prof. Karol Jankowski

prof. Karol Jankowski

 prof. Karol Jankowski

Laudacja

Fot. Andrzej Romański

Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UMK - Rada Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 23 sierpnia 2012 r. postanowiła nadać godność CZŁONKA HONOROWEGO STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW UMK fizykowi Karolowi Jankowskiemu.

Gdy przeglądałam materiały, aby nakreślić sylwetkę profesora Karola Jankowskiego i jego związków ze Stowarzyszeniem Absolwentów, to stwierdziłam, że mówimy tu ciągle o DZIEJACH: o dawnej historii naszego Uniwersytetu i o samych początkach naszego Stowarzyszenia. Bo jeśli ktoś, tak jak Pan Profesor, przyjechał tu na studia 56 lat temu i na tej samej uczelni pozostał do dzisiaj, to nic dziwnego, że z jego życiorysem splatają się dawne dzieje naszej Uczelni.

Karol Jankowski urodził się 30 listopada 1937 r. w Olsztynie. Po maturze w Olsztyńskim liceum od jesieni 56 roku rozpoczął studia na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Posiada 2 dyplomy magisterskie, gdyż w 1961 r. wykonał pracę magisterską z fizyki teoretycznej pod opieką Wandy Hanusowej, zaś w 1962 r. ukończył pracę z matematyki pod opieką docenta Leona Jeśmanowicza. Już 4 lata później, w 1966 r., obronił pracę doktorską z fizyki pod kierunkiem profesora Aleksandra Jabłońskiego, zaś w 1971 r. odbył kolokwium habilitacyjne na Wydziale Mat-Fiz-Chem UMK.

Już w 1961 r. Karol Jankowski został zatrudniony w Katedrze Fizyki Doświadczalnej UMK jako asystent, st. asystent, adiunkt; następnie pracował w Zakładzie Fizyki Chemicznej już jako docent, od 1982r. -profesor nadzwyczajny, od 1990 r. - profesor zwyczajny. Odbywał liczne staże naukowe w Niemczech, Kanadzie, USA. Jest dziś wybitnym specjalistą w dziedzinie układów Wieloelektronowych i mimo przejścia na emeryturę - ciągle współpracuje z kolegami z Instytutu Fizyki UMK. Był kierownikiem Zakładu Teorii Układów Wieloelektronowych, był też prodziekanem Wydziału Mat-Fiz-Chem, a wreszcie w latach 1990-1993 był przedstawicielem tego Wydziału w Senacie UMK. Właśnie podczas pełnienia tej ostatnie funkcji powziął profesor Jankowski myśl, aby w Toruniu powstało Stowarzyszenie Absolwentów na wzór towarzystw, które poznał w czasie swych pobytów zagranicznych.
Należąc do ścisłej grupy założycieli - zbierał informacje, statuty. Odnajduję w aktach i dokumentach Stowarzyszenia, że na zebraniu założycielskim w dniu 15 lutego 1995 roku został wybrany wiceprezesem Komitetu Założycielskiego, że już na posiedzeniu w dniu 30 marca 1995 roku profesor Karol Jankowski przedstawił projekt Statutu, dzięki czemu już w lipcu 1995 roku Stowarzyszenie zostało zarejestrowane. Rozpisano konkurs na projekt znaku Stowarzyszenia, który szybko został rozstrzygnięty, bo już 23 września 1995 roku wiceprezes Jankowski starał się o sfinansowanie nagrody dla autora wybranego projektu. W lutym 1996 roku odbył się Walny Zjazd Stowarzyszenia, po którym wiceprezes Karol Jankowski wysłał podziękowania za pomoc finansową udzieloną na tę imprezę. Dalej trwały przygotowania do "normalnego" jesiennego Zjazdu Stowarzyszenia, którego nazwa "Jesienne Powroty" została zaproponowana przez profesora Karola Jankowskiego. Przed tym Zjazdem, już w maju 1996 roku wiceprezes zwrócił się do Dziekanów UMK, aby rozważyli możliwość zorganizowania spotkań wydziałowych dla przyjeżdżających absolwentów. W następnym okresie - profesor Karol Jankowski był zaabsorbowany innymi obowiązkami, innymi zadaniami, stąd też nie brał już tak czynnego udziału w pracach organizacyjnych Stowarzyszenia Absolwentów UMK. Bardzo dziękujemy za te prace w początkach Stowarzyszenia Panie Profesorze!

Muszę jeszcze dodać osobiste wspomnienie: Karola Jankowskiego poznałam gdy był na drugim roku studiów, gdyż miałam wtedy wykład z astronomii dla fizyków. Na egzaminie złożonym w czerwcu 1958 r., a więc przed 54 laty, student Karol Jankowski otrzymał ocenę bardzo dobrą.

Cecylia Iwaniszewska