Zarejestruj się Zaloguj się
Wymagane dokumenty Bydgoszcz Wymagane dokumenty Bydgoszcz Wymagane dokumenty Bydgoszcz Wymagane dokumenty Bydgoszcz
Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Wymagane dokumenty Bydgoszcz

Wymagane dokumenty Bydgoszcz

Strona główna > Kandydaci > Niezbędnik > Wymagane dokumenty Bydgoszcz

 Wymagane dokumenty Bydgoszcz

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie prowadzone przez Collegium Medicum w Bydgoszczy składają następujące dokumenty:

 1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
 2. poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „nowej matury” lub w trybie tzw. „starej matury” lub świadectwa dojrzałości uzyskanego w trybie tzw. „starej matury” wraz z zaświadczeniem o wynikach egzaminu maturalnego, dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureate) - oryginał dokumentu do wglądu,
 3. dwie aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografie: jedna – papierowa, druga - w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK. Kandydaci-studenci UMK, którzy posiadają legitymację studencką nie wprowadzają zdjęcia do systemu IRK.
 4. poświadczoną przez UMK kserokopię dowodu osobistego - oryginał dokumentu do wglądu,
 5. 2 egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za kształcenie - dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne,
 6. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy - nie dotyczy kandydatów na kierunki: audiofonologia i zdrowie publiczne.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub wpisane na listę rezerwową na studia drugiego stopnia prowadzone przez Collegium Medicum w Bydgoszczy składają następujące dokumenty:

 1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
 2. poświadczoną przez UMK kserokopię dyplomu ukończenia odpowiednich studiów wyższych - oryginał dokumentu do wglądu,
 3. poświadczoną przez UMK kserokopię suplementu do dyplomu - oryginał dokumentu do wglądu lub zaświadczenie wydane przez uczelnię o ocenach uzyskanych w trakcie studiów - jeżeli są wymagane w szczegółowych zasadach rekrutacji zgodnie z załącznikami do uchwały Nr 107 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2017/2018 (z późn. zm.),
 4. dwie aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografie: jedna – papierowa, druga - w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK. Kandydaci-studenci UMK, którzy posiadają legitymację studencką nie wprowadzają zdjęcia do systemu IRK.
 5. poświadczoną przez UMK kserokopię dowodu osobistego - oryginał dokumentu do wglądu,
 6. 2 egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za kształcenie - dotyczy kandydatów na studia niestacjonarne,
 7. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy - nie dotyczy kandydatów na kierunek zdrowie publiczne.

Osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia lub na listę rezerwową na kierunki prowadzone w języku angielskim w Collegium Medicum składają następujące dokumenty:

 1. wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) i podpisany formularz podania,
 2. poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa dojrzałości lub dyplomu IB (International Baccalaureat), dyplomu EB (European Baccalaureate) - oryginał dokumentu do wglądu,
 3. poświadczoną przez UMK kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej - oryginał dokumentu do wglądu,
 4. poświadczoną przez UMK kserokopię dowodu osobistego - oryginał dokumentu do wglądu,
 5. dwie aktualne, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, fotografie: jedna – papierowa, druga - w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu IRK. Kandydaci-studenci UMK, którzy posiadają legitymację studencką nie wprowadzają zdjęcia do systemu IRK.
 6. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku wydane przez lekarza medycyny pracy.