Universitas Nicolai Copernici - Toruń

Strona główna

Nasza Uczelnia

Rekrutacja

Studenci

Pracownicy

Oferty pracy

Absolwenci

Kształcenie

Badania naukowe

Współpraca międzynarodowa

Usługi i sprzedaż nieruchomości

Przewodnik

Media UMK

Zamówienia publiczne


Aktualności
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAAdres UMK   Redakcja   Odwiedź Toruń   English version   Uniwersytet A-Z   

Statut UMK

Toruń, 2006
 1. Postanowienia ogólne
 2. Organizacja Uniwersytetu
 3. Organy Uniwersytetu i jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
 4. Tryb wyborów, powoływania i odwoływania organów Uniwersytetu
 5. Uniwersyteckie zakłady opieki zdrowotnej
VI. Pracownicy Uniwersytetu
 
  § 102

Pracownikami Uniwersytetu są nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

§ 103
 1. Nauczycielami akademickimi na poszczególnych stanowiskach mogą być osoby odpowiadające kryteriom określonym w ustawie.
 2. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje rektor na wniosek odpowiednio dziekana, kierownika międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej albo z własnej inicjatywy, po uzyskaniu opinii odpowiednio właściwej rady wydziału, rady międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej.11

  2a. Stosunek pracy na podstawie mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego nawiązuje rektor na wniosek dziekana, złożony za zgodą właściwej rady wydziału, po zasięgnięciu opinii Senatu.12

  2a. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim rozwiązuje rektor na warunkach określonych w ustawie i statucie.13

 3. Szczegółowe zasady i tryb oraz kierunki polityki zatrudniania nauczycieli akademickich określa senat w drodze uchwały.
§ 104
 1. Na stanowisku starszego wykładowcy w jednostkach wydziałowych może zostać zatrudniona osoba posiadająca stopień naukowy doktora (w uzasadnionych przypadkach tytuł zawodowy magistra) i niezbędną dla kierunku studiów specjalizację dydaktyczną.
 2. W jednostkach międzywydziałowych na stanowisku starszego wykładowcy może zostać zatrudniona osoba mająca tytuł magistra lub inny równorzędny tytuł zawodowy i co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku wykładowcy.
 3. Na stanowisku wykładowcy, lektora i instruktora może zostać zatrudniona osoba posiadająca tytuł magistra lub równorzędny tytuł zawodowy i kwalifikacje dydaktyczne.
 4. Zatrudnienie na stanowisku adiunkta osoby nie mającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie powinno przekraczać 9 lat; wyjątkowo można przedłużyć zatrudnienie na tym stanowisku o 3 lata, jeżeli osoba ta uzyskała pozytywną ocenę związaną z zaawansowaniem pracy nad rozprawą habilitacyjną.
 5. Zatrudnienie na stanowisku asystenta osoby nie mającej stopnia naukowego doktora nie powinno przekraczać 8 lat; wyjątkowo można przedłużyć zatrudnienie na tym stanowisku o 1 rok, jeżeli osoba ta uzyskała pozytywną ocenę związaną z zaawansowaniem pracy nad rozprawą doktorską.
 6. Bieg terminów, o których mowa w ust. 4 i 5, ulega odpowiednio zawieszeniu lub przedłużeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego, wychowawczego i urlopu dla poratowania zdrowia oraz na czas służby wojskowej.
§ 105
 1. Mianowanie po raz pierwszy na stanowiska wymienione w art. 110 ust. 1 i 2 oraz art. 113 ustawy następuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego.
 2. Dziekan albo kierownik jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej może postanowić o zatrudnieniu nauczycieli akademickich w innych przypadkach niż określone w ust. 1, po zakwalifikowaniu w drodze konkursu otwartego.
 3. Komisję konkursową powołuje dziekan wydziału albo kierownik jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej.
 4. Konkurs - za zgodą rektora - ogłasza dziekan wydziału albo kierownik jednostki ogólnouczelnianej lub międzywydziałowej. Ogłoszenie konkursu następuje przez podanie jego warunków do publicznej wiadomości.
 5. Na Wydziale Teologicznym warunkiem przystąpienia do konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego jest posiadanie pisemnego zapewnienia Wielkiego Kanclerza Wydziału o udzieleniu misji kanonicznej albo zgody na nauczanie.
 6. Informacja o konkursie powinna zawierać:
  1. określenie wymagań stawianych kandydatowi,
  2. wykaz wymaganych dokumentów,
  3. termin składania dokumentów,
  4. termin rozstrzygnięcia konkursu.
 7. W skład komisji konkursowej wchodzą: dziekan lub kierownik jednostki organizacyjnej ogłaszającej konkurs, dyrektor instytutu (kierownik katedry lub kliniki) - jeżeli konkurs ogłasza dziekan, oraz kierownik zakładu i co najmniej dwie osoby reprezentujące tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową.
 8. Jeżeli konkurs dotyczy stanowiska profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego, to osoby będące w składzie komisji konkursowej, reprezentujące tę samą lub pokrewną dyscyplinę naukową powinny posiadać stopień naukowy doktora habilitowanego, a co najmniej jedna z nich tytuł naukowy.
 9. Ogłaszający konkurs informuje radę wydziału (lub radę innej jednostki organizacyjnej) o zgłoszonych kandydatach i o składzie komisji konkursowej. Komisja przedstawia radzie wydziału informację o przebiegu konkursu oraz stanowisko komisji konkursowej. Rada zamyka konkurs. W przypadku braku kandydatów ogłaszający konkurs dokonuje jego zamknięcia.
 10. Dla wykonania określonych zadań w Uniwersytecie rektor na wniosek prorektora, dziekana (kierownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej) lub z własnej inicjatywy może zaprosić do współpracy wybitnego specjalistę z wybranej dziedziny nauki. Jeśli współpraca dotyczy działań naukowo-dydaktycznych lub naukowych, to specjalista, o którym mowa, jest nazywany profesorem wizytującym UMK.
§ 106
 1. Bieżąca ocena nauczycieli akademickich jest obowiązkiem ich bezpośrednich przełożonych.
 2. Dla dokonania oceny nauczycieli akademickich powołuje się:
  1. wydziałowe komisje oceniające,
  2. Komisję Oceniającą Uniwersytetu,
  3. Odwoławczą Komisję Oceniającą.
 3. Wydziałową Komisję Oceniającą powołuje rada wydziału; komisji tej przewodniczy dziekan.
 4. Senat powołuje:
  1. Komisję Oceniającą Uniwersytetu, której przewodniczy prorektor wyznaczony przez rektora,
  2. Odwoławczą Komisję Oceniającą, której przewodniczy rektor.
 5. Można być członkiem tylko jednej komisji oceniającej.
 6. Okres działania komisji oceniających trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów Uniwersytetu.
§ 107
 1. Wydziałowa komisja oceniająca dokonuje oceny nauczycieli akademickich na wydziale.
 2. Oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych nie wchodzących w skład wydziałów i pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej zatrudnionych na stanowiskach określonych w art. 113 ustawy dokonuje Komisja Oceniająca Uniwersytetu.
 3. Odwoławcza Komisja Oceniająca rozpatruje odwołania od ocen dokonywanych przez Komisję Oceniającą Uniwersytetu oraz wydziałowe komisje oceniające.
§ 108
 1. Okresowe oceny wyników pracy nauczycieli akademickich przeprowadzają komisje, o których mowa w § 106 ust. 2.
 2. Okresową ocenę wyników pracy przewodniczących komisji, o których mowa w ust. 1, przeprowadza komisja pod przewodnictwem seniora rady wydziału.
 3. Podstawę oceny nauczyciela akademickiego stanowią jego osiągnięcia dydaktyczne, naukowe lub artystyczne oraz organizacyjne. W szczególności przy ocenie uwzględnia się:
  1. publikacje naukowe wraz z rangą (prestiżem) wydawnictw lub czasopism, w których się ukazały,
  2. poziom prowadzenia zajęć dydaktycznych,
  3. autorstwo podręczników, skryptów akademickich i innych pomocy dydaktycznych,
  4. aktywność w pozyskiwaniu środków na badania ze źródeł zewnętrznych,
  5. uczestnictwo w konferencjach naukowych z uwzględnieniem prestiżu konferencji i charakteru uczestnictwa,
  6. udział w kolegiach redakcyjnych czasopism naukowych oraz recenzowanie opracowań naukowych,
  7. udział w postępowaniach o nadanie stopni i tytułów naukowych,
  8. działalność popularyzatorską,
  9. funkcje pełnione w krajowych i międzynarodowych organizacjach i towarzystwach naukowych oraz Uniwersytecie,
  10. nagrody i wyróżnienia instytucji i towarzystw naukowych.
 4. Przy dokonywaniu oceny nauczycieli akademickich dotyczącej wypełniania obowiązków dydaktycznych uwzględnia się opinie studentów wyrażane w formie anonimowych ankiet. Zakres oraz tryb opracowywania i przeprowadzania ankiety określa senat w drodze uchwały.
 5. Przy ocenie osób z tytułem naukowym lub stopniem doktora habilitowanego bierze się pod uwagę wyniki osiągnięte w kształceniu kandydatów do samodzielnej pracy naukowej.
 6. Organy powołujące komisje oceniające mogą wprowadzić dodatkowe szczegółowe kryteria oceny.
 7. Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego przeprowadzona w postępowaniu w sprawie nadania tytułu naukowego oraz mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub profesora zwyczajnego zastępuje ocenę okresową.
§ 109
 1. Wnioski wynikające z oceny mają wpływ na:
  1. wysokość uposażenia,
  2. awanse i wyróżnienia,
  3. powierzanie stanowisk kierowniczych.
 2. Otrzymanie przez mianowanego nauczyciela akademickiego, w okresie nie krótszym niż rok, dwóch kolejnych ocen negatywnych, stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy na zasadach określonych w ustawie.
§ 110
 1. Ocena nauczyciela akademickiego wraz z wnioskami zostaje mu przedstawiona przez dziekana lub kierownika jednostki organizacyjnej.
 2. Od ocen dokonanych przez wydziałowe komisje oceniające i Komisję Oceniającą Uniwersytetu nauczyciel akademicki może odwołać się do Odwoławczej Komisji Oceniającej.
 3. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia przedstawienia nauczycielowi akademickiemu oceny komisji; o możliwości i terminie wniesienia odwołania należy poinformować osobę ocenianą.
 4. Odwoławcza Komisja Oceniająca powinna rozpoznać odwołanie w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania odwołania wraz z aktami sprawy.
 5. Odwoławcza Komisja Oceniająca utrzymuje zaskarżoną ocenę w mocy albo zmienia ją na korzyść odwołującego się nauczyciela akademickiego.
§ 111

Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być rozwiązany w trybie art. 125 ustawy na mocy decyzji rektora po uzyskaniu zgody rady wydziału lub senatu w przypadku jednostek organizacyjnych nie wchodzących w skład wydziału.

§ 112
 1. Czas pracy nauczyciela akademickiego jest określony zakresem jego obowiązków dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych.
 2. Czas pracy nauczyciela akademickiego uczestniczącego w sprawowaniu opieki zdrowotnej, o której mowa w art. 112 ustawy, jest określony ponadto zakresem jego obowiązków związanych z zapewnieniem ciągłej opieki nad pacjentami szpitali klinicznych lub oddziałów innych zakładów opieki zdrowotnej.
 3. Szczegółowy zakres i wymiar obowiązków nauczyciela akademickiego, zgodnie z zasadami określonymi przez senat, ustala dziekan (kierownik międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej).
§ 113
 1. Rektor, powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla uczelni, może ustalić wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych zadań poniżej dolnej granicy wymiaru ustalonej zgodnie z art. 130 ust. 3 ustawy.
 2. Szczegółowe kryteria obniżania wymiaru zajęć ustala senat, biorąc w szczególności pod uwagę:
  1. znaczenie i pracochłonność wykonywanych zadań,
  2. zajmowane w Uniwersytecie stanowisko i pełnione funkcje,
  3. wymierne korzyści dla Uniwersytetu wynikające z wykonywanych zadań.
 3. Obniżony wymiar zajęć nie może być niższy niż 50% dolnej granicy wymiaru ustalonej zgodnie z art. 130 ust. 3 ustawy.
§ 114
 1. Tryb udzielania nauczycielowi akademickiemu urlopu wypoczynkowego określa senat.
 2. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 1 ustawy, jeżeli jest to uzasadnione dorobkiem naukowym nauczyciela akademickiego oraz potrzebami kadrowymi Uniwersytetu, udziela rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez dyrektora instytutu lub kierownika katedry oraz dziekana i radę wydziału.
 3. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli jest to uzasadnione odpowiednio:
  1. w przypadku urlopu na przygotowanie rozprawy habilitacyjnej - stopniem zaawansowania rozprawy habilitacyjnej i dorobkiem naukowym nauczyciela akademickiego oraz potrzebami kadrowymi Uniwersytetu,
  2. w przypadku urlopu na przygotowanie rozprawy doktorskiej - stopniem zaawansowania rozprawy doktorskiej, potwierdzonym opinią promotora, udziela rektor na umotywowany wniosek pracownika zaopiniowany przez dyrektora instytutu lub kierownika katedry (w przypadku rozprawy doktorskiej - także promotora) oraz dziekana i radę wydziału.
 4. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 4 ustawy, udziela rektor na umotywowany wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany przez bezpośredniego przełożonego i przez dziekana, mając na uwadze w szczególności potrzeby Uniwersytetu.
 5. Urlopu, o którym mowa w art. 134 ust. 5 ustawy, udziela rektor na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego; do wniosku nauczyciel akademicki dołącza orzeczenie lekarza leczącego tego nauczyciela akademickiego.
§ 115
 1. Pracownikom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w pracy w Uniwersytecie senat może przyznawać nagrody i wyróżnienia Uniwersytetu. Rektor, w drodze regulaminu, określa tryb ich przyznawania.
 2. Osobom zasłużonym dla Uniwersytetu senat może przyznawać wyróżnienia honorowe Uniwersytetu.
 3. Senat może występować z wnioskami o nadanie orderów, odznaczeń oraz nagród państwowych i resortowych wyróżniającym się pracownikom i osobom zasłużonym dla Uniwersytetu.
§ 116
 1. Nauczycielom akademickim za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne lub organizacyjne uzyskane w roku poprzedzającym ich przyznanie, albo za całokształt dorobku naukowego, artystycznego, dydaktycznego lub organizacyjnego przyznawane są nagrody rektora.
 2. Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla nauczycieli akademickich określa senat w drodze uchwały.
§ 117
 1. Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mogą otrzymywać za osiągnięcia w pracy zawodowej nagrody rektora.
 2. Wnioski o przyznanie nagród indywidualnych lub zespołowych przedstawiają rektorowi:
  1. prorektorzy,
  2. dziekani wydziałów oraz kierownicy jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych,
  3. dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej,
  4. kanclerz.
 3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, uwzględniają podział na nagrody indywidualne i zespołowe, a także:
  1. proponowane stopnie nagród indywidualnych,
  2. proponowane stopnie i wysokość nagród zespołowych oraz sposób podziału kwot między członków zespołu; wniosek o przyznanie nagrody powinien uwzględniać wszystkich członków zespołu.
 4. Rektor może przyznać nagrody także z własnej inicjatywy.
 5. Za osiągnięcia w pracy zawodowej pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi mogą być przyznawane wyróżnienia rektora.
 6. Fundusz nagród, o którym mowa w art. 155 ust. 8 ustawy, dzieli się na część zasadniczą oraz 10-procentową rezerwę pozostającą do dyspozycji rektora. Część zasadnicza funduszu nagród dzielona jest między poszczególne jednostki organizacyjne lub grupy pracownicze proporcjonalnie do sumy wynagrodzeń zasadniczych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej.
 7. Regulamin przyznawania nagród i wyróżnień dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa senat w drodze uchwały.
§ 118
 1. Dla orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli akademickich powołuje się Komisję Dyscyplinarną Uniwersytetu dla Nauczycieli Akademickich.
 2. Rady wydziałów wybierają do składu komisji po trzech przedstawicieli wydziału, w tym dwóch spośród nauczycieli akademickich i jednego spośród studentów wydziału. Jeden z członków wybranych na każdym wydziale powinien być zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego, z tym że jeden z członków wybranych na Wydziale Prawa i Administracji powinien posiadać tytuł naukowy.
 3. Senat wybiera spośród członków komisji przewodniczącego komisji oraz jego zastępców. Przewodniczącym oraz zastępcą przewodniczącego może być tylko osoba zatrudniona na stanowisku profesora zwyczajnego albo profesora nadzwyczajnego.
 4. Członkami komisji nie mogą być osoby pełniące funkcje rektora, prorektorów, dziekana, prodziekanów lub dyrektora instytutu.
 5. Okres działania komisji dyscyplinarnej trwa cztery lata i rozpoczyna się z początkiem kadencji organów Uniwersytetu.
 6. Do wyborów uzupełniających skład komisji w trakcie kadencji stosuje się odpowiednio tryb określony w ust. 1-3.
§ 119
 1. Zatrudnienie pracownika niebędącego nauczycielem akademickim następuje na podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której pracownik ma być zatrudniony, zawiera rektor.
 2. Kierownik jednostki organizacyjnej, w której pracownik jest zatrudniony, określa zakres jego obowiązków oraz podległość służbową.
§ 120

Organy Uniwersytetu współdziałają ze związkami zawodowymi w zakresie spraw wynikających z Kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych i innych przepisów prawa.


11 Zmieniony przez uchwałę Nr 16 Senatu UMK z dnia 23 lutego 2010 r.
12 Zmieniony przez uchwałę Nr 16 Senatu UMK z dnia 23 lutego 2010 r.
13 Zmieniony przez uchwałę Nr 16 Senatu UMK z dnia 23 lutego 2010 r.

 1. Studia, studenci i doktoranci
 2. Administracja Uniwersytetu
 3. Przepisy porządkowe dotyczące organizowania zgromadzeń
 4. Przepisy przejściowe i końcowe
 5. Załączniki


Początek strony