Uniwersytet Mikołaja Kopernika
gif
gifStrona główna
gifStruktura organizacyjna
gifRegulamin Instytutu
gifZakłady naukowe
gifPracownicy
gifPublikacje książkowe
gifTypy studiów
gifSpecjalizacje
gifWykłady i seminaria
gifKoło naukowe
gifRekrutacja
gifUSOS

Instytut Języka Polskiego


 

Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

Kierownik Studium
Dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak
mge@uni.torun.pl
Obsługa studentów
Mgr Joanna Nolka
Instytut Języka Polskiego
87-100 Toruń,
ul. Fosa Staromiejska 3, p. 408
tel. 056-611-37-83
e-mail: ijp@umk.pl

 

Studia podyplomowe – Nauczanie języka polskiego jako obcego

Informacje dla kandydatów (nowa edycja)
Dlaczego warto studiować?

  
 

INFORMACJE

  
Rozmiar: 29434 bajtów  
 

Informujemy, że kolejna edycja studiów rozpocznie się
w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015.

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które:

  1. posiadają tytuł co najmniej licencjata z zakresu filologii polskiej lub obcej;
  2. mają przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (moduł 2 w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.) oraz dydaktycznym (moduł 3 z ww. Rozporządzenia) do nauczania jednego przedmiotu lub prowadzenia zajęć lub mają przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (moduł 2), a są w trakcie zdobywania przygotowania dydaktycznego (moduł 3).
Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy złożyć do 25 września 2014 roku osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Instytutu Języka Polskiego UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, p. 408

Wymagane dokumenty:

  1. podanie do dziekana Wydziału Filologicznego UMK i kwestionariusz osoby (wg dołączonego wzoru – WORD, PDF)
  2. 1 zdjęcie
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. kserokopia dowodu osobistego
  5. potwierdzenie przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do nauczania jednego przedmiotu lub prowadzenia zajęć (potwierdzenie ukończenia specjalizacji nauczycielskiej lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub kursu pedagogicznego)

Przystąpienie do studiów następuje po zawarciu umowy o warunkach odpłatności za studia oraz wniesieniu opłaty za pierwszy semestr studiów na indywidualne konto bankowe, którego numer student otrzymuje po zakończeniu rekrutacji. Opłata za każdy semestr nauki wynosi 1400 zł.

Studia trwają trzy semestry i przebiegają wg następującego programu i planu.

Zajęcia są prowadzone w soboty i niedziele.

Słuchacze studiów podyplomowych praktykę mogą odbyć w Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK, zob. http://jezyk-polski.umk.pl/.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (0-56) 611-37-83. Pytania można też przesyłać drogą elektroniczną do kierownika Studium Podyplomowego, dr hab. Małgorzaty Gębki-Wolak: mge@uni.torun.pl.


 

Informacje dla studentów

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego    
Zasady rekrutacji    
Program studiów    
Plan studiów    
Regulamin studiów    
Terminy zjazdów (2013/2014)    
Podanie i kwestionariusz      doc    pdf  
Dokumentowanie praktyk      doc    pdf  
 

Materiały dla studentów:

   
  1. Informacje na temat egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego
  2. Standardy wymagań dla poszczególnych certyfikatowych poziomów zaawansowania znajomości języka polskiego jako obcego (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 października 2003 r., poz. 1871)
  3. Pomoce dydaktyczne przygotowujące do egzaminów certyfikatowych (poziomy B1, B2, C2)
   
 
Prace studentów studiów podyplomowych  
 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ TE STUDIA?

Wzrost zainteresowania Polską w świecie powoduje, że wzrasta zapotrzebowanie na nauczycieli języka polskiego jako obcego. Języka polskiego chcą uczyć się nie tylko obcokrajowcy za granicą, ale także ci, którzy przebywają w Polsce w celach zawodowych lub turystycznych. Już dziś nauczyciele poloniści coraz częściej muszą uczyć polskiego dzieci cudzoziemców. Zjawisko z pewnością w przyszłości będzie narastać.

Jednak fakt, że mówimy po polsku, wcale nie oznacza, że będziemy potrafili nauczyć obcokrajowca posługiwania się naszym ojczystym językiem. Ktoś, kto ma uczyć języka polskiego, powinien nie tylko mieć jak największą wiedzę o samym języku, ale także o sposobach jego nauczania i dostępnych pomocach dydaktycznych. Trzeba również pamiętać, że lektor języka polskiego zawsze występuje w dwóch rolach: nauczyciela i ambasadora polskiej kultury. Od jego profesjonalizmu i zaangażowania zależy, czy uczący się głębiej zainteresują się Polską i na dłużej się z nią zwiążą.

Do bycia lektorem języka polskiego trzeba się solidnie i wszechstronnie przygotować. Takie przygotowanie oferujemy Państwu w ramach trzysemestralnych kwalifikacyjnych studiów podyplomowych nauczania języka polskiego jako obcego.

CZEGO UCZYMY?

Przyszłego lektora języka polskiego staramy się wyposażyć w rzetelną wiedzę językoznawczą. Braki tej wiedzy często prowadzą bowiem do utrwalania się błędnych opinii o trudności języka polskiego, np. że język polski jest chaosem końcówek i przypadków. Równie ważny jest blok przedmiotów metodycznych i dotyczących polskiej kultury. Uczestnicy studiów zdobywają ponadto podstawową wiedzę z zakresu technik przekładu, a także uczą się wykorzystywania do prowadzenia zajęć technik multimedialnych.