Zarejestruj się Zaloguj się
Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów Informacje o kierunku studiów
Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

Informacje o kierunku studiów

Strona główna > Kandydaci > Informacje o kierunku studiów

 Informacje o kierunku studiów

Kierunek: MISH-S

Idea MISH-S

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne to studia dla ludzi z wyobraźnią, ciekawych świata, o szerokich zainteresowaniach humanistycznych, które trudno zaspokoić w tradycyjnym w okresie powojennym w Polsce systemie studiowania jednej dyscypliny akademickiej.


Dlaczego warto studiować MISH-S?

 • Ze względu na unikalną formę kształcenia studia na MISH-S mają charakter elitarny, a przy tym najbardziej oblegane kierunki humanistyczne są bardziej dostępne dla kandydatów.
 • Studia odbywają się według indywidualnego programu pod opieką własnego opiekuna naukowego.
 • MISH-S dają możliwość ukończenia najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów i kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia.
 • Tylko w ramach studiów międzywydziałowych można zrealizować własne zainteresowania naukowe niemieszczące się w ramach pojedynczych dyscyplin naukowych, a dzięki temu zdobyć wykształcenie lepiej dostosowane do zmieniającego się rynku pracy.
 • Studia na MISH-S umożliwiają dalsze kształcenie na prestiżowych studiach międzyuczelnianych (Akademia "Artes Liberales") oraz międzynarodowych w ramach programu Erasmus.

Studia zostały uruchomione z myślą o osobach obdarzonych niespokojnym umysłem, dociekliwych i refleksyjnych, aktywnych, a zarazem gotowych wziąć na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm własnego studiowania, za własne decyzje. Dobrymi kandydatami na MISH-S są osoby, które nie widzą możliwości zaspokojenia swej ciekawości poznawczej w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów, ale też takie, które nie chcą zbyt wcześnie dokonywać ostatecznego wyboru kierunku kształcenia. Wykształcenie współczesnego humanisty wymaga gotowości do stałego przekraczania granic tradycyjnych specjalności oraz rozumienia języka więcej niż jednej dyscypliny. Zwiększa to wydatnie szanse przystosowania się do zmiennych warunków, w jakich przyjdzie pracować absolwentom. W nowych czasach, gdy ludzie kilkakrotnie zmieniają zawód w ciągu swego życia, gdy pracują niekoniecznie w tak zwanym „zawodzie wyuczonym”, szerokie, interdyscyplinarne wykształcenie jest zasobem kulturowym, a nie obciążeniem. Równocześnie szerokie wykształcenie jest przydatne w nowoczesnych warunkach prowadzenia badań naukowych.

Każdy student MISH-S wybiera swojego Tutora, z którym współpracuje przez cały okres studiów. Jest on jego doradcą - jego rolą jest pomoc w kształtowaniu indywidualnego planu studiów i rozwijaniu naukowych zainteresowań studenta.


Jednostki współtworzące MISH-S

Wydział Filologiczny

 • Instytut Filologii Słowiańskiej
 • Instytut Języka Polskiego Instytut Literatury Polskiej
 • Katedra Filologii Germańskiej
 • Katedra Filologii Klasycznej
 • Katedra Filologii Romańskiej
 • Zakład Italianistyki

Wydział Humanistyczny

 • Instytut Filozofii
 • Instytut Socjologii

Wydział Nauk Pedagogicznych

Wydział Nauk Historycznych

 • Instytut Historii i Archiwistyki
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii
 • Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej

Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych

Wydział Sztuk Pięknych

 • Instytut Zabytkoznawstwa