Solidarni z Ukrainą - ми з Вами

Przyjazdy pracowników naukowych

Zarządzenie nr 69 Rektora UMK z dnia 14 kwietnia 2014r. w sprawie przyjazdów gości zagranicznych do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Wniosek

UMK jest uczelnią gościnną - rocznie przyjmujemy wielu gości zagranicznych. Oficjalnie decyzję o przyjęciu gościa zagranicznego podejmuje:

  1. prorektor właściwy ds. współpracy z zagranicą - dla osób przyjeżdżających na okres powyżej jednego miesiąca,
  2. dziekan albo kierownik jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej - dla osób przyjeżdżających na okres do jednego miesiąca.

Jeżeli pobyt gościa zagranicznego trwa powyżej jednego miesiąca lub wiąże się z wydatkami finansowymi Uniwersytetu, wniosek należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą nie później niż 14 dni przed planowanym przyjazdem na formularzu stanowiącym załącznik nr 1. Wkrótce będzie również możliwość wygenerowania wniosku na naszej stronie internetowej.

Jeżeli pobyt gościa zagranicznego nie trwa dłużej niż jeden miesiąc i nie wiąże się z wydatkami finansowymi Uniwersytetu, wniosek taki należy zarejestrować tutaj.

Podróż
Zasadą jest, że strona zapraszająca nie opłaca kosztów podróży. Goście przyjeżdżają na koszt instytucji wysyłającej lub na koszt własny i powinni mieć bilet docelowy do Torunia. Koszty podróży gościa z zagranicy mogą być opłacane przez Uniwersytet tylko w przypadku, gdy środki przeznaczone na ten cel pochodzą ze źródeł zewnętrznych. W takim przypadku bilet może zostać zakupiony przez Uniwersytet lub jego koszt może zostać zrefundowany na podstawie wypełnionego i podpisanego przez gościa formularza Request for Money Order. Do formularza musi być dołączony rachunek lub oryginały biletów i kart pokładowych.

Pobyt
Przy pobytach do 1 miesiąca, gość zagraniczny może otrzymać diety dzienne. Maksymalna wysokość stawki wynosi 120 zł. Diety wypłacane są w złotówkach w kasie kwestury. Diety gość może odebrać osobiście lub opiekun w formie zaliczki do rozliczenia. Do odbioru zaliczki upoważniony jest jedynie pracownik UMK. Opiekun wypłaca należność, a gość kwituje odbiór podpisem na specjalnym druku.
Wniosek o wypłacenie zaliczki sporządzamy w DWZ na prośbę osób zainteresowanych. Pobierający zaliczkę pracownik zobowiązany jest do przedłożenia rozliczenia zaliczki w ciągu 3 dni w Dziale Finansowym.

Wiza
Przy pobytach krótkoterminowych w ramach wymiany naukowej gości z większości państw świata nie obowiązuje wiza. W przypadku wątpliwości prosimy o odwiedzenie strony internetowej MSZ http://www.msz.gov.pl.

Przy zatrudnieniu cudzoziemca na kontrakcie tryb uzyskiwania wizy jest odmienny.