Uniwersytet Mikołaja Kopernika
gif
gifStrona główna
gifStruktura organizacyjna
gifPracownicy
gifPublikacje książkowe
gifTypy studiów
gifUSOS
 

gifJęzyk polski jako obcy
gifDlaczego warto studiować?
gifKadra nauczycielska
gifInformacje dla kandydatów
gifInformacje dla słuchaczy
gifCertyfikacja języka polskiego
gifPrace studentów

Instytut Języka Polskiego


 

Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego

Kierownik Studium
Dr hab. Małgorzata Gębka-Wolak
mge@uni.torun.pl
Obsługa studentów
Mgr Joanna Nolka
Instytut Języka Polskiego
87-100 Toruń,
ul. Fosa Staromiejska 3, p. 408
tel. 056-611-37-83
e-mail: ijp@umk.pl

 

Studia podyplomowe – Nauczanie języka polskiego jako obcego

Lektorów języka polskiego jako obcego kształcimy od 10 lat!

 

Informacje dla kandydatów (nowa edycja)

  

INFORMACJE

  
Rozmiar: 29434 bajtów  
 

Informujemy, że kolejna edycja studiów rozpocznie się
w semestrze zimowym roku akademickiego 2014/2015.UWAGA!

Przygotowujemy nowy program studiów. Najważniejsza zmiana polega na tym, że studia będą trwały 2 SEMESTRY. Do programu wprowadzimy nowe treści, jak np. nauczanie dzieci, dwujęzyczność, realioznawstwo.

Nowy program będzie obowiązywał od roku akademickiego 2014/2015, pod warunkiem, że przyjęta 11 lipca 2014 roku przez Sejm RP nowelizacja ustawy "Prawo o szkolnictwie wyższym" do końca września zostanie przyjęta przez Senat RP.

Zmiana programu następuje w ramach ujednolicania programu studiów podyplomowych, podjętego w 2014 roku przez najważniejsze w Polsce ośrodki akademickie zajmujące się prowadzeniem studiów przygotowujących do nauczania kultury polskiej i języka polskiego jako obcego/drugiego. W pracach uczestniczą kierownicy studiów podyplomowych z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu im. Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. (informacja o spotkaniu: http://www.us.edu.pl/ogolnopolska-debata-na-temat-standardow-ksztalcenia-lektorow-jezyka-polskiego-jako-obcego-0).


 

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które:

  1. posiadają tytuł co najmniej licencjata z zakresu filologii polskiej lub obcej;
  2. mają przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (moduł 2 w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.)oraz dydaktycznym (moduł 3 z ww. Rozporządzenia) do nauczania jednego przedmiotu lub prowadzenia zajęć lub mają przygotowanie w zakresie psychologiczno-pedagogicznym (moduł 2), a są w trakcie zdobywania przygotowania dydaktycznego (moduł 3).

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Dokumenty należy złożyć do 25 września 2014 roku osobiście lub przesłać pocztą do sekretariatu Instytutu Języka Polskiego UMK, ul. Fosa Staromiejska 3, 87-100 Toruń, p. 408

 

Wymagane dokumenty:

  1. podanie do dziekana Wydziału Filologicznego UMK i kwestionariusz osoby (wg dołączonego wzoru – WORD, PDF)
  2. 1 zdjęcie
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  4. kserokopia dowodu osobistego
  5. potwierdzenie przygotowania w zakresie psychologiczno-pedagogicznym oraz dydaktycznym do nauczania jednego przedmiotu lub prowadzenia zajęć (potwierdzenie ukończenia specjalizacji nauczycielskiej lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych lub kursu pedagogicznego)

Przystąpienie do studiów następuje po zawarciu umowy o warunkach odpłatności za studia oraz wniesieniu opłaty za pierwszy semestr studiów na indywidualne konto bankowe, którego numer student otrzymuje po zakończeniu rekrutacji. Opłata za każdy semestr nauki wynosi 1400 zł.

Studia trwają trzy semestry i przebiegają wg następującego programu i planu.

Zajęcia są prowadzone w soboty i niedziele.

Słuchacze studiów podyplomowych praktykę mogą odbyć w Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK, zob. http://jezyk-polski.umk.pl/.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (0-56) 611-37-83. Pytania można też przesyłać drogą elektroniczną do kierownika Studium Podyplomowego, dr hab. Małgorzaty Gębki-Wolak: mge@uni.torun.pl.Lektorów języka polskiego jako obcego kształcimy od 10 lat!

Studium Podyplomowe Nauczania Języka Polskiego jako Obcego w 2014 roku obchodzi 10-lecie istnienia. Z tej okazji wspólnie ze Studium Kultury i Języka Polskiego dla Obcokrajowców UMK zorganizowana została międzynarodowa konferencja naukowa pn. Nowe perspektywy w nauczaniu języka polskiego jako obcego. (fotoreportaż z konferencji: http://www.bristol.us.edu.pl/fotoreportaz12.php)