Akty prawne

Akty prawne

 Akty prawne

Nr 4 z dnia 29 maja 2007
Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt

UCHWAŁA Nr 42

Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

z dnia 29 maja 2007 r.

w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2008/2009.

Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
u c h w a l a   się co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1
 1. Uchwała określa warunki i tryb rekrutacji na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich, studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia prowadzonych w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
§ 2
 1. O przyjęcie na studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają:
  1. polskie świadectwo dojrzałości uzyskane w wyniku złożenia egzaminu maturalnego ("nowa matura") lub egzaminu dojrzałości ("stara matura"),
  2. dyplom IB wydany przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przeprowadzanego w ramach Matury Międzynarodowej,
  3. świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwo maturalne wydane za granicą uznane za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości.
 2. O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają jeden z dokumentów wymienionych w ust. 1 oraz tytuł magistra, licencjata lub równorzędny.
§ 3
O przyjęcie na studia na zasadach określonych w niniejszej uchwale mogą ubiegać się cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
§ 4
Postępowanie rekrutacyjne na studia składa się z następujących elementów:
 1. rejestracji na studia,
 2. postępowania kwalifikacyjnego,
 3. ogłoszenia list rankingowych oraz list osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia,
 4. składania dokumentów przez osoby zakwalifikowane na studia,
 5. wydania decyzji o przyjęciu albo nieprzyjęciu na studia.

Organy prowadzące postępowanie rekrutacyjne

§ 5
 1. Rekrutację przeprowadzają i decyzje o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia podejmują komisje rekrutacyjne powołane przez rektora.
 2. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji w Uniwersytecie sprawuje Prorektor ds. Studenckich.
 3. Nadzór nad przebiegiem rekrutacji na wydziale sprawuje dziekan lub osoba przez niego upoważniona.
§ 6
Egzaminy wstępne przeprowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez rektora lub dziekana.

Rejestracja kandydatów na studia

§ 7
 1. Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej na stronie internetowej irk.umk.pl, obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej IRK.
 2. Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego procedury kwalifikacyjnej.
 3. System IRK jest dostępny z dowolnego komputera podłączonego do Internetu przez całą dobę:
  • w okresie rejestracji - w trybie umożliwiającym rejestrację i modyfikację dokonanych wpisów,
  • poza okresem rejestracji - w trybie informacyjnym (tylko do odczytu).
 4. Uczelnia zapewnia dostęp do stanowisk komputerowych umożliwiających dokonanie rejestracji w IRK.
§ 8
Harmonogram rejestracji na poszczególne kierunki studiów z uwzględnieniem formy i trybu studiów określi rektor w drodze zarządzenia.

Tryb i zasady rejestracji kandydatów

§ 9
 1. W celu rejestracji kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia jest zobowiązany:
  1. założyć internetowe osobiste konto rekrutacyjne w systemie IRK,
  2. wypełnić i zatwierdzić formularz danych osobowych,
  3. wprowadzić zgodnie z zasadami określonymi w § 14 dane niezbędne w procesie kwalifikacji, w szczególności przedmioty zdawane na maturze i uzyskane wyniki,
  4. dokonać wyboru kierunku (specjalności) studiów; w przypadku wyboru kilku kierunków - określić priorytety (uszeregować kierunki poczynając od kierunku, na którym kandydat chciałby być przyjęty w pierwszej kolejności),
  5. wnieść w określonym terminie opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez system IRK w wysokości naliczonej przez system IRK zależnej od liczby dokonanych zapisów na studia.
 2. Rejestrację internetową uznaje się za wiążącą po:
  1. wprowadzeniu wszystkich niezbędnych w procesie kwalifikacji danych i wyborze kierunku studiów,
  2. dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.
§ 10
 1. Kandydat ponosi konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych, ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
 2. Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta rekrutacyjnego. UMK nie odpowiada za skutki udostępnienia tego hasła osobom trzecim, w szczególności za nieupoważnione zmiany danych w IRK autoryzowane hasłem dostępu kandydata.
§ 11
Uniwersytet Mikołaja Kopernika nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian spowodowaną awariami sieci internetowej niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów Uniwersytetu. W takich przypadkach kandydat powinien zgłosić się osobiście do komisji rekrutacyjnej.

Osobiste internetowe konto rekrutacyjne kandydata

§ 12
 1. Osobiste internetowe konto rekrutacyjne kandydata służy do:
  1. wprowadzania danych osobowych niezbędnych w procesie rekrutacji oraz wyników, które są podstawą kwalifikacji na studia;
  2. wyboru oraz ewentualnie zmian kierunków studiów;
  3. przekazywania przez komisje rekrutacyjne informacji dotyczących kolejnych etapów postępowania rekrutacyjnego, w tym:
   • wyników postępowania na tych etapach,
   • pozycji kandydata na liście rankingowej,
   • terminu i miejsca składania dokumentów,
   • innych wiadomości niezbędnych do komunikacji komisji rekrutacyjnej z kandydatem.

§ 13
 1. Osobiste internetowe konto rekrutacyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
 2. Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami umieszczonymi na jego osobistym koncie rekrutacyjnym.

Zasady wprowadzania danych kwalifikacyjnych

§ 14
 1. Kandydat ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury" w roku 2006, 2007 albo 2008, który w deklaracji zgłoszenia gotowości do przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym oraz ich poziomy, nie wpisuje wyników matury.
 2. Kandydat ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury" który nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz kandydat, który uzyskał świadectwo dojrzałości w roku 2002 albo 2005 zaznacza wszystkie przedmioty zdawane na egzaminie maturalnym, ich poziomy i wpisuje wyniki egzaminów z tych przedmiotów zgodnie z zapisami na świadectwie.
§ 15
Kandydat z dyplomem IB wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie wprowadzając wyniki egzaminów maturalnych stosuje przeliczenie zgodnie z tabelą:

MATURA IB NOWA MATURA MATURA IB NOWA MATURA
Poziom SL Poziom podstawowy Poziom HL Poziom rozszerzony
7 100% 7 100%
6 86% 6 85%
5 72% 5 70%
4 58% 4 55%
3 44% 3 40%
2 30% 2 25%
1 0 1 10%

W przypadku języków obcych za SL uznaje się poziom Ab inito oraz poziom B SL, a za HL uznaje się poziomy: A1 (HL lub SL), A2 (HL lub SL) oraz B HL.
§ 16
Kandydat, który zobowiązany jest do zdawania egzaminów wstępnych zaznacza wybrane egzaminy.
§ 17
 1. Kandydat ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury", ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie prowadzone w Collegium Medium, przystępujący do egzaminów wstępnych w 2008 roku z danego przedmiotu w innej uczelni (będącej stroną porozumienia o wzajemnym uznawaniu wyników egzaminów wstępnych przeprowadzanych i ocenianych według standardów przyjętych dla "nowej matury") wprowadza do systemu IRK wyniki tego egzaminu.
 2. Kandydat ze świadectwem tzw. "starej matury" wprowadza wyniki egzaminu dojrzałości tylko wtedy gdy zgodnie ze szczegółowymi zasadami rekrutacji są one podstawą kwalifikacji na studia.
§ 18
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na kierunek pielęgniarstwo studia niestacjonarne pierwszego stopnia wprowadza do systemu IRK ocenę z dyplomu z przygotowania zawodowego.
§ 19
Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia wprowadza ocenę z dyplomu ukończenia studiów lub inne oceny określone w szczegółowych zasadach rekrutacji na dany kierunek studiów. Oceny z dyplomu ukończenia studiów wyższych przeliczane są następująco:

Ocena Punkty za ocenę
dostateczny (3) 40
dostateczny + (3+) 55
dobry (4) 70
dobry + (4+) 85
bardzo dobry (5) 100

Opłata rekrutacyjna

§ 20
Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia ustali rektor w drodze zarządzenia.
§ 21
 1. Kandydat zobowiązany jest wnieść opłatę rekrutacyjną za każde studia na które dokonał rejestracji w systemie IRK.
 2. Kandydat wnosi opłatę na indywidualne konto bankowe wygenerowane przez system IRK (numer konta jest inny dla każdego kandydata). Zaleca się dokonywanie przelewów w systemach gwarantujących jak najszybszy przepływ środków, np. w formie rozliczeń międzybankowych ELIXIR, wpłat z kont internetowych.
 3. Kandydat wnosi opłatę nie później niż w następnym dniu roboczym po zamknięciu rejestracji na dane studia (liczy się data dokonania przelewu). Dokonanie wpłaty po terminie oznacza unieważnienie rejestracji.
 4. Po wpływie opłaty na konto bankowe UMK, na indywidualnym koncie rekrutacyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie dokonanej wpłaty oraz informacja o czasie i miejscu kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego jeżeli są one przewidziane w procesie rekrutacyjnym. Informację tę kandydat drukuje ze strony internetowej i powinien ją mieć przy sobie zgłaszając się na egzamin wstępny.
§ 22
 1. Oplata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Kandydatowi przysługuje zwrot części lub całości wniesionej opłaty rekrutacyjnej w przypadku:
  1. nieważnej rejestracji (braku wymaganych danych lub zbyt późnego wniesienia opłaty),
  2. rejestracji na mniej kierunków niż wynika to z opłaty wniesionej na konto UMK,
  3. nieuruchomnienia studiów z powodu zbyt małej liczby osób przyjętych.
 3. Zwrotu opłaty dokonuje się po zakończeniu procesu rekrutacji na UMK w roku akademickim 2008/2009 na wniosek kandydata sporządzony zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie internetowej.

Postępowanie kwalifikacyjne

§ 23
Zasadniczymi elementami postępowania kwalifikacyjnego mogą być: konkurs świadectw dojrzałości, egzamin wstępny (egzamin pisemny, egzamin ustny, rozmowa kwalifikacyjna, egzamin praktyczny, egzamin sprawnościowy), konkurs ocen z dyplomu z przygotowania zawodowego, konkurs dyplomów ukończenia studiów wyższych, złożenie wymaganych dokumentów.
§ 24
 1. Kandydaci ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury" kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego z zastrzeżeniem ust. 2-3, przy czym:
  1. kandydatom z maturą z roku 2002 przedmioty, które można było zdawać na jednym poziomie - traktuje się jak zdawane na poziomie rozszerzonym,
  2. kandydatom klas dwujęzycznych wynik uzyskany na maturze z języka obcego nowożytnego przelicza się zgodnie z zasadami określonymi w poniższej tabeli:
   Wynik uzyskany na maturze Sposób przeliczenia
   30 - 90 % do uzyskanego wyniku dodaje się 10 %
   powyżej 90 % 100 %
 2. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 ubiegający się o przyjęcie na kierunek teologia kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu wstępnego.
 3. Kandydaci, o których mowa w ust. 1 ubiegający się o przyjęcie na kierunki: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych , grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, malarstwo, rzeźba, fizjoterapia oraz ratownictwo medyczne kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu maturalnego i egzaminu wstępnego.
§ 25
Kandydaci ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury" kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminów wstępnych albo wyników egzaminu dojrzałości. Oceny z egzaminu dojrzałości przelicza się na punkty zgodnie z tabelą:

Ocena (skala 1-6) Punkty za ocenę Ocena (skala 2-5) Punkty za ocenę
dopuszczająca (2) 30    
dostateczna (3) 50 dostateczna (3) 40
dobra (4) 70 dobra (4) 75
bardzo dobra (5) 90 bardzo dobra (5) 100
celująca (6) 100    
§ 26
Kandydaci z dyplomem IB wydanym przez organizację International Baccalaureat Organization z siedzibą w Genewie kwalifikowani są zgodnie z zasadami określonymi dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "nowej matury" na podstawie wyników Matury Międzynarodowej, które przelicza się zgodnie z tabelą zamieszczoną w § 15.
§ 27
Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego kwalifikowani są zgodnie z postanowieniami zawartymi w Uchwale Nr 35 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2006 roku (z późn. zmianami) w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.
§ 28
Kandydaci ze świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą kwalifikowani są na podstawie wyników egzaminu wstępnego zgodnie z zasadami określonymi dla kandydatów ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury".
§ 29
Przepisy § 24-28 nie maja zastosowania do kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunki studiów, na które nabór jest prowadzony na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.
§ 30
Szczegółowe informacje, jakie przedmioty bądź jaki egzamin jest podstawą kwalifikacji, w szczególności sposób przyznawania punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego oraz sposób ustalenia końcowego wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla danego kierunku (specjalności) trybu i formy studiów, określa załącznik nr 1*.

Egzaminy wstępne

§ 31
 1. Egzamin wstępny może być prowadzony w formie:
  1. pisemnej,
  2. ustnej,
  3. egzaminu praktycznego,
  4. egzaminu sprawnościowego,
§ 32
 1. Egzamin pisemny jest anonimowy.
 2. Pisemną pracę egzaminacyjną ocenia niezależnie dwóch egzaminatorów.
 3. Kandydat ma prawo wglądu do swojej pisemnej pracy egzaminacyjnej po ogłoszeniu wyników egzaminu pisemnego. Z prawa tego kandydat może skorzystać wyłącznie osobiście w terminie i miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej i w obecności upoważnionego przedstawiciela komisji.
§ 33
 1. Egzamin wstępny oceniany jest w skali punktowej 0-100.
 2. Wyniki egzaminów wstępnych są jawne i są niezwłocznie ogłaszane na stronach internetowych Uniwersytetu lub w siedzibie jednostki rekrutacyjnej.
 3. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, komisja rekrutacyjna w uzgodnieniu z przewodniczącym Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej może zastosować inny niż ustalony tryb postępowania, uwzględniając stopień niepełnosprawności kandydata oraz specyfikę danego kierunku studiów.

Przyjęcia na studia

§ 34
 1. Kandydat może zrejestrować się na dowolną liczbę kierunków studiów, ale przyjęty może być tylko na jeden z nich.
 2. Komisje rekrutacyjne przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu na studia uwzględniają priorytety określone przez kandydata.
 3. Na podstawie wyników uzyskanych przez wszystkich kandydatów biorących udział w danym postępowaniu kwalifikacyjnym tworzy się listę rankingową. Kandydaci umieszczani są na liście w kolejności uzyskanych wyników od najwyższego do najniższego.
 4. Warunkiem przyjęcia kandydata zakwalifikowanego na studia jest złożenie w określonym terminie wymaganych dokumentów. Niedopełnienie przez kandydata tej czynności jest równoznaczne z rezygnacją ze studiów.
 5. Przyjęcia kandydatów na pierwszy rok studiów następują w kolejności uzyskanych wyników w ramach limitów miejsc ustalonych dla danego kierunku (specjalności) trybu i formy studiów.
 6. Jeżeli przyjęci w tym trybie kandydaci nie wypełnią limitu miejsc, komisja rekrutacyjna przyjmuje kolejnych kandydatów z listy rankingowej aż do wypełnienia limitu miejsc.
 7. Na kierunkach/specjalnościach, na których limit miejsc nie zostanie wypełniony może być przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca w terminie ustalonym przez Rektora. Rekrutacja uzupełniająca przeprowadzana jest na analogicznych zasadach jak rekrutacja podstawowa.
 8. Rektor może podjąć decyzję o nieuruchomieniu studiów z powodu zbyt małej liczby osób przyjętych.

Wymagane dokumenty

§ 35
Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia z wyłączeniem kandydatów, o których mowa w § 36 składają następujące dokumenty:
 1. wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
 2. oryginał świadectwa dojrzałości,
 3. 4 aktualne fotografie (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 4. orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku lub specjalności,
 5. kserokopię dowodu osobistego.
§ 36
Kandydaci na studia niestacjonarne pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia prowadzone w Toruniu i Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Grudziądzu składają w terminach i w miejscach ustalonych przez wydziałowe komisje rekrutacyjne nie później jednak niż do ostatniego dnia rejestracji następujące dokumenty:
 1. wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania,
 2. oryginał świadectwa dojrzałości,
 3. odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia (dotyczy studiów II stopnia),
 4. oryginał dyplomu ukończenia Liceum Medycznego lub Medycznego Studium Zawodowego w zawodzie: pielęgniarka (dotyczy kierunku pielęgniarstwo, studia niestacjonarne),
 5. 4 aktualne fotografie (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK) zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 6. orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku lub specjalności,
 7. kserokopię dowodu osobistego.
§ 37
Kandydaci na kierunki fizjoterapia i ratownictwo medyczne na egzamin sprawnościowy przynoszą zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do odbycia prób sprawnościowych.
§ 38
Kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym będą korzystać z uprawnień laureatów i finalistów olimpiad muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg - dostarczyć zaświadczenie wydane przez główny komitet organizacyjny danej olimpiady - w Biurze ds. Rekrutacji.
§ 39
W przypadku kandydata legitymującego się świadectwem maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą dodatkowo wymagane są następujące dokumenty:
 1. zaświadczenie o nostryfikacji - w przypadku dokumentu wydanego w kraju, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym RP zawarła ww. umowę, ale dokument ten nie jest nią objęty,
 2. poświadczenie w formie legalizacji lub aposttille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r. znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939),
 3. tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectw lub dyplomu oraz poświadczenia wymienionego w pkt b (jeśli zostało sporządzone w języku obcym).

Odwołania od decyzji komisji rekrutacyjnej

§ 40
 1. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej UMK.
 2. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 3. Odwołanie od decyzji komisji rekrutacyjnej wraz ze świadectwem dojrzałości lub dyplomem ukończenia studiów wyższych kandydat składa do Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej UMK w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 4. Odwoławcza Komisja Rekrutacyjna UMK rozstrzyga wszelkie kwestie sporne i rozpatruje odwołania kandydatów na studia. Decyzję w sprawie przyjęcia podejmuje Rektor po rozpatrzeniu wniosku Odwoławczej Komisji Rekrutacyjnej UMK. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 5. Od decyzji Rektora przysługuje kandydatowi prawo wniesienia skargi, za pośrednictwem Rektora UMK, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Przepisy końcowe

§ 41
 1. W sytuacjach nieprzewidzianych w niniejszej uchwale decyzje podejmuje Prorektor ds. Studenckich.
 2. Niniejsza uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie jej w Biuletynie Prawnym UMK, w miejscach ogólnie dostępnych na terenie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na stronach internetowych UMK (www.umk.pl).
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 maja 2007 r.

Przewodniczący Senatu

Andrzej Jamiołkowski

R e k t o r


*     Załącznik do Uchwały Nr 42 Senatu UMK z dnia 29 maja 2007 r. nie został opublikowany i znajduje się w Dziale Dydaktyki oraz Archiwum UMK.

Poprzedni Akt | Spis Biuletynu | Następny Akt