Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 1 z dnia 31 stycznia 2005
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

ZARZĄDZENIE Nr 5

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

z dnia 31 stycznia 2005 r.

w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjno-archiwalnych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na podstawie art. 49 ust. 2 oraz ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385 z późn. zmianami)

z a r z ą d z a  się,   co następuje:
§ 1
 1. Zatwierdzam przepisy kancelaryjno-archiwalne, na które składają się:
 1. Instrukcja kancelaryjna UMK w Toruniu,
 2. Wykaz symboli komórek/jednostek organizacyjnych/stanowisk,
 3. Jednolity rzeczowy wykaz akt,
 4. Indeks haseł,
 5. Instrukcja o organizacji i zakresie działania Archiwum UMK,
 6. Załączniki 1-28.
 1. Przepisy kancelaryjno-archiwalne, o których mowa w ust. 1 wchodzą w życie z dniem 1 lutego 2005 r.
§ 2
 1. Tracą moc:
 1. zarządzenie Nr 26 Rektora UMK z dnia 19 sierpnia 1978 r. w sprawie wprowadzenia w życie: "Regulaminu Organizacyjnego Administracji" i "Instrukcji Kancelaryjnej" wraz z "Jednolitym, rzeczowym wykazem akt spraw typowych".
 2. zarządzenie Nr 7 Rektora UMK z dnia 22 stycznia 1980 r. w sprawie ujednolicenia zasad korzystania z materiałów archiwalnych Archiwum UMK.
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor

Prof. dr hab. Jan Kopcewicz


Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt