Universitas Nicolai Copernici - Toruń

Strona główna

Nasza Uczelnia

Rekrutacja

Studenci

Pracownicy

Oferty pracy

Absolwenci

Kształcenie

Badania naukowe

Współpraca międzynarodowa

Usługi i sprzedaż nieruchomości

Przewodnik

Media UMK

Zamówienia publiczne


Aktualności
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAAdres UMK   Redakcja   Odwiedź Toruń   English version   Uniwersytet A-Z   

Sieć bez tajemnic

Artykuły
USOS dla studentów

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie możliwości zastosowań i zasad użytkowania kilku istotnych modułów, których odbiorcami są studenci. Oczywiście korzystanie z nich jest możliwe po wcześniejszym zalogowaniu się do systemu.

Użytkownicy mogą się logować do USOSweb z poziomu centralnego punktu logowania na stronie https://login.umk.pl/ (procedura opisana w październikowym numerze "Głosu Uczelni", w artykule "Konto na serwerze UMK" M. Góreckiej-Wolniewicz) lub stron wydziałowych (strona każdego z wydziałów zawiera właściwy link).


Dla studentów


Jest to nowy dział systemu USOSweb, uwidoczniony na pasku menu na stronie głównej, w którym już niedługo umieszczone zostaną wszystkie moduły przeznaczone dla studentów. Należą do nich: rejestracja na zajęcia, podpięcia do programów, oceny, płatności oraz podania. Jednak obecnie niektóre z tych działań są jeszcze obsługiwane poza działem Dla studentów i dostępne pod osobną nazwą w menu głównym systemu.


Rejestracja - zapisy na zajęcia dydaktyczne


W systemie wyróżniono trzy różne procedury zapisywania się studentów na zajęcia dydaktyczne:

 1. rejestracja na przedmioty,
 2. bezpośrednia rejestracja do grup,
 3. rejestracja żetonowa.

Ad. a. Rejestracja na przedmioty to procedura zalecana do przeprowadzenia zapisów na zajęcia do wyboru. Ta procedura może być realizowana w kilku etapach rozłożonych w czasie.

Pierwszy etap to złożenie przez studenta deklaracji uczęszczania na wybrane zajęcia. Polega to na samodzielnym dodaniu wybranego przedmiotu do ,,koszyka" . W czasie trwania rejestracji możliwe jest także wypisanie się z wcześniej zadeklarowanych przedmiotów poprzez wybranie ikony . Wykaz dostępnych przedmiotów w rejestracji można uzyskać, wybierając punkt Przedmioty rejestracji lub Bieżące wyniki rejestracji. Na tym etapie student powinien wskazać również program studiów, w ramach którego chce dany przedmiot realizować. Tę czynność nazywamy "podpięciem"; więcej informacji na ten temat podamy w dalszej części artykułu.

Złożone deklaracje są zatwierdzane lub odrzucane przez osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie rejestracji na wydziałach. Decyzja może zależeć np. od uzyskanej średniej w poprzednim roku akademickim, liczby chętnych, ale nigdy od kolejności zapisów.

W drugim etapie zakwalifikowany student może wybrać z oferty związanej z danym przedmiotem odpowiadającą mu najbardziej grupę zajęciową. Jest to jedynie deklaracja; po ustalonym terminie zapisów następuje przydzielenie studentów do grup zajęciowych.

Trzeci etap rejestracji to tzw. giełda - w tym czasie studenci mogą wymieniać się miejscami w grupach zajęciowych.

Organizacja rejestracji na przedmioty może, ale nie musi składać się ze wszystkich trzech etapów. Wszystko zależy od decyzji władz wydziałów.


Ad. b. Bezpośrednia rejestracja do grup to procedura zapisów organizowana według jednego z dwóch kryteriów:

 • według kolejności zgłoszeń ("kto pierwszy, ten lepszy"). W tej procedurze ustala się a priori limity miejsc w grupach,
 • z użyciem rankingów średnich ocen. W tej procedurze możliwe jest przyjmowanie większej liczby zgłoszeń niż wynosi limit miejsc w grupie zajęciowej - gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc, korzysta się z rankingu ocen.
Procedura bezpośredniej rejestracji do grup odbywa się w kolejnych turach. Dla każdej tury ustala się terminy rozpoczęcia i zakończenia rejestracji. W kolejnych turach uczestniczą jedynie ci studenci, którzy nie zostali wcześniej zapisani do grup zajęciowych.

Szczegółowy wykaz przedmiotów biorących udział w rejestracji wraz z wykazem zajęć, limitów miejsc w grupach i liczbą zapisanych jest dostępny po wybraniu opcji Przedmioty w rejestracji.

Wybranie przycisku Zarejestruj spowoduje zapisanie się na przedmiot. Uwaga! Zarejestrowanie oznacza zapisanie się studenta na wszystkie typy zajęć związane z wybranym przedmiotem (wykład, ćwiczenia itp.).
Ad. c. Rejestracja żetonowa. Jest to procedura rejestracyjna stosowana głównie w przypadku zajęć wychowania fizycznego i - począwszy od przyszłego roku akademickiego - lektoratów językowych. Ze względu na konieczność zapewnienia dużej wydajności podczas rejestracji, moduł jest dostępny ze strony USOSweb, ale jako zewnętrzna aplikacja pod adresem https://rejestracje.umk.pl. Ta rejestracja prowadzona jest według kolejności zgłoszeń, do wyczerpania limitu miejsc ("kto pierwszy, ten lepszy"). Żetonom występującym w tym typie rejestracji przypisano funkcję płatniczą (są wirtualną walutą, a w szczególnych przypadkach mogą kosztować rzeczywiste pieniądze).

Oznacza to, że określono:

 • ile żetonów kosztuje zapis do grupy zajęciowej przedmiotu,
 • ile żetonów może wydać student w danej rejestracji,
 • jaką liczbą żetonów dysponuje student uprawniony do wzięcia udziału w rejestracji.
Zasada działania modułu jest bardzo prosta i intuicyjna. Po wybraniu właściwej rejestracji i odszukaniu grupy zajęciowej, którą jest student zainteresowany, wystarczy wybrać ikonę koszyka. Jeśli student dysponuje odpowiednią liczbą żetonów do zapłaty, może zapisać się ze skutkiem natychmiastowym do grupy. Oczywiście wypisanie z grupy jest możliwe tylko w trakcie trwania rejestracji, a wtedy niewykorzystane żetony wracają do portfela i mogą zostać wykorzystane na zapisanie się do innej grupy.


Rejestracja na egzaminy


Moduł ten umożliwia studentom zapisanym na przedmioty wybór miejsca i terminu egzaminu (jeśli dla tych przedmiotów zostały zdefiniowane egzaminy) w ramach sesji egzaminacyjnej. Zapisy mają charakter bezpośredni i natychmiastowy według zasady "kto pierwszy, ten lepszy". Z każdym terminem jest związana godzina rozpoczęcia egzaminu i limit miejsc. Ta procedura umożliwia również wymianę terminów między studentami; zapisanie się na wybrany termin nie wyklucza możliwości jego zmiany. Jeśli w innym terminie są wolne miejsca, to zamiana odbywa się natychmiast. Jeśli nie, to zgłoszenie na inny termin jest traktowane jako "oferta zamiany terminu", która może być zrealizowana, pod warunkiem że ktoś inny będzie zainteresowany taką wymianą


Oceny i Podpięcia - elektroniczny indeks studenta


Prezentowane moduły są ściśle związane z tokiem studiów realizowanych przez studentów. Pierwszy z nich - Oceny - pełni przede wszystkim funkcję informacyjną. Jego zadaniem jest prezentacja uzyskanych przez studenta ocen, zaliczeń oraz punktów zaliczeniowych (ECTS i innych). Natomiast uwzględnienie przedstawionych ocen w osiągnięciach studenta, wliczenie ich do średnich ocen czy wydrukowanie w suplemencie do dyplomu zależy od ich podpięcia do programu studiów.

Student może studiować na wielu programach lub kilka razy na tym samym programie (bo np. był skreślony i znów przyjęty). Poza tym ma sporą swobodę w definiowaniu swojego programu studiów. Może wybierać różne przedmioty, realizować nadwyżki programowe (np. rozważa zdobycie kilku specjalności lub zalicza pewne przedmioty na innych wydziałach, bo myśli o studiach równoległych). Tych nadwyżek może nie chcieć rozliczać w ramach programu, np. dlatego że obniżają jego średnią ocen. Zatem niekiedy należy zdecydować, które zaliczenia mają zostać uwzględnione w danym programie.

Tę czynność student może bardzo łatwo wykonać, wybierając punkt Programy studiów modułu Oceny, a następnie podpunkt podpięcia.


Na tej stronie w części górnej (Zaliczenia podpięte) wymienione są te zaliczenia, które zostały podpięte pod dany program lub jego otwarty etap, a w części dolnej pozostałe przedmioty, czyli te jeszcze niezwiązane w żaden sposób z danym programem. Student może wskazać jeden program studiów lub ich etap, co spowoduje automatycznie podpięcie przedmiotu pod wskazany program lub cykl - bez interwencji operatora i bez konieczności zgody dziekanatu. Może także zaznaczyć dowolną liczbę innych programów studiów, jednak oznacza to jedynie prośbę o podpięcie, która wymaga zgody właściwego dziekanatu.

Drugim i znacznie prostszym sposobem na wykonanie podpięcia jest skorzystanie z nowo powstałego modułu dostępnego w sekcji "Dla studentów" ? "Moje studia" ? "Podpięcia".


Podania


Powszechność Internetu sprawia, że rozpoczęcie biegu wielu spraw można uzyskać po zainicjowaniu ich drogą elektroniczną. Studenci za pośrednictwem modułu Podania mogą składać i drukować wnioski, np. o warunkowe zaliczenie lub powtarzanie, o zmiany w rejestracji (aneksy), o przyznanie urlopu, zwolnienie z obowiązku zaliczania przedmiotu czy zaliczenie przedmiotu zrealizowanego w innej jednostce. USOS pozwala również na to, by pracownicy opiniowali takie podania drogą elektroniczną.

Pierwszym krokiem procedury składania podania jest wybór typu podania z listy udostępnionej w systemie. Następnym krokiem jest wypełnienie podania, wpisanie uzasadnienia i zatwierdzenie, czyli złożenie podania. Wykaz złożonych podań oraz stan ich realizacji jest dostępny w punkcie "Lista złożonych podań".


Płatności


Studiowanie wiąże się niekiedy z koniecznością wnoszenia różnorodnych opłat (np. czesne, koszty warunkowego zaliczenia, powtarzania zajęć czy etapu programu studiów, wydruku duplikatu legitymacji elektronicznej itp.). Skorzystanie z modułu Płatności pozwala studentowi na uzyskanie następujących informacji:

 • wysokości i terminy należności do zapłacenia oraz ewentualne odsetki urzędowe od niezapłaconych w terminie kwot,
 • numer konta bankowego do wpłat,
 • wykaz dokonanych wpłat i należności.
Ponadto student może uzyskać możliwość rozbicia na raty należności z tytułu opłat za studia zgodnie z ustalonymi cennikami.


Ankiety dydaktyczne


Moduł Ankiety realizuje zadanie badania jakości realizowanej oferty dydaktycznej w sposób całkowicie elektroniczny, przy jednoczesnym zapewnieniu anonimowości. Na pytania zdefiniowane w ankiecie odpowiada student zapisany na zajęcia. Odpowiedzi mogą zostać dodatkowo opatrzone własnym komentarzem. Po dokonaniu opisanych czynności student zatwierdza ankietę przez naciśnięcie klawisza "Akceptuj". Należy podkreślić, że udzielone odpowiedzi są całkowicie anonimowe, a wyniki ankiet są widoczne jedynie dla pracownika, którego dotyczą; nie widzą ich natomiast ani studenci, ani pozostali pracownicy.

Mariusz Czerniak


Słowniczek

Acrobat Reader - to darmowa aplikacja przeznaczona do przeglądania dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie PDF (Portable Document Format). Program można pobrać ze strony http://www.adobe.pl.

Alias mailowy - jest to alternatywna nazwa dla konta pocztowego (konta e-mail). Do jednego konta pocztowego może być przypisanych kilka różnych aliasów, np. kowalski@umk.pl, Jan.Kowalski@umk.pl, Janek.Kowalski@umk.pl, a każdy z nich wskazuje na tę samą skrzynkę. Oznacza to, że niezależnie od adresu, na który zostanie wysłany list, trafi on do jednego adresata.

Domena internetowa - to inaczej adres sieciowy, wykorzystywany do identyfikowania poszczególnych urządzeń w sieciach komputerowych, np. serwerów poczty elektronicznej czy też serwerów stron WWW. Przykładami domen są: umk.pl, cm.umk.pl, onet.pl itd.

Spam - to rodzaj wiadomości, wysyłanych najczęściej za pośrednictwem poczty elektronicznej, których treści są niezależne od tożsamości odbiorcy (wiadomości wysyłane masowo do różnych adresatów). Spam, lub też inaczej niechciana poczta, jest w ostatnich latach najczęściej wykorzystywany do rozsyłania materiałów handlowych oraz reklamowych drogą elektroniczną.

System Oracle - to nazwa jednego z najpopularniejszych systemów baz danych, który został stworzony przez amerykańska firmę Oracle. System USOS funkcjonujący w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika został napisany w oparciu o bazę danych Oracle.

Wirus komputerowy - to program, który bez wiedzy użytkownika powiela się samoczynnie przyłączając się do innych programów znajdujących się na zainfekowanym komputerze. Wirusy komputerowe mogą być zupełnie nieszkodliwe, ale są wśród nich również takie, których obecność powoduje szereg skutków ubocznych, jak np. utrudnianie pracy z komputerem, kasowanie danych czy też rozsyłanie spamu.

Uwierzytelnienie - proces polegający na sprawdzaniu tożsamości osoby, która próbuje skorzystać z chronionych zasobów internetowych. Pomyślne uwierzytelnienie użytkownika nie zawsze oznacza przydzielenie mu dostępu do konkretnych informacji. Odpowiednie uprawnienia są sprawdzane na etapie autoryzacji.

Autoryzacja - proces realizowany po pomyślnym uwierzytelnieniu, polegający na przydzielaniu odpowiednich uprawnień osobie, która próbuje skorzystać z chronionych zasobów internetowych. W praktyce oznacza to, że dwie uwierzytelnione osoby mogą mieć dostęp do różnych informacji w jednym systemie.

Logowanie - termin wykorzystywany w praktyce do łączenia obu wymienionych etapów: uwierzytelnienia i autoryzacji. Najczęściej stosowaną metodą logowania do aplikacji internetowych jest podawanie nazwy użytkownika i hasła.

Centralny punkt logowania - dedykowana usługa informatyczna przeznaczona do zarządzania etapami logowania do aplikacji internetowych UMK. Umożliwia korzystanie z najważniejszych usług sieciowych Uczelni bez konieczności wielokrotnego logowania się do każdej z nich. W oparciu o centralny punkt uwierzytelniania można korzystać m.in. z poczty elektronicznej, systemu USOSweb, Systemu Rezerwacji Sal czy też systemu Moodle.

HTML (Hyper Text Markup Language) - język stosowany do pisania stron WWW. Strony internetowe stworzone w tym języku są najczęściej zapisywane w postaci plików z rozszerzeniem .html lub .htm.
LAN (ang. Local Area Network) - rodzaj sieci komputerowej, z którą mamy do czynienia, wtedy gdy tworzące ją komputery są zlokalizowane w bliskiej odległości od siebie. W praktyce określenie "w bliskiej odległości" oznacza najczęściej, że są one podłączone do jednego lub kilku urządzeń sieciowych (choć jest to określenie umowne).
WLAN (ang. Wireless LAN) - rodzaj sieci LAN, w której połączenia pomiędzy poszczególnymi komputerami są realizowane przy pomocy urządzeń radiowych, np. punktów dostępu.
Punkt dostępu (ang. access point) - urządzenie zapewniające dostęp do zasobów sieciowych jednostkom bezprzewodowym, np. komputerom przenośnym czy palmtopom. Takie urządzenia przenośne muszą być wyposażone w odpowiednie karty radiowe (bezprzewodowe), a punkt dostępu powinien być połączony z wybranymi elementami sieci, np. przy pomocy kabla z odpowiednim złączem.
Certyfikaty - w terminologii komputerowej oznaczają specjalne dane podpisane cyfrowo przez zaufane instytucje. Wykorzystywane są najczęściej w kryptografii, m.in. w celu zapewniania bezpieczeństwa podczas korzystania z przeglądarek internetowych czy też podczas stosowania podpisu elektronicznego.
Google maps - aplikacja internetowa będąca częścią serwisu google, umożliwiająca przeglądanie map oraz zdjęć satelitarnych i lotniczych z całego świata. Strona jest dostępna pod adresem http://maps.google.com.
Symbian - system operacyjny stosowany w różnego rodzaju urządzeniach przenośnych, m.in. w telefonach komórkowych, smartphonach czy też palmtopach.


Początek strony