Zaloguj się
Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia
Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia

Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia

Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia

 Informacje dla kandydatów zakwalifikowanych - studia drugiego stopnia

NFORMACJA DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY ZOSTALI ZAKWALIFIKOWANI DO PRZYJĘCIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Studia w Toruniu

Wymagane dokumenty

  • wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych – oryginał dokumentu do wglądu,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię suplementu do dyplomu – oryginał dokumentu do wglądu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów – jeżeli są wymagane w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 107 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 (ze zm.),
  • aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografie: jedna – papierowa, druga – w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK. Kandydaci-studenci UMK, którzy posiadają legitymację studencką nie wprowadzają zdjęcia do systemu IRK,
  • poświadczoną przez UMK kserokopię dowodu osobistego – oryginał dokumentu do wglądu,
  • dwie egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za kształcenie.

Termin składania dokumentów

21.09.2017 (czwartek) – 22.09.2017 (piątek) - w godz. 9:00-15:00
23.09.2017 (sobota) - w godz. 9:00-14:00
25.09.2017 (poniedziałek) - w godz. 9:00-15:00

Miejsce składania dokumentów

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK
ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
Budynek Wydziału Chemii
(parter)


UWAGA!!!

Kandydat, który został zakwalifikowany na studia, jest zobowiązany do wpłacenia 17 zł za legitymację na to samo konto, na które wpłacał opłatę rekrutacyjną.