Informacje dla kandydatów na studia
Strona główna > Studenci > Studenci niepełnosprawni > Informacje dla kandydatów na studia

Informacje dla kandydatów na studia

Strona główna > Studenci > Studenci niepełnosprawni > Informacje dla kandydatów na studia

 Informacje dla kandydatów na studia

Naukę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika może podjąć osoba z każdym rodzajem niepełnosprawności, niezależnie od jej stopnia. Dzięki polityce "otwartych drzwi" wobec studentów niepełnosprawnych, ich liczba w ostatnich latach wzrosła do ponad 700 osób (łącznie z Collegium Medicum w Bydgoszczy), co stawia UMK w pozycji lidera w regionie.

UMK udziela niepełnosprawnym studentom wsparcia:

Sfera dydaktyczna

 1. Student niepełnosprawny, który nie może samodzielnie notować ze względu na niesprawność rąk bądź dysfunkcję narządu wzroku lub słuchu, ma możliwość (po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia) nagrywać treści dydaktyczne lub poprosić o notowanie specjalnego asystenta zatrudnionego przez UMK.
 2. Student, który jest poddawany zabiegom medycznym w znaczący sposób kolidującym z planem studiów, może wystąpić do dziekana swojego wydziału o Indywidualną Organizację Studiów, która upoważnia go do ustalania z wykładowcami indywidualnego harmonogramu zaliczeń oraz pobytu na ćwiczeniach obowiązkowych.
 3. Studenci z dysfunkcjami narządu wzroku i słuchu mogą korzystać z komputerów wyposażonych w oprogramowanie udźwiękawiające tekst. Obecnie stanowiska takie dostępne są w Uniwersyteckim Centrum Nowoczesnych Technologii Nauczania, Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej (szkolenia z technologii informacyjnych) oraz w Bibliotece Głównej. Dzięki można korzystać m.in. z księgozbioru podręcznego Biblioteki Uniwersyteckiej i samodzielnie przetwarzać tekst w wersję elektroniczną. Możliwa jest również pomoc w tym zakresie asystenta Samodzielnej Sekcji ds. Studentów Niepełnosprawnych (SSSN).
 4. Niepełnosprawny kandydat na studia ze starą maturą może w procesie rekrutacji liczyć w uzasadnionych wypadkach na powiększenie druku testu albo wydłużenie czasu egzaminu. Niezbędny jest w takim wypadku wcześniejszy kontakt z biurem SSSN.
 5. W uzasadnionych wypadkach jest też możliwa w trakcie studiów zamiana formy egzaminu z pisemnej na ustną i odwrotnie.
 6. Jeżeli niepełnosprawność szczególnie uniemożliwia studentowi uczestnictwo w zajęciach dydaktycznych w standardowym trybie, możliwa jest organizacja dla niego indywidualnych konsultacji.
 7. Od 2008 roku wszystkie wydziały UMK posiadają co najmniej po jednej sali wykładowej i seminaryjnej, wyposażonej w pętlę indukcyjną, która wspomaga słyszenie studentów z uszkodzeniem narządu słuchu korzystających z aparatów słuchowych.
 8. UMK umożliwia również wypożyczenie osobom niedosłyszącym indywidualnych zestawów FM, które podczas wykładu są wykorzystywane przez wykładowcę i studenta do porozumiewania się.
 9. UMK posiada też specjalnie przeszkolonych lektorów języka angielskiego i niemieckiego do nauczania studentów z uszkodzeniem narządu słuchu lub wzroku.
 10. SSSN prowadzi również wypożyczalnię sprzętu i oprogramowania dla studentów niepełnosprawnych. Lista sprzętu i oprogramowania oraz pozostałe informacje dot. wypożyczalni dostępne są na tej stronie.

Sfera materialna

 1. Stypendium specjalne przysługuje każdemu niepełnosprawnemu niezależnie od osiąganych przez niego dochodów. Jego wysokość jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności.
 2. W wyjątkowych wypadkach uzasadnionych względami zdrowotnymi student niepełnosprawny może liczyć na umorzenie części opłat związanych ze studiowaniem. W każdym takim wypadku decyzję na wniosek studenta, po uzyskaniu odpowiednich opinii, podejmuje dziekan, a w instancji odwoławczej - Rektor.
 3. W momencie zaistnienia szczególnych sytuacji losowych związanych m.in. ze stanem zdrowia studenta może on otrzymać zapomogę finansową uwzględniającą szczególnie wydatki związane np. z leczeniem.
 4. Niezależnie od stanu zdrowia student niepełnosprawny może ubiegać się o te formy wsparcia materialnego, które wynikają z regulaminu pomocy materialnej dla studentów UMK.

Sfera socjalno-bytowa

Zależnie od swojego stanu zdrowia student niepełnosprawny może liczyć na:

 1. Miejsce specjalne w Domu Studenckim nr 6, 9 i 11, gdzie pokoje są wyposażone w specjalnie przystosowane łazienki. Do Domu Studenckiego osoba niepełnosprawna może się dostać samodzielnie dzięki wyposażeniu głównego wejścia drzwi w fotokomórkę. Pokoje dla studentów niepełnosprawnych ze znaczną lub krępującą niepełnosprawnością są jednoosobowe.
 2. W wyjątkowych wypadkach możliwe jest dostosowanie pokoju do indywidualnych potrzeb niepełnosprawnego studenta.
 3. Studenci, którzy nie są w stanie zabezpieczyć swoich podstawowych potrzeb związanych z mieszkaniem w Domu Studenckim, mogą liczyć na opiekę asystenta. Jego podstawowym zadaniem jest wsparcie studenta niepełnosprawnego we wszystkich czynnościach związanych z pobytem na Uczelni, w których nie jest on w stanie poradzić sobie sam. Opieka asystenta jest bezpłatna.
 4. Studenci z uszkodzonym narządem ruchu mają prawo do korzystania z transportu organizowanego przez Uczelnię, który zapewnia bezpłatne przejazdy z miejsca zamieszkania na terenie Torunia na zajęcia dydaktyczne, do biblioteki lub obowiązkowe praktyki.
 5. Studenci niepełnosprawni mają możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z psychologiem, którego gabinet mieści się w Akademickiej Przychodni Lekarskiej.
 6. UMK zapewnia każdemu niepełnosprawnemu bezpłatny wstęp na pływalnię Uniwersyteckiego Centrum Sportu przy ul. Św. Józefa 17 w wymiarze jednej godziny w tygodniu.