Pomoc materialna

Pomoc materialna

 Pomoc materialna

Pomoc materialna oferowana przez UMK

Niezależnie od innych form pomocy materialnej oferowanej studentom przez UMK, studenci niepełnosprawni uprawnieni są do ubiegania się o przyznanie stypendium specjalnego - na podstawie art. 173 ust. 1 pkt 1–3 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na wniosek studenta, który składa się do dziekana. Stypendium specjalne jest przyznawane niezależnie od osiąganych przez studenta dochodów, a dokumentem uprawniającym do jego otrzymania jest aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, którego kopię należy dołączyć do wniosku oraz przedłożyć do wglądu oryginał. Jeśli orzeczenie zostało wydane na czas określony, prawo do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego należy składać do 10 października lub 10 lutego, jeżeli studia rozpoczynają się od semestru letniego. W przypadku niezłożenia wniosku w powyższych terminach, wniosek może być złożony do 10 dnia każdego miesiąca, w którym wypłaca się świadczenia. Prawo do otrzymywania stypendium specjalnego ustala się w takim przypadku od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Wysokość przyznanego stypendium uzależnione jest od stopnia niepełnosprawności i jest ustalane przed rozpoczęciem roku akademickiego na podstawie przepisów "Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UMK". Obecnie wysokość stypendium specjalnego kształtuje się następująco: dla znacznego stopnia niepełnosprawności - 500 zł, umiarkowanego - 250 zł oraz lekkiego - 150 zł. Stypendium specjalne jest przyznawane w danym roku akademickim na okres do dziewięciu miesięcy.

Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych wyłącznie na jednym wybranym przez siebie kierunku studiów.

dokument PDF Wzór wniosku o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UMK w Toruniu"

Możliwość ubiegania się o przyznanie środków finansowych na pokrycie kosztów kształcenia w ramach programu "Aktywny samorząd".

Studenci niepełnosprawni mogą występować do Powiatowego (Miejskiego) Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania w celu uzyskania środków finansowych na pokrycie kosztów kształcenia , np. opłacenie czesnego, zakup pomocy naukowych, zakup sprzętu odpowiednio dostosowanego do rodzaju posiadanej przez nich niepełnosprawności. Więcej informacji o programie można uzyskać pod adresem http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html.