Dr Kola jest także wiceprzewodniczącym Sekcji Antropologii Historii Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, członkiem komitetu redakcyjnego serii wydawniczej „Projekty Komparatystyki” (Wydawnictwo Universitas, Kraków) oraz redakcji kilku czasopism. Ponadto był kierownikiem Działu Edukacji Szkoleń Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS; 2009-2012), a także przewodniczącym zarządu Stowarzyszenia Naukowego Collegium Invisibile, Warszawa, Polska (obie instytucje są organizacjami pozarządowymi skupionymi na pracy naukowej).

Dr Kola był visiting scholar w Harriman Institute na Columbia University w Nowym Jorku (2009), w Uniwersytecie Czech Południowych w Czeskich Budziejowicach (postdoc, 2007), Uniwersytecie w Lublanie (Słowienia, 2004) oraz Uniwersytecie Karola w Pradze (2002-2003). Prowadził także kwerendy archiwalne w wielu europejskich i amerykańskich archiwach, by wymienić tylko kilka z nich: na Uniwersytecie Columbia (2009, 2014), Harvardzie (2009, 2012), MIT (2009, 2012), Yale (2012) oraz w Narodowej Bibliotece Medycyna w Bethsedzie (Maryland, 2018).

Był kierownikiem kilku grantów, m. in. finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki: Transligualism in Knowledge Transfer Process: the Case of Polish Intellectuals in the US, 2018-2019 czy Millennium. Celebrating the anniversary of the baptism of Eastern and Central Europe, 2019-2022. Uzyskał pięć różnych stypendiów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: dwukrotnie Start (2009, 2010), grant konferencyjny (2010), Kwerendę w 2012 i Mentoring w latach 2012-2014. Był stypendystą ERC Mentoring Initiative (2016-2017), które zostało zorganizowane przez Instytut Nauk o Człowieku i Polską Akademię Nauk – Stację Badawczą w Wiedniu, Austria. Był członkiem kilku grantów i otrzymał szereg grantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (2004, 2010, 2011, 2012).

Jego osiągnięcia i umiejętności zostały potwierdzone przez różne wyróżnienia i nagrody – wliczając w to prestiżowe w polskiej nauce, takie jak stypendium dla wybitnych młodych naukowców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2015). Był finalistą nagród naukowych „Polityki” w naukach humanistycznych. Był członkiem komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji European Association for the Study of Science and Technology (EASST) pt. „Situating Solidarities: social challenges for science and technology studies”, Wydział Humanistyczny UMK, Toruń (wrzesień 17-19, 2014), jak również dziesięciu innych konferencji, warsztatów i wykładów.

Dr Kola jest autorem trzech książek, redaktorem kolejnych czterech oraz dwóch numerów tematycznych czasopism naukowych (kolejna książka autorska, tom pod redakcją oraz numer specjalny czasopisma są w druku), autorem ok. 100 artykułów naukowych po polsku, czesku, rosyjsku, niemiecku i angielsku, a także autorem tłumaczeń z czeskiego i angielskiego na polski.

W roku 2013 był współzałożycielem i od tego czasu jest przewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej, które wprowadza w struktury Międzynarodowego Stowarzyszenia Komparatystyki Literackiej (ICLA), w związku z czym został nominowany do zarządu ICLA na kadencję 2019-2022 (wybory podczas Kongresu ICLA w Makau na początku sierpnia 2019).