Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Akty prawne w bieżącym roku

ZARZĄDZENIE Nr 130

Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 29 września 2011 r.

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)

z a r z ą d z a   się,  co następuje:

I. Przepisy ogólne

§ 1
 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej, o których mowa w art. 173 ust. 1 pkt 1-3 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, wzory wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej, wzór oświadczenia o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej i socjalnej studenta.
 2. Przepisy regulaminu stosuje się do studentów studiów wyższych odbywających studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanym dalej "UMK", z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Przepisów regulaminu nie stosuje się do studentów cudzoziemców odbywających studia w UMK, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
§ 2
 1. Pomoc materialna dla studentów UMK przyznawana jest ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, utworzonego przez UMK na podstawie art. 103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 164 poz. 1365, z późn. zm.).
 2. Fundusz, o którym mowa w ust. 1 tworzy się odrębnie dla wydziałów toruńskich oraz wydziałów Collegium Medicum w Bydgoszczy.
§ 3
Z funduszu, o którym mowa w § 2 student może ubiegać się o następujące świadczenia:
 1. 1) stypendium socjalne,
 2. 2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 4. 4) zapomogę.
§ 4
 1. Student może również ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 2. Szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia regulują odrębne przepisy.
§ 5
 1. Świadczenia, o których mowa w § 3 pkt. 1-2 i 4 są przyznawane przez dziekana.
 2. Stypendia rektora dla najlepszych studentów są przyznawane przez rektora.
 3. Od decyzji dziekana w sprawie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi studentowi przysługuje odwołanie do rektora.
 4. W przypadku decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 5. Na pisemny wniosek właściwego organu samorządu studenckiego dziekan lub rektor przekazują uprawnienia w zakresie przyznawania stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów odpowiednio wydziałowej komisji stypendialnej lub Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
 6. Właściwy organ samorządu studenckiego zgłasza wniosek, o którym mowa w ust. 5, do dnia 30 czerwca.
 7. Kadencja komisji stypendialnych zaczyna się od dnia 1 września i trwa jeden rok.
 8. Wydziałową komisję stypendialną powołuje dziekan spośród studentów delegowanych przez wydziałową radę samorządu studenckiego i pracowników wydziału. Odwoławczą Komisję Stypendialną powołuje rektor, spośród studentów delegowanych przez Radę Studentów UMK i pracowników uczelni.
 9. W skład wydziałowej komisji stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej wchodzą: przewodniczący, wiceprzewodniczący oraz członkowie. Studenci stanowią większość składu komisji. Przewodniczącym komisji jest student.
 10. Liczbę członków i wiceprzewodniczących wydziałowej komisji stypendialnej określa dziekan w porozumieniu z wydziałową radą samorządu studenckiego.
 11. Liczbę członków i wiceprzewodniczących Odwoławczej Komisji Stypendialnej określa rektor w porozumieniu z Radą Studentów UMK.
 12. Dziekan w porozumieniu z wydziałową radą samorządu studenckiego może w uzasadnionych ważnymi względami przypadkach odwołać przed upływem kadencji członka wydziałowej komisji stypendialnej.
 13. Rektor w porozumieniu z Radą Studentów UMK może w uzasadnionych ważnymi względami przypadkach odwołać przed upływem kadencji członka Odwoławczej Komisji Stypendialnej.
 14. Przewodniczący komisji stypendialnej kieruje pracami komisji, podpisuje decyzje wydawane przez komisję stypendialną. Przewodniczący komisji może upoważnić wiceprzewodniczących do podpisywania decyzji.
 15. Z posiedzenia komisji stypendialnej sporządza się protokół.
§ 6
Świadczenia pomocy materialnej przekazywane są na rachunek bankowy studenta.
§ 7
 1. Rektor UMK w porozumieniu z Radą Studentów UMK i Uczelnianą Radą Doktorantów dokonuje podziału dotacji, o której mowa w art. 94 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.), z zastrzeżeniem ust. 2-5.
 2. Środki pochodzące z dotacji przeznacza się na wypłatę stypendiów i zapomóg oraz remonty domów studenckich.
 3. Dotacja przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów nie może być mniejsza niż wynika to z proporcji liczby doktorantów do liczby studentów oraz nie większa niż 6% wysokości dotacji, o której mowa w ust. 1.
 4. Środki z dotacji, o której mowa w ust. 1 przeznaczone na stypendia rektora dla najlepszych studentów stanowią nie więcej niż 40 % środków przeznaczonych łącznie na stypendia rektora, stypendia socjalne oraz zapomogi.
 5. Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, w części nieprzekraczającej w danym roku budżetowym 0,2 % dotacji, o której mowa w ust.1, może być przeznaczony na pokrywanie, ponoszonych przez uczelnię, kosztów realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów i zapomóg dla studentów i doktorantów.
§ 8
 1. Wydziałowe komisje stypendialne przekazują rektorowi do dnia 15 października informacje o liczbie studentów ubiegających się o:
  1. stypendium socjalne,
  2. zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,
  3. zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
  4. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności,
 2. Rektor w porozumieniu z Radą Studentów UMK ustala, odrębnie dla wydziałów toruńskich oraz wydziałów Collegium Medicum w Bydgoszczy:
  1. wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne,
  2. wysokość:
   1. stypendium socjalnego w zależności od dochodu,
   2. zwiększenia stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
   3. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w zależności od stopnia niepełnosprawności,
   4. stypendium rektora dla najlepszych studentów w zależności od:
    • wyników w nauce oraz osiągnięć naukowych i artystycznych,
    • wyników sportowych.
  3. liczbę stypendiów rektora dla najlepszych studentów wyrażoną jako % ogólnej liczby studentów, przy czym liczba ta nie może być większa niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w uczelni,
  4. w ramach stypendiów, o których mowa w pkt. 3:
   1. liczbę stypendiów rektora dla najlepszych studentów na poszczególnych kierunkach studiów,
   2. liczbę stypendiów rektora dla najlepszych studentów za wysokie wyniki sportowe.
§ 9
 1. W okresie odbywania studiów w innej uczelni w ramach programów wymiany studentów student zachowuje prawo do otrzymywania świadczeń pomocy materialnej.
 2. Student, któremu przyznano stypendium i ukończył studia przed terminem określonym w planie studiów lub został skreślony z listy studentów traci prawo do otrzymywania: stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i stypendium rektora dla najlepszych studentów od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył studia/został skreślony.
 3. Studentowi, który został zawieszony w prawach studenta wstrzymuje się wypłatę świadczeń pomocy materialnej do czasu wydania orzeczenia przez komisję dyscyplinarną.
§ 10
Łączna miesięczna wysokość stypendiów, o których mowa w § 3 pkt 1 i 3 nie może być wyższa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
§ 11
 1. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.
 2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w § 3 i 4, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.
 3. Student jest obowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1*.
 4. Student może równocześnie otrzymywać stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do innych świadczeń pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorządu terytorialnego oraz pracodawców, a także pochodzących ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
§ 12
 1. Student, który pobrał nienależne świadczenia pomocy materialnej, jest obowiązany do ich zwrotu.
 2. Za nienależnie pobrane świadczenia uważa się:
  1. świadczenia pomocy materialnej wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub wstrzymanie prawa do świadczeń pomocy materialnej,
  2. świadczenia przyznane lub wypłacone na podstawie fałszywych zeznań lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez studenta,
  3. świadczenia pomocy materialnej przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenia przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona w wyniku wznowienia postępowania i studentowi odmówiono prawa do świadczenia pomocy materialnej.

II. Stypendium socjalne

§ 13
Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
§ 14
 1. Wysokość stypendium socjalnego zależy od miesięcznego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie studenta ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
 2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala rektor w porozumieniu z Radą Studentów UMK.
§ 15
 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane w rodzinie studenta przez:
  1. studenta;
  2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek;
  3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.
 2. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne nie wlicza się dochodów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli student jest samodzielny finansowo.
 3. Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:
  1. posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
  2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
  3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt 1 i 2, nie jest mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228 poz. 2255, z późn. zm.);
  4. nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami bądź jednym z nich.
 4. W przypadku gdy członek rodziny przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, ustalając dochód rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się osoby przebywającej w tej instytucji.
 5. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się.
§ 16
 1. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie.
 2. Student studiów stacjonarnych w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.
§ 17
 1. Prawo do stypendium socjalnego ustala się na podstawie wniosku studenta o przyznanie stypendium socjalnego, którego wzór określa załącznik nr 2* do niniejszego Regulaminu.
 2. Do wniosku, o przyznanie stypendium socjalnego student dołącza zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość dochodów studenta i członków jego rodziny oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego.
 3. Sposób udokumentowania sytuacji materialnej i socjalnej studenta określa załącznik nr 3* do niniejszego regulaminu.
§ 18
 1. Stypendium socjalne przyznawane jest na okres do 9 miesięcy w danym roku akademickim (od października lub od miesiąca, o którym mowa w § 19 ust. 3 do czerwca), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Jeżeli ostatni rok studiów trwa jeden semestr, stypendium socjalne przyznaje się na okres do 5 miesięcy (od października lub od miesiąca, o którym mowa w § 19 ust. 3 do lutego).
 3. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, jeżeli pierwszy rok studiów trwa jeden semestr, stypendium socjalne przyznaje się na okres do 4 miesięcy (od marca lub od miesiąca, o którym mowa w § 19 ust. 3 do czerwca).
§ 19
 1. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego na nowy rok akademicki składa się do 10 października.
 2. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1, wniosek o przyznanie stypendium socjalnego może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłaca się świadczenia.
 3. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.
 4. Stypendium socjalne wypłaca się co miesiąc, przy czym wypłata stypendiów za październik i listopad może być dokonana łącznie w listopadzie.
§ 20
 1. Student, któremu przyznano stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki ma obowiązek powiadomić podmiot przyznający stypendium o:
  1. utracie przez niego lub którąkolwiek z osób, o których mowa w § 16 ust. 2 tytułu prawnego do zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
  2. podjęciu pracy przez małżonka jeśli student pobiera świadczenie na podstawie § 16 ust. 2.
 2. Termin do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 wynosi 7 dni od dnia, w którym nastąpiły odpowiednio:
  1. utrata tytułu prawnego do zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,
  2. podjęcie pracy przez małżonka.

III. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

§ 21
 1. Student może ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, zwane dalej "stypendium specjalnym".
 2. Stypendium specjalne przyznaje się na udokumentowany wniosek studenta. Wzór wniosku określa załącznik nr 4* do niniejszego regulaminu.
 3. Do wniosku o przyznanie stypendium specjalnego student dołącza orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem.
 4. Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o:
  1. całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. Nr 162, poz. 1118) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  2. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej powyżej traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  3. częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 5. Orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998 r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o zaliczeniu do:
  1. I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  2. II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  3. III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
 6. Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. i nie utraciło mocy po tym dniu) jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności.
§ 22
 1. Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego na nowy rok akademicki składa się do 10 października.
 2. W przypadku niezłożenia wniosku w terminie określonym w ust. 1, wniosek o przyznanie stypendium specjalnego może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłaca się świadczenia.
 3. Prawo do stypendium ustala się od miesiąca, w którym wpłynął prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, z zastrzeżeniem ust. 6.
 4. Stypendium specjalne wypłaca się co miesiąc, przy czym wypłata stypendiów za październik i listopad może być dokonana łącznie w listopadzie.
 5. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych jest przyznawane na okres, o którym mowa w § 18, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.
 6. W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności i ponownego ustalenia niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności stanowiącego kontynuację poprzedniego orzeczenia, prawo do stypendium specjalnego ustala się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia jeżeli student złożył wnioski:
  1. o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, do właściwego organu, w terminie miesiąca od dnia utraty ważności poprzedniego orzeczenia,
  2. o stypendium specjalne w terminie miesiąca od dnia wydania orzeczenia.

IV. Stypendium rektora dla najlepszych studentów

§ 23
 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów, zwane dalej "stypendium rektora" może otrzymywać student, który spełnia łącznie następujące warunki:
  1. w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium zaliczył terminowo wszystkie przedmioty przewidziane planem studiów na dany rok (w przypadku rozliczenia semestralnego ( do 15 marca w semestrze zimowym i do 20 września w semestrze letnim; w przypadku rozliczenia rocznego ( do 20 września),
  2. nie powtarzał roku, o którym mowa w pkt. 1, z wyłączeniem sytuacji, kiedy powtarzanie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka,
  3. uzyskał za rok studiów, o którym mowa w pkt. 1 wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,0) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 2. Student może ubiegać się o stypendium rektora nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. O stypendium rektora może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia, jeśli spełnia łącznie następujące warunki:
  1. ukończył terminowo studia pierwszego stopnia,
  2. nie powtarzał ostatniego roku studiów, z wyłączeniem sytuacji, kiedy powtarzanie roku studiów wynikało z przyczyn zdrowotnych lub z powodu urodzenia dziecka,
  3. uzyskał za ostatni rok studiów wysoką średnią ocen (nie niższą niż 4,0) lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
§ 24
 1. Średnia ocen, o której mowa w § 23 ust.1 pkt 3, jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych (z egzaminów i zaliczeń zgodnie z planem studiów kierunku, na którym student ubiega się o stypendium) uzyskanych przez studenta w ostatnim zaliczonym roku studiów, wyliczoną z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku makrokierunku, studiów międzykierunkowych, studiów międzyobszarowych oraz studiów realizowanych na podstawie indywidualnego planu i programu studiów.
 3. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, średnia ocen, o której mowa w § 23 ust. 3 pkt. 3, jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen pozytywnych i negatywnych (z egzaminów i zaliczeń zgodnie z planem studiów) uzyskanych przez studenta na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, z wyłączeniem ocen z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego.
 4. Średnią ocen przelicza się na punkty zgodnie ze wzorem:
  Liczba punktów za średnią ocen
        (LPśo) = średnia ocen x 10
  Przy ustalaniu prawa do stypendium za średnią poniżej 4,00 student otrzymuje 0 punktów.
§ 25
 1. Za osiągnięcia naukowe, artystyczne, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 pkt. 3 uważa się:
  1. publikacje naukowe
  2. wystąpienia na konferencjach naukowych/wystawy
  3. patenty lub zgłoszenia patentowe
  4. udział w projektach badawczych/artystycznych
  5. nagrody i wyróżnienia w konkursach/wystawach
  6. wysoką średnią ocen na studiach równoległych na drugim kierunku studiów
 2. Za poszczególne osiągnięcia naukowe lub artystyczne student otrzymuje odpowiednią liczbę punktów zgodnie z poniższą tabelą:
  Pozycja Rodzaj osiągnięć naukowych i artystycznych Liczba punktów
  1. Publikacje naukowe
  1.1. artykuły naukowe w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports znajdujące się na liście A czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), uzyskują punkty wg. listy MNiSW odpowiednio 40, 32, 27, 20 lub 13 punktów
  1.2. artykuły naukowe w czasopismach znajdujących się na liście B czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), uzyskują punkty wg. listy MNISW 9, 6, 2 lub 1 punkt
  1.3. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej 20
  1.4. autorstwo lub współautorstwo rozdziału w monografii naukowej 4
  1.5. pozostałe publikacje (w szczególności: publikacje w wydawnictwach konferencyjnych, wydawnictwach jednostek naukowych o zasięgu lokalnym, publikacje popularnonaukowe) 1
  2. Udział w konferencjach naukowych/wystawach artystycznych krajowych albo zagranicznych
  2.1. wygłoszenie referatu na konferencji międzynarodowej/wystawa zagraniczna indywidualna 5
  2.2. współautorstwo referatu lub poster na konferencji międzynarodowej/wystawa zagraniczna zbiorowa 3
  2.3. wygłoszenie referatu na konferencji krajowej/wystawa krajowa indywidualna 3
  2.4. współautorstwo referatu lub poster na konferencji krajowej/wystawa krajowa zbiorowa 2
  2.5. uczestnictwo w konferencji międzynarodowej bez referatu lub posteru/uczestnictwo w międzynarodowym plenerze 1
  3. Wnioski/zgłoszenia złożone w Urzędzie Patentowym RP
  3.1. autorstwo lub współautorstwo patentu 10
  3.2. autorstwo lub współautorstwo wzoru użytkowego lub przemysłowego 2
  3.3. zgłoszenie patentowe (bez względu na liczbę zgłoszeń) 2
  3.4. zgłoszenie wzoru użytkowego lub przemysłowego (bez względu na liczbę zgłoszeń) 1
  4. Udział w projektach badawczych/artystycznych
  4.1. udział w grancie MNiSW, Unii Europejskiej, międzynarodowym 5
  4.2. udział w grancie we współpracy z innymi ośrodkami akademickimi lub naukowymi 3
  4.3. udział w grancie uczelnianym 1
  5. Nagrody i wyróżnienia w konkursach/wystawach
  5.1. nagroda w konkursie/wystawie o zasięgu międzynarodowym 5
  5.2. wyróżnienie w konkursie/wystawie o zasięgu międzynarodowym 2
  5.3. nagroda w konkursie/wystawie o zasięgu krajowym 3
  5.4. wyróżnienie w konkursie/wystawie o zasięgu krajowym 1
  6. Wysoka średnia ocen na studiach równoległych na drugim kierunku studiów  
  6.1. średnia 4,00 - 4,49 1
  6.2. średnia 4,50 - 5,00 2
 3. Liczba punktów za osiągnięcia naukowe i artystyczne (LPona) jest sumą punktów za poszczególne osiągnięcia.
§ 26
 1. Liczbę punktów za poszczególne osiągnięcia sportowe, o których mowa w § 23 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 pkt. 3 określa poniższa tabela:
  Pozycja Rodzaj osiągnięć sportowych Liczba punktów
  1. Udział w:  
  1.1. Igrzyskach Olimpijskich 55
  1.2. Mistrzostwach Świata
  1.3. Mistrzostwach Europy
  1.4. Akademickich Mistrzostwach Świata
  1.5. Akademickich Mistrzostwach Europy
  1.6. Uniwersjadzie
  1.7. Zawodach wymienionych w pkt. 1.1- 1.6 dla osób niepełnosprawnych
  2.    
  2.1. Zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w Mistrzostwach Polski w dyscyplinach określonych przez ZG AZS w ramach AMP 50
  2.2 Zajęcie pierwszego miejsca w innych dyscyplinach niż określone przez ZG AZS w ramach AMP 40
  2.3. Zajęcie od pierwszego do piątego miejsca w Akademickich Mistrzostwach Polski 50*/40
  2.4. Zajęcie od pierwszego do trzeciego miejsca w Mistrzostwach Polski Uniwersytetów i Uczelni Medycznych
  2.5. Udział w rozgrywkach II lub wyższej ligi danego związku sportowego - zawodnicy podstawowego składu drużyny reprezentującej UMK (wg. regulaminu danej dyscypliny sportowej) 50
  3.    
  3.1. Zajęcie od pierwszego do czwartego miejsca (zespołowo)
  w eliminacjach strefowych Akademickich Mistrzostw Polski
  45*/40
  3.2. Zajęcie od szóstego do ósmego miejsca (indywidualnie)
  w finale Akademickich Mistrzostw Polski
  3.3. Zajęcie pierwszego miejsca (indywidualnie) w zawodach strefowych Akademickich Mistrzostw Polski
  4.    
  4.1. Zajęcie pierwszego miejsca (indywidualnie) w Akademickich Mistrzostwach województwa kujawsko-pomorskiego 40
  4.2. Udział w rozgrywkach III ligi danego związku sportowego - zawodnicy podstawowego składu drużyny reprezentującej UMK (wg. regulaminu danej dyscypliny sportowej)
  * liczba punktów przyznawana studentom, którzy reprezentowali UMK
 2. Liczba punktów za wysokie wyniki sportowe nie podlega sumowaniu. Student otrzymuje liczbę punktów za najwyższy wynik sportowy.
 3. Wniosek o przyznanie stypendium rektora za wysokie wyniki sportowe opiniuje kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
§ 27
 1. Przy ustalaniu prawa do stypendium rektora pod uwagę brane są osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe uzyskane w okresie studiów na których student ubiega się o stypendium, z zastrzeżeniem ust. 3.
 2. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, przy ustalaniu prawa do stypendium rektora pod uwagę brane są osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe uzyskane w okresie studiów pierwszego stopnia, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Przy ustalaniu prawa do stypendium rektora nie bierze się pod uwagę osiągnięć naukowych lub artystycznych lub wysokich wyników sportowych, które uwzględniono przy przyznaniu stypendium w latach ubiegłych.
§ 28
 1. Prawo do stypendium rektora ustala się na podstawie wniosku studenta.
 2. Student wypełnia wniosek w generatorze wniosków dostępnym po zalogowaniu w systemie USOSweb.
 3. Do wniosku, o przyznanie stypendium rektora student dołącza dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe.
 4. Student, o którym mowa w § 23 ust. 3, który ukończył studia pierwszego stopnia na innym kierunku studiów lub w innej uczelni do wniosku o przyznanie stypendium rektora dołącza zaświadczenie o uzyskanych ocenach za ostatni rok studiów wraz z informacją czy w czasie studiów pierwszego stopnia pobierał stypendium rektora.
 5. Wnioski o przyznanie stypendium rektora na nowy rok akademicki wraz załącznikami dokumentującymi osiągnięcia studenta składa się do 15 października, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
 6. Student, który w roku poprzedzającym przyznanie stypendium odbywał studia w innej uczelni w kraju lub za granicą w ramach umowy lub programu wymiany studenckiej może złożyć wniosek o przyznanie stypendium rektora wraz załącznikami dokumentującymi osiągnięcia studenta do dnia 20 października.
 7. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, jeżeli pierwszy rok studiów trwa jeden semestr, wnioski o przyznanie stypendium rektora wraz załącznikami dokumentującymi osiągnięcia studenta składa się w terminie od 1 do 25 lutego.
§ 29
 1. Stypendia rektora przyznaje się w dwóch kategoriach:
  1. stypendia naukowe,
  2. stypendia sportowe.
§ 30
 1. Stypendia naukowe przyznaje się według listy rankingowej. Dla każdego kierunku studiów tworzy się odrębną listę rankingową.
 2. Pozycję na liście rankingowej ustala się sumując punkty uzyskane przez studenta za średnią ocen (LPśo) oraz osiągnięcia naukowe i artystyczne (LPona).
        LP = LPśo + LPona
 3. Minimalna liczba punktów uprawniająca do ubiegania się o przyznanie stypendium rektora wynosi 40 punktów.
§ 31
Stypendia sportowe przyznaje się dla studentów, którzy znaleźli się w grupie najlepszych studentów sportowców w Uczelni według listy rankingowej.
§ 32
 1. Stypendium rektora przyznawane jest na okres 9 miesięcy w danym roku akademickim (od października do czerwca), z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Jeżeli ostatni rok studiów trwa jeden semestr, stypendium rektora przyznaje się na okres 5 miesięcy (od października do lutego).
 3. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, jeżeli pierwszy rok studiów trwa jeden semestr, stypendium rektora przyznaje się na okres 4 miesięcy (od marca do czerwca).

VII. Zapomoga

§ 33
 1. Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej.
 2. Student może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku akademickim.
 3. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia student może otrzymać tylko jedną zapomogę.
 4. Do sytuacji uzasadniających przyznanie zapomogi w szczególności zalicza się:
  1. ciężką i przewlekłą chorobę studenta lub jego dziecka,
  2. zakup sprzętu medycznego poprawiającego warunki życiowe studenta niepełnosprawnego,
  3. urodzenie się dziecka studentowi,
  4. nieszczęśliwy wypadek studenta,
  5. śmierć najbliższego członka rodziny studenta.
 5. Wysokość zapomogi nie może być większa niż 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagrodzeniach nauczycieli akademickich.
 6. O zapomogę można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi.
 7. Zapomoga przyznawana jest na uzasadniony wniosek studenta. Wzór wniosku określa załącznik nr 6*. Do wniosku o przyznanie zapomogi student załącza dokumenty potwierdzające okoliczności, które stały się przyczyną trudnej sytuacji materialnej.

VIII. Postępowanie odwoławcze i nadzorcze

§ 34
 1. Od decyzji dziekana przysługuje prawo wniesienia odwołania do rektora w terminie czternastu dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekana.
 2. Od decyzji rektora w sprawie stypendium dla najlepszych studentów nie służy odwołanie, jednakże student niezadowolony z decyzji może zwrócić się do rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek należy złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.
 3. Do decyzji podjętych w sprawie przyznania świadczeń pomocy materialnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego oraz przepisy o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego.
 4. Nadzór nad działalnością wydziałowej komisji stypendialnej sprawuje dziekan, a nadzór nad działalnością Odwoławczej Komisji Stypendialnej sprawuje rektor .
 5. W ramach nadzoru dziekan i rektor uchylają niezgodne z przepisami zawartymi w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164 poz. 1365, z późn. zm.) i niniejszym regulaminie decyzje odpowiednio: wydziałowej komisji stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej.

IX. Przepisy przejściowe

§ 35
 1. W roku 2011 termin złożenia wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 6, upływa z dniem 30 września 2011 r.
 2. W roku akademickim 2011/2012 stypendium rektora przyznawane jest na podstawie średniej ocen oraz wysokich wyników sportowych osiągniętych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym.
 3. Średnia ocen do stypendium rektora liczona jest z przedmiotów ustalonych przez odpowiednią radę wydziału.
 4. W przypadku studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia średnia ocen liczona jest zgodnie z § 24 ust. 3.

X. Przepisy końcowe

§ 36
Kompetencje rektora i dziekana określone w niniejszym regulaminie przysługują odpowiednio upoważnionemu prorektorowi i prodziekanowi, których zakres obowiązków obejmuje sprawy pomocy materialnej studentów.
§ 37
Traci moc Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UMK wprowadzony zarządzeniem nr 67 Rektora UMK z dnia 30 lipca 2007 r. (z późn. zm.).
§ 38
Regulamin, uzgodniony z Samorządem Studenckim, wchodzi w życie z dniem 1 października 2011 r.

R E K T O R

Prof. dr hab. Andrzej Radzimiński

dokument Załącznik nr 1
dokument Załącznik nr 2 (zmieniony Zarządzeniem nr 157 Rektora UMK z dnia 5 października 2012 r.)
dokument Załącznik nr 3 (zmieniony Zarządzeniem nr 157 Rektora UMK z dnia 5 października 2012 r.)
dokument Załącznik nr 4
dokument Załącznik nr 5 (zmieniony Zarządzeniem nr 157 Rektora UMK z dnia 5 października 2012 r.)
dokument Załącznik nr 6

Akty prawne w bieżącym roku