Universitas Nicolai Copernici - Toruń

Strona główna

Nasza Uczelnia

Rekrutacja

Studenci

Pracownicy

Oferty pracy

Absolwenci

Kształcenie

Badania naukowe

Współpraca międzynarodowa

Usługi i sprzedaż nieruchomości

Przewodnik

Media UMK

Zamówienia publiczne


Aktualności
UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKAAdres UMK   Redakcja   Odwiedź Toruń   English version   Uniwersytet A-Z   

Wielka Karta Uniwersytetów Europejskich


Preambuła

My, niżej podpisani rektorzy uniwersytetów europejskich, zgromadzeni w Bolonii na obchodach dziewięćsetlecia najstarszego uniwersytetu w Europie, na cztery lata przed zniesieniem granic pomiędzy krajami Wspólnoty Europejskiej, w oczekiwaniu ścisłej współpracy pomiędzy wszystkimi narodami europejskimi oraz głęboko przekonani, że narody i państwa powinny lepiej uświadomić sobie rolę, jaką przyjdzie pełnić uniwersytetom w zmieniającym się i coraz bardziej międzynarodowym społecz eństwie stwierdzamy, co następuje:

 1. u schyłku naszego tysiąclecia przyszłość ludzkości zależy przede wszystkim od rozwoju kulturalnego, naukowego i technicznego i że kształtuje się on w ośrodkach kultury, wiedzy i badań naukowych, jakimi są prawdziwe uniwersytety,
 2. zadanie uniwersytetów, jakim jest szerzenie wiedzy wśród młodych pokoleń oznacza, iż w świecie współczesnym muszą one służyć również całemu społeczeństwu, a także, iż kulturalna, społeczna i ekonomiczna przyszłość społeczeństwa wymaga z nacznych nakładów na rozwój szkolnictwa wyższego,
 3. uniwersytety muszą dać przyszłym pokoleniom wykształcenie i wychowanie, które zapewnia szacunek dla wielkiej współzależności pomiędzy środowiskiem naturalnym a naszym życiem.
My, niżej podpisani rektorzy uniwersytetów europejskich, obwieszczamy wszystkim państwom i sumieniu wszystkich narodów fundamentalne zasady, które muszą, teraz i zawsze, wspierać powołanie uniwersytetów.
 
 
Fundamentalne zasady
 1. Uniwersytet jest autonomiczną instytucją w samym centrum społeczeństw rozmaicie zorganizowanych ze względu na geografię i dziedzictwo historyczne, tworzy on, bada, ocenia i przekazuje kulturę poprzez działalność naukową i dydaktycz ną. By sprostać potrzebom otaczającego nas świata, jego działalność naukowa i dydaktyczna musi być moralnie i intelektualnie niezależna od władzy politycznej i ekonomicznej.
 2. Działalność naukowa i dydaktyczna w uniwersytetach musi być ze sobą nierozerwalnie związana, jeśli nauczanie ma sprostać zmieniającym się warunkom, potrzebom społeczeństwa oraz postępowi wiedzy.
 3. Swoboda prowadzenia badań naukowych i kształcenia jest najbardziej fundamentalną zasadą życia uniwersyteckiego, a rządy i uniwersytety w miarę swoich możliwości, muszą zapewnić poszanowanie dla tego podstawowego warunku. Odrzucając nietolerancję i pozostając zawsze gotowym do dialogu, uniwersytet stanowi zatem najlepsze miejsce, w którym spotykają się nauczyciele, umiejący przekazać swą wiedzę oraz dobrze przygotowani do rozwijania jej poprzez badania naukowe i nowat orstwo oraz studenci, którzy potrafią, chcą i są gotowi wzbogacać swe umysły tą wiedzą.
 4. Uniwersytet jest powiernikiem europejskiej tradycji humanistycznej, nieustannie dąży do osiągnięcia wiedzy uniwersalnej, wypełniając swe powołanie przekracza on granice geograficzne i polityczne oraz zaspokaja istotną potrzebę wzajemnego poznania i oddziaływania różnych kultur.

Środki
Osiągnięcie tych celów poprzez przestrzeganie powyższych zasad wymaga skutecznych środków, odpowiadających obecnym warunkom.
 1. Dla zachowania wolności w działalności naukowej i dydaktycznej wszyscy członkowie społeczności uniwersyteckiej muszą mieć dostęp do środków umożliwiających realizację tej wolności.
 2. Zatrudnianiem nauczycieli oraz regulacją ich statusu musi rządzić zasada, iż działalność naukowa jest nierozerwalnie związana z dydaktyczną.
 3. Każdy uniwersytet musi - uwzględniając szczególne okoliczności - zagwarantować zabezpieczenie wolności studentów oraz warunki, w których mogą oni przyswajać kulturę oraz wykształcenie będące celem ich studiów.
 4. Uniwersytety - szczególnie w Europie - uważają wzajemną wymianę informacji i dokumentacji oraz częste wspólne działania na rzecz rozwoju nauki za niezbędne dla stałego postępu wiedzy.
Uniwersytety obecnie, podobnie jak u zarania swych dziejów, popierają swobodne przemieszczanie się nauczycieli i studentów, stwierdzają ponadto, że wspólna polityka równoważnego statusu, tytułów naukowych, egzaminów (nie dyskryminując przy tym dyplom ów narodowych) oraz przyznawania stypendiów są niezbędne dla wypełniania ich powołania w obecnych warunkach.

My, niżej podpisani rektorzy, w imieniu naszych uniwersytetów zobowiązujemy się uczynić wszystko co w naszej mocy, by nakłonić poszczególne państwa oraz odpowiednie organizacje ponadnarodowe do kształtowania swej polityki według wskazań tej Wiel kiej Karty wyrażającej jednomyślną wolę uniwersytetów, którą niniejszym deklarujemy i oświadczamy.
 

Bolonia, 18 września 1988 r.


Początek strony